Hitsaustekniikka 3/2011 - page 16

3/2011
[
]
14
Hintoihin lisätään arvonlisävero 9 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.
Kaikki hitsauksen SFS-käsikirjat löytyvät verkokaupan luettelosta
Uudessa hitsauksen työturvallisuutta
käsittelevässä käsikirjassa on koottuna
aihepiirin tärkeimmät standardit
.
SFS-käsikirja 66 Hitsaus
Osa 12: Hitsauksen työturvallisuus
1. painos, 2011. A5-koko. 352 sivua. Hinta 115
Turvallisuus on tärkeää hitsaajan työssä
SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO
SFS
RY
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki
Puh. 09 149 9331, faksi 09 146 4914
Internet
, sähköposti
Sivuaikojen lyhentäminen
Hitsaukseen liittyviin sivuaikojen minimoimi-
nen tarkoittaa käytännössä paloaikasuhteen
Ismo Meuronen
MEURO-TECH
puh. 040 579 1211
Lähdeviittaus:
/1/ Kalervo Leino, Risto Karppi & Markku
Hentula, Suomalaisen hitsaustuotannon kil-
pailukyky,
Raportti VTT-R-06707-08, Espoo 2008, 42s.
Kuva 10. Robotisoidussa kapearailo-MAG-
hitsauksessa saavutetaan jopa 10 kg/h
–sulatustehoja (CLOOS).
Kuva 11. Väsyttävän kuormituksen alaisia
liitoksia puhdistetaan Japanissa laseroinnil-
la ennen hitsausta virheiden välttämiseksi
(CleanLaser).
eli valokaaren ”päällä oloajan” nostamista ja
siihen on useita keinoja.
Merkittävimpiä ovat mm. hyvät ja ongelmat-
tomasti kulkevat lisäaineet, niiden suurpak-
kaukset kelojenvaihtojen sijaan, hyvä työym-
päristö, robottihitsauksessa etäohjelmoinnin
käyttö sekä ennakoiva laitehuolto.
Muiden, hitsausta edeltävien ja seuraavien
töiden minimoinnissa on merkittävintä paran-
taa osien puhtautta (kuva 11) ja tarkkuutta
levyissä, putkissa ja aihioissa. Sovitusvir-
heiden paikkaaminen jälkeenpäin lisää se-
kä työtunteja että kustannuksia. Yleisestikin
loppuvaiheessa tehtävät hitsien korjaukset
ja puhdistukset juontavat alkunsa esival-
misteiden ja kiinnittimien epätarkkuuksiin,
robotin ohjelmoitavuuden ja railonseurannan
rajoituksiin tai prosessien epästabiiliuteen.
Yhteenveto
Tuottavuuden parantaminen on monitahoista
työtä ja jatkuvaa sellaista. Edellä esitetyt
keinot ovat eräitä, eivätkä ainoita. Kaikkiin te-
kijöihin ei voida aina vaikuttaa, mutta ne mi-
hin voidaan, tulisi määrätietoisesti toteuttaa.
Kilpailukyvyn edellyttämiä kustannussäästöjä
voidaan hakea helpommin tekniikkaa hio-
malla kuin laskea suomalaista palkkatasoa.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...68
Powered by FlippingBook