Hitsaustekniikka 3/2011 - page 18

3/2011
[
]
16
Kapearailo
Kapearailo on tavallisesti U:n muotoinen ja
sen railokulma on yleensä vain muutama
aste, kuva 1. Kapearailo on kalliimpi työstää,
mutta railotilavuus on huomattavasti pienem-
pi kuin tavanomaisessa V- tai X-railossa.
Juurialueen sulaminen on helppoa ja varmaa.
Kuonan helppo irtoaminen on äärimmäisen
tärkeä asia ja se on helppoa tällaisessa rai-
lossa ja hitsaustavassa (2 palkoa/kerros).
Kyseisessä aineenpaksuudessa kapearailon
tilavuus on noin kolme kertaa pienempi kuin
perusrailossa, joka tässä tapauksessa on
50°-Y-railo, kuva 2.
SES käyttää kapearailossa juuripintaa, joka
on 8 mm. Railo silloitushitsataan sisäpuolel-
ta käyttämällä puikkohitsausta ja täytetään
sen jälkeen ulkopuolelta käyttämällä kapea-
railojauhekaarihitsausta. Juurialue hiotaan
sitten pois sisäpuolelta ja hitsataan täyteen
jauhekaarihitsauksella.
Kapearailohitsauslaitteet
ESAB on kehittänyt kaksi uudenaikaista
hitsauspäätä paksuseinäisten kappaleiden
hitsaamiseen: HNG-S (1-lankahitsaus)- ja
HNG-T (tandem-hitsaus) -hitsauspäät. Ne
on suunniteltu käytettäväksi 20–25 mm le-
veässä railossa, kun yksittäiset hitsipalot
sijoitetaan vuoronperään vasemmalle ja oi-
kealle puolelle (2 palkoa/kerros -tekniikka).
Palot ovat tavallaan ”pienahitsejä”, joiden
an-siosta kuona irtoavuus on hyvä. Kaikki
osat ja laitteet ovat sähköisesti eristetty-
jä, mikä estää valokaaren muodostuminen,
jos laite koskettaa vahingossa railon reu-
naa. Tämä kapearailohitsausjärjestelmä
on suunniteltu ensisijaisesti sellaisten
paineastioiden, joiden aineenpaksuus on
enintään 350 mm.
Hitsauspää on asennettava yleensä hitsaus-
torniin, joka varmistaa pään oikean sijain-
nin suhteessa hitsattavaan kappaleeseen.
Kappaleen pyörittämiseen tarvitaan rullasto.
PEH-ohjausyksikkö on kapearailohitsauslait-
teen aivot, kuva 3. Se ohjaa virtalähdettä,
Kuva 1. Kapearailo.
Kuva 2. Railomuodon suhteellinen vaiku-
tus railotilavuuteen (50-Y = 100 %).
Kuva 3. Kapearailohitsauksen ohjausyk-
sikkö.
hitsauspäätä, jauheen syöttöä, hitsaustornia
ja rullastoa.
PEH-ohjausyksikön perusominaisuudet ovat
seuraavat:
Useiden parametrien ohjaus hitsauksen
edistymisen mukaan. Esimerkiksi kap-
paleen pyörimisnopeutta ja siten myös
hitsausnopeutta ohjataan jäljellä olevan
railon syvyyden mukaan, koska muutoin
kehänopeus nousisi railon täyttymisen
edetessä. Se ohjaa myös jokaisen hitsi-
palon limittäisyyttä.
Varoitussignaalien ja viiveiden ohjelmoin-
ti.
Todellisten parametrien näyttö hitsaus-
prosessin aikana.
Automaattisen hitsauslangan siirtymis-
toiminnon ohjaus jokaisen osan pyöri-
misen jälkeen. Tämä mahdollistaa auto-
maattisen monipalkohitsauksen keskey-
tyksettä niin kauan lankaa riittää.
Automaattinen railonseuranta kahdella
akselilla - pystysuunnassa railon pohjaan
ja sivusuunnassa kapearailon molempiin
kylkiin.
Paineastian hitsaus
Paineastian piirros on esitetty kuvassa 4. Sii-
nä on esitetty myös pääkehähitsit ja eri liitok-
sissa käytetyt railot. Paineastian ulkohalkai-
Kuva 4. Paineastian piirroskuva.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...68
Powered by FlippingBook