Hitsaustekniikka 3/2011 - page 12

3/2011
[
]
10
Hitsauskustannusten laskeminen ja edulli-
simman vaihtoehdon valinta ei ole aina niin
helppoa ja yksinkertaista työtä. Hitsauskus-
tannuksiin vaikuttavat monet erilaíset tekijät.
Kaavojen avulla laskeminen ja käsikirjoista
arvojen etsintä saattaa viedä turhan kauan.
Nyt on tarjolla yksinkertainen ja selkeä suo-
menkielinen tietokoneohjelma, jolla kus-
tannusten laskenta sujuu helposti ja yksin-
kertaisesti, vaikka laskentaa ei tekisikään
päivittäin.
Hitsari Kusti -ohjelmalla
voidaan laskea
kätevästi ja vertailla hitsauskustannuksia
monipuolisesti. Esimerkiksi kuinka levynpak-
suus ja railomuoto vaikuttaa hitsauskustan-
nuksiin. Ohjelmalla voidaan laskea yhden
hitsin tai koko tuotteen hitsauskustannukset.
Laskentaa auttaa yksityskohtaiset ohjeet ja
neuvot, joita ohjelma antaa käytön aikana.
Jos tarjolla ei ole mitattua tai tutkitua yri-
tyskohtaista tietoa, niin ohjelma antaa on
neuvoja esimerkiksi prosessikohtaisista
yleiskäyttöisistä arvoista.
Kusti-ohjelmalla voidaan tallentaa valmiita
lähtöarvojen pikavalintoja, jolloin esimerkiksi
Hitsauskustannusten las-
kentaohjelma Hitsari Kusti
lähtötietoja eri prosesseille ei tarvise kir-
joittaa uudelleen, vaan voidaan tehdä uusia
laskelmia jo aiemmin tehtyjen pohjalta. Tuot-
teen kokonaishitsauskustannukset saadaan
syöttämällä kappaleen eri hitsausliitoksien
kustannukset ohjelmaan ”riveittäin”.
Pian ilmestyvä
Hitsaustalous ja tuottavuus
-kirja
sen antamine perustietoineen ja esi-
merkkeineen on hyvä pari Hitsari Kusti oh-
jelmalle. Ilmaisen Demo-Kusti -ohjelmana voi
ladata Carelsoft Oy:n kotisivulta. Tällä demo-
ohjelmalla voidaan vertailla ja laskea hitsaus-
kustannukset kuten Kusti ohjelmallakin.
Kappaleen kokonaishitsauskustannusten
laskenta ja tulostaminen onnistuu paremmin
Kusti-ohjelmalla, jonka voi ostaa Carelsoft
Oy:n kotissivujen kautta.
Martti Kupiainen
EWE
Carelsoft Oy
Hitsaustalous
ja tuottavuus
Nils Stenbacka
Hitsaustalous ja tuottavuus Nils Stenbacka
Tärkeä kirja kaikille
hitsaushenkilöille
ilmestymässä!
Kirja selvittelee perusasioita ja -kysymyksiä,
jotka käsittelevät hitsaustaloutta sekä erityi-
sesti hitsauskustannuksia ja toimenpiteitä,
joilla voidaan tehostaa hitsaustuotantoa.
Kirjan perusajatus on esitellä ja antaa eri-
laisia työkaluja ja suuntaviivoja sekä ohjeita
ja esimerkkejä, joita voidaan käyttää apuna
ja tukena analyysi- ja muutostyössä, jonka
tehtävän eteen hitsausinsinööri voi joutua.
Se voi olla myös osa suurempaa työtä yrityk-
sessä, mikä tähtää tuottavuuden nostami-
seen. Tarkoitus on laajentaa hitsausinsinöö-
rin tietämystä hitsaustaloudellisista asioista.
Kirja käsittelee hitsaustekniikan kehitys-
suuntia, eri hitsausprosessien avaintietoja,
hitsauskustannusten laskentaa, herkkyysa-
nalyysien tekemistä, investointilaskelmia
ja hitsaustuotannon kehittämistä. Lukuisat
käytännön esimerkit osoittavat, kuinka hit-
sausprosessin optimoinnilla voidaan nostaa
tuottavuutta.
Kohderyhmiä ovat mm. hitsausinsinöörit ja
muut hitsauskoordinoijat, tuotantopäälliköt
ja -teknikot, hitsausopettajat, IWE/IWT/IWS-
pätevöityskurssit ja hitsausyritysten henkilöt.
Kirjaa voidaan käyttää myös kurssikirjana eri-
laisilla hitsauskursseilla ja -seminaareissa.
Ilmestyy:
Kesäkuu
Kirjan koko:
A5 ja 159 sivua
Julkaisija:
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
Myynti:
Terttu Lindewald, 09-773 2199
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...68
Powered by FlippingBook