Hitsaustekniikka 3/2011 - page 14

3/2011
[
]
12
teen nostamista
ja
turhan työn vähentämis-
tä.
Eli hitsataan tehokkaasti mahdollisimman
monta kappaletta per vuoro ja siten, että
jälkityö korjauksineen on eliminoitu.
Hitsausaika lyhenee käyttämällä tehokkaam-
pia ja suuremman sulatustehon (hitsiaineen-
tuoton) hitsausmenetelmiä. Edellytyksenä
ovat uusinvestoinnit ja nykyisten laitteiden
käyttöasteen nostaminen. Paloaikasuhde
nousee, kun siirretään hitsaustyötä laitteille
ja roboteille. Suorille levyliitoksille ja putkien
päittäisliitoksille löytyykin mitä erilaisimpia
mekanisointilaitteita
Hitsausrobotti vastaa
kolmea hitsaajaa
Yleinen ”peukalosääntö” on, että yksi hit-
sausrobotti vastaa vähintään kolmea käsihit-
saajaa. Tämä perustuu siihen, että robotin ei
tarvitse ”huilata” eri asennoissa ja liiallisen
valokaaren lämpökuorman takia. Paloaika-
suhde ja hitsiaineentuotto (kg/h) ovat hel-
posti yli kolminkertaiset.
Tosin yksi operaattori on kuitenkin tarpeen,
mutta tuotanto voi olla myös osittain miehit-
tämätön. Sama henkilö voi myös silloittaa
aihiot robotin hitsatessa.
Hitsausrobotin hankintaa ja käyttöönottoa
ei pidä tarkastella yksipuolisesti työntekijöi-
den työllisyyttä heikentävänä tekijänä vaan
päinvastoin: automaatiota ja robotisointia li-
säämällä yrityksen taloudellinen toimintakyky
parantuu ja imago tekniikkaan panostavana
yhtiönä kasvaa ! Tämä korostuu PK-yritysten
osalta.
Tuotannon tehokkuuden ylläpitämiseksi tulee
myös vanhentuneita hitsausrobotteja uudis-
taa ja modernisoida sekä käyttöä tehostaa.
Useimmiten voi uuden ja tehokkaan, riittävän
kantokyvyn omaavan ja useita prosesseja
käyttävän robotin hankinta olla kokonaisuu-
den kannalta kuitenkin paras ratkaisu.
Sulatustehon kasvattaminen
tehokkailla menetelmillä
Robottihitsauksessa sulatustehon (so. hitsi-
aineentuotto, kg/h) kasvattaminen onnistuu
yksinkertaisimmin TANDEM-MIG/MAG-hitsa-
usta käyttäen. Menetelmässä hitsausnopeus
ja sulatusteho on perinteiseen 1-lankatek-
niikkaan verrattuna moninkertainen. Kun
samanaikaisesti voidaan yhdellä ”ajolla”
muotoilla sekä juuri- että täyttöpalkoa, te-
hostetaan selkeästi läpimenoajoissa ja mi-
nimoidaan vetelyjä, kuva 4.
Muita sulatustehon kasvattamisen keinoja
ovat suurempien langansyöttönopeuksien ja
hitsausvirtalähteiden käyttö sekä paksum-
man lisäainelangan käyttö. Nämä toimenpi-
teet tosin vaativat muutoksia myös robotin
hitsausohjelmiin.
Laser-hybridihitsauksessa ei tehokkuu-
dessa tavoitella suurta sulatustehoa vaan
koneistettavien viisteiden minimointia,
pientä hitsisulan täyttötarvetta (so. pieniä
railotilavuuksia) ja vetelyjen minimointia.
Perinteiseen MAG-hitsaukseen verrattuna
on laser-hybridihitsauksessa monikertaiset
hitsausnopeudet mutta niin ovat myös laite-
hankintakustannuksetkin.
Kuvassa 5 on esitetty eri hitsausprosessien
tehokkuusvertailua sulatustehoina hitsaus-
nopeuden funktiona. Pääosa suomalaisesta
robottihitsaavasta teollisuudesta sijoittuu ku-
vassa valitettavasti vasempaan alanurkkaan;
sulatustehot muutama kg/h ja hitsausnope-
udet reilusti alle m/min.
Pulssihitsauksen
merkitys kasvaa
Rakenneterästen kehityksen myötä ovat nii-
den lujuuden kasvaneet ja samalla käytetyt
aineenpaksuudet pienentyneet. Vaatimukset
niiden hitsauksessa ovat kasvaneet mm. al-
haisemman ja erityisesti tasaisemman läm-
möntuonnin tarpeen osalta. Hitsisulan hal-
litsemisen kannalta tulee pulssihitsauksen
osuus kasvamaan merkittävästi.
Kuva 4.TANDEM-MAG-hitsauksessa ovat nopeus ja sulatusteho moninkertaisia 1-lankatek-
niikaan verrattuna (CLOOS).
Kuva 5. Eri robottihitsausprosessien sulatustehoja teräkselle nopeuden funktiona.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...68
Powered by FlippingBook