Hitsaustekniikka 3/2011 - page 19

3/2011
[
]
17
sija on 2197 mm (2,2 metriä) ja seinämän-
paksuus 140 mm. Paineastian materiaali on
kuumalujaa terästä EN 16Mo3, joka sisältää
0,5 % molybdeeniä (vastaa amerikkalaista
terästä ASME SA 302). Esikuumennusläm-
pötila oli 150-200 °C ja välipalkolämpötila
enintään 350 °C.
Jauhekaarihitsauksen hitsausaineiksi valit-
tiin Mo-seosteinen lanka OK Autrod 12.24
(EN ISO 24598: S Mo) ja täysemäksinen
jauhe OK Flux 10.62 (EN 760: SA FB 1 55
AC H5), taulukko 2. Langanhalkaisija oli 4,0
mm. Lanka-jauheyhdistelmä on myös CTOD-
testattu. Yhdistelmä takaa metallurgisesti hy-
vin puhtaan hitsiaineen, jonka happipitoisuus
on matala (noin 300 ppm) ja vetypitoisuus
alle 5 ml / 100 g.
Kapearailohitsauksessa on tärkeää, että pro-
sessi toimii virheettömästi ja keskeytyksettä.
Railokyljen kostutuksen on tapahduttava täy-
dellisesti, jotta vältetään sulan puuttuminen
seuraavassa kerroksessa. Kuonan on irrotta-
va itsestään myös esikuumennetussa kape-
arailossa. Kuona irtoaa itsestään ja putoaa
hitsatun osan pyörimisen johdosta, kun hit-
sausasento ja parametrit ovat oikeanlaiset.
Kuvassa 5 on kapearailohitsausasema,
jossa hitsataan paineastian kehähitsejä.
Se koostuu hitsaustornista, kapearailohit-
sauspäästä, kahdesta parista synkronoitu-
ja rullastoja, joiden kokonaiskapasiteetti on
200 tonnia, tasavirtavirtalähteestä ja oh-
jausjärjestelmästä. Kuvassa 6 näkyy railo
ja kapearailohitsauspää ennen hitsausta.
Kuvassa 7 on lähikuva railosta hitsauksen
aikana. Kuvassa 8 näkyy käyttämättömän
jauheen talteenottoputki ja kuona jauheen
poistamisen jälkeen.
Kuona irtoaa hitsipalosta itsestään ja puto-
aa poispäin railosta jatkuvan jäähdytyksen
aikana, kuva 9. Seuraava palkokerros voi-
daan hitsata heti edrellisen palkokerroksen
ilman mitään jälkityötä. Hitsauspää siirtyy
automaattisesti kapearailon toiseen reunaan
jokaisen pyörähdyksen jälkeen, kuva 10.
Railon ulkopuolen täyttämiseen tarvitaan
yhteensä 57 palkoa kerrosta, kuva 11. Lä-
hes yhtäjaksoinen hitsaus kestää 17 tuntia.
Kapearailon ulkopuolen hitsauksen jälkeen,
juurialue hiotaan ja sisäpuolelle hitsataan
vielä 12 palkoa. Yhden kehäliitoksen tekemi-
seen kuluu yhteensä 200 kg hitsauslankaa
ja saman verran jauhetta.
Kuva 5. Kapearailohitsausasema.
Kuva 6. Hitsauksen alkaminen.
Kuva 7. Hitsaus käynnissä.
Kuva 8. Käyttämättömän jauheen keräys.
Kuva 9. Kuona irtoaa helposti.
Kuva 10. Hitsauspää siirtyy automaatti-
sesti toiselle reunalle kierroksen jälkeen.
Kuva 11. Hitsin pinta.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...68
Powered by FlippingBook