Hitsaustekniikka 3/2011 - page 17

3/2011
[
]
15
Kapearailohitsaus
Kapearailohitsauksella (engl. NG welding,
narrow gap welding, ”kapearakohitsaus”)
tarkoitetaan hitsausta railoon, joka on
kapea I-railo tai lähes I-railo (so. muuta-
man asteen viistekulma). Menetelmästä
ja aineenpaksuudesta riippuen ilmarako
(”kapeus”) vaihtelee noin 5-25 mm. Kape-
arailohitsaukseen voidaan soveltaa monia
menetelmiä, TIG-, MIG/MAG- ja jauhekaari-
hitsaus. ”Äärimmäistä” kapearailohitsausta
on luonnollisesti sädehitsaus, laser- ja elekt-
ronisuihkuhitsaus. Mitään tarkkaa yleistä ai-
neenpaksuuden rajaa, josta jauhekaarikape-
arailohitsaus alkaa ”purra” tavanomaiseen
V-, Y- tai X-railon hitsaukseen verrattuna, on
vaikea antaa, mutta se lienee paksuusalu-
eella 50-70 mm.
Hitsaus on voima- ja kattilateollisuudessa
tarvittavien laitteiden tuotannon yksi tärkeim-
mistä valmistustekniikoista. Se ei määritä
ainoastaan valmiin tuotteen laatua, vaan se
vaikuttaa suuresti myös valmistuksen talo-
udellisuuteen. SES:ille jauhekaarikapearai-
lohitsauksen käyttöönotto paksuseinäisten
Kapearailojauhekaarihitsaus
järeiden paineastioiden
valmistuksessa
Juha Lukkari
Slovakian suurin painelaitevalmistaja
SES a.s. on automatisoinut paksusei-
näisten paineastioiden valmistuksen
ottamalla käyttöön ESABin kehittä-
män kapearailojauhekaarihitsaustek-
niikan. Tämän ansiosta hitsauksen
laatu on tasaista ja tuottavuus kas-
vanut huomattavasti.
Jauhekaarikapearailohitsaus on pu-
huttanut viime vuosina paljonkin suo-
malaista hitsaavaa teollisuutta, mihin
keskusteluun tämä uudenuutukainen
case tarjoaa hyviä aineksia.
komponenttien hitsauksessa on virstanpyl-
väs hitsaustuotantonsa kehittämisessä.
Paineastian päärungon (vaipan) ja kupe-
rat päädyt yhdistävät kehähitsit hitsattiin
SES:illä aiemmin käyttämällä tavanomais-
ta jauhekaarihitsausta. Levynpaksuudet oli-
vat aikaisemmin pääasiassa alle 50 mm.
Tämä ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan
nykypäivän hyvin markkinoiden tuottavuus-
vaatimuksiin, kun haluttiin valmistaa vielä
paksumpiseinämäisiä paineastioita.
Kapearailohitsaus oli looginen valinta tä-
mäntyyppisten liitosten hitsaukseen, kos-
ka aineenpaksuudet ovat hyvin suuret.
Kapearailohitsaus voidaan automatisoida
täydellisesti, jolloin tuloksena on tasainen
hitsauslaatu ja erittäin korkea tuottavuus
korkean hitsiaineentuoton (kg/h) ja pienen
railotilavuuden ansiosta. Eri liitosten hit-
sausparametriasetukset voidaan tallentaa
ohjausyksikköön, josta ne voidaan hakea sa-
manlaisia hitsaustuotteita varten. Ohjausyk-
sikköön voidaan tallentaa myös hitsauksen
tilastotiedot laadunvarmistusta varten. Ka-
pearailohitsauksen pääpiirre on sen korkea
mekanisointiaste, joka mahdollistaa monipal-
koiset hitsit automaattisesti. Kone tuottaa
tasaisen hitsauslaadun koneen käyttäjästä
riippumatta. Tämä on äärimmäisen tärkeää
paksujen kappaleiden laadukkaassa hitsauk-
sessa, koska korjaukset ovat kalliita.
Menetelmän korkea laitteiston alkuinves-
tointi ja kapearailon kalliimpi tekeminen on
kuitenkin otettava huomioon. Kustannukset
on syytä selvittää kustannusanalyysin, esim.
erilaisten hitsauskustannusten PC-laskenta-
ohjelmien, avulla. Artikkelin lopussa pohdi-
taan lisää tätä asiaa.
Kapearailohitsauksen edut ovat seuraavat:
korkea tuottavuus ja lyhentynyt läpime-
noaika
pienentynyt hitsauslisäaineiden kulutus
pienentynyt energian kulutus
pienentyneet esikuumennuksen energia-
kustannukset lyhyempien valmistusaiko-
jen vuoksi
pienemmät hitsausmuodonmuutokset
pienemmän hitsausenergian, tasalevyi-
sen hitsin ja kutistumien vuoksi.
Järeä paineastia valmiina.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...68
Powered by FlippingBook