Hitsaustekniikka 3/2011 - page 15

3/2011
[
]
13
Pulssihitsauksen yleiset edut (kuva 6) - alhai-
sempi ja tasaisempi lämmöntuonti, suurempi
nopeus ja tehokkuus sekä hitsin parempi
ja roiskeettomampi ulkonäkö puhtaamman
kaasusuuttimen kanssa - ovat olleet jo kauan
tunnettuja. Kuvassa 7 on esitetty tyypilliset
hitsausvirheitä tuottavat tekijät, joista eräs
on kaasusuuttimen sisäpintaan tarttuneet
roiskeet.
”Oikea” pulssitekniikka kasvattaa myös tun-
keumaa, jota voidaan hyödyntää mitoituksel-
lisesti ja siten vähentää hitsauskustannuk-
sia. Esimerkkinä on Cloos Scweisstechnik
GmbH:n kehittämä ns. RapidWeld -tekniikka,
jossa yhdistyvät suuri langansyöttönopeus ja
sulatusnopeus sekä tunkeuman säätömah-
dollisuus, kuva 8.
Pulssihitsauksella voidaan liittää myös raol-
lisia liitoksia: jopa 3 mm rako hitsataan juu-
ripalolla ns. ColdWeld-tekniikalla, kuva 9.
Robottihitsauksessa on ko. tekniikalla suuri
etu, sillä rakenteita ei tällöin tarvitse pohjata
käsihitsauksella, joka on hidasta ja kustan-
nuksia lisäävä tekijä.
Suomessa pulssihitsauksen käyttö rakenne-
teräksille on erittäin vähäistä kilpailijamaihin
verrattuna, johon eräs syy on ollut tarjottava
laitekanta. Viimeisimmän sukupolven puls-
sihitsausvirtalähteet ovat kaikille käyttäjille
todella yksikertaisia, ja vaativimmat käyttäjät
voivat halutessaan jopa säätää valmiiden
synergiakäyrien pulssiarvoja omien tarpeiden
mukaan.
Hitsirailon
kaventaminen
Kapearailotekniikoissa pienennetään hitsirai-
lon tilavuutta ja siten tarvittavan lisäaineen
määrää sekä hitsausaikaa. Railon leveys on
hitsausprosessista ja aineenvahvuudesta
riippuen n. 6-20 mm.
Hitsauksenaikaisten vetelyjen minimoimises-
sa on kapearailotekniikoiden käytöllä suuri
vaikutus. Mahdollisuus liittää paksujakin ra-
kenteita ns. yhdeltä puolelta säästää koko-
naiskustannuksia. Ja robotisoidusti voidaan
saavuttaa suuriakin sulatustehoja: jopa 10
kg/h, kuva 10.
Paksuseinäisten putkistojen ja lieriöiden
liittämisessä saavutetaan kapearailo-TIG-
hitsauksella suuria säästöjä verrattuna
suuren railotilavuuden vaativiin prosessei-
hin. Ja varsinkin, jos työkappaletta ei voida
pyörittää
PULSSIHITSAUKSEN ETUJA:
Kuva 6. Pulssiteknii-
kan edut rakennete-
rästen MAG-hitsauk-
sessa
Kuva 7. Tyypillisiä huokoisuutta ja roiskeita aiheuttavat tekijät (AGA)
Kuva 8. RapidWeld –tekniikka kasvattaa
tunkeumaa, jota taasen voidaan hyödyntää
mitoituksessa. Kuvan pienan hitsausno-
peus on ollut 52 cm/min, langansyöttöno-
peus 12,5 cm/min (Ø 1.2mm) ja käytetty
hitsausvirta 360 A. Levypaksuudet ovat 10
mm (CLOOS).
Kuva 9. Jopa 3 mm leveä rako juuressa voidaan robottihitsata hyvänlaatuisesti ns. Cold-
Weld-pulssitekniikalla, jolla eliminoidaan käsihitsattava pohjaus. Kuvassa levynvahvuus on
20 mm. 1. täyttöpalossa on käytetty SpeedWeld-tekniikkaa (CLOOS).
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...68
Powered by FlippingBook