Hitsaustekniikka 3/2011 - page 8

3/2011
[
]
6
• Hitsaus jalkoasennossa. Esim. 11 ja kuva 9
• Kappaleenkäsittelylaitteen käyttö kappa-
leen saattamiseksi jalkoasentoon. Esim.
11 sekä kuva 10
• Usean hitsauspään samanaikainen käyttö
• Kevytmekanisointi, kevyet pistoolinkuljet-
timet. Kuva 11
• Putkien orbitaalihitsaus, erityisesti ohut-
seinäiset ruostumattomat putket. Kuva 12
• Mekanisointi ja automatisointi
Paloaikasuhteen (%) suurentaminen
= Kaarisivuaikojen, muiden sivuaikojen,
käsittelyaikojen, apuaikojen yms. lyhentä-
minen, mistä seuraa kaariajan (valokaaren
paloajan) osuuden kasvaminen työajassa ja
kokonaisajan lyhentyminen. Kuten edellä sel-
vitettiin, niin korkea (suuri) paloaikasuhde ei
välttämättä merkitse korkeata tuottavuutta.
Seuraavassa luettelossa paloaikasuhdetta
yritetään suurentaa vaikuttamalla muihin
aikoihin lyhentävästi.
• Lisäaineen vaihtaminen: Lisäainevarasto
lähellä työpistettä, jatkuva lisäaine (hit-
sauslanka kelalla), hitsauslankojen suur-
kelat ja -pakkaukset. Kuva 13
• Hitsauspuikkojen uudelleenkuivaus: Hit-
sauspuikkojen hankinta tyhjöpakkauksis-
sa. Kuva 14
• Kuonanpoisto: Kuonaton prosessi ja lisä-
aine, mm. umpilanka ja vähemmän hapet-
tava suojakaasu, sekä sellaisten lisäainei-
den käyttö, joiden kuona irtoaa helposti
• Roiskeiden poistaminen: Roiskeeton hit-
saus, mm. oikea prosessi, lisäaine, suo-
jakaasu ja hitsausarvot
• Virheiden korjaus: Virheetön hitsaus, mm.
hyvä koulutus ja pätevyys hitsaajille sekä
oikea suoritustekniikka, hitsausohje ja hit-
sattavat railot puhtaita
• Juurenavaus: Riittävä tunkeuma, mm. kun-
nollinen läpihitsaus sekä yhdeltä puolen hit-
saus keraamista juuritukea vasten. Kuva 15
• Juurituki helpottaa ja nopeuttaa pohjapa-
lon hitsausta. Kuva 15
• Hitsausarvojen säätö: Helppo ja nopea
säätö, mm. esiohjelmoidut hitsausarvot,
synerginen säätö ja kaukosäätölaite
• Hitsauskoneen häiriöt: Ennakoiva ja sään-
nöllinen laitehuolto
• Siirtymiset ja kappaleen käännöt: Kappa-
leenkäsittelylaitteen käyttö. Esim. 11
• Muodonmuutokset ja niitä korjaavat oikomi-
set: Oikea hitsausjärjestys, esitaivutus, kiin-
nittimet, suuri hitsausnopeus, molemmilta
puolilta hitsattava railo, kapea railo, pieni
railotilavuus, ylihitsauksen välttäminen
”Menikö joku pieleen hitsauksessa, kun
hiotaan hitsejä”
Muita asioita, jotka vaikuttavat hitsaustuo-
tannon tuottavuuteen ja joita on aiheellista
tarkastella ja analysoida:
• Suunnittelu: yhteenveto seuraavassa kap-
paleessa
• Lisäaineen (hitsiaineen) vetypitoisuus ja
sen vaikutus esikuumennustarpeeseen
• Teräksen valmistusmenetelmän vaikutus
esikuumennustarpeeseen ja lämmöntuon-
tirajoituksiin
• Tuotannon ja töiden yleinen järjestely
• Lean- ja Kaizen-tuotanto
• Läpimenoajat
• Ostettavien levyjen yms. mitta- ja muoto-
toleranssit ja niiden tarkastus
• Suunniteltu levyjen leikkaus niin, että jä-
tepalojen määrä on mahdollisimman pieni
• Hitsattavien osien kuljetus- ja odotusajat
yms.
• Hitsattavien osien yms. tuonti työpaikalle
• Luoksepäästävyys hitsaukselle
• Kappaleenkäsittelylaitteiden käyttö
• Mekanisointi ja automatisointi
• Työnopastus ja neuvonta
• Hitsausohjeet ja työohjeet
• Hitsaushenkilöstön IWE/IWT/IWS/IW-
pätevöityskoulutus
• Hitsien laatu ja laatujärjestelmä
• Työympäristö ja työolosuhteet sekä työpai-
kan siisteys ja järjestys
Kuva 13. Hitsauslanka tynnyrissä robottihitsauksessa, mutta se soveltuu myös käsinhitsaukseen.
Kuva 14. Hitsauspuikkojen tyhjöpakkaus.
Kuva 15. Rutiilitäytelangalla keraamista juuritukea vasten hitsat-
tu pystyhitsi.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...68
Powered by FlippingBook