Hitsaustekniikka 3/2011 - page 4

3/2011
[
]
2
Hitsaustalous ja tuottavuus
Kirja hitsaustaloudesta
tulossa
Kirja selvittelee perusasioita ja -kysymyksiä,
jotka käsittelevät hitsaustaloutta sekä erityi-
sesti hitsauskustannuksia ja toimenpiteitä,
joilla voidaan tehostaa hitsaustuotantoa. Kirja
on käännös ruotsalaisesta kirjasta: Svetseko-
nomi och produktivitet. Perusajatus on esitellä
ja antaa erilaisia työkaluja ja suuntaviivoja
sekä ohjeita ja esimerkkejä, joita voidaan käyt-
tää apuna ja tukena erilaisissa kustannus-
laskenta-, analyysi- ja muutostöissä, joiden
tehtävien eteen hitsausinsinööri voi joutua. Se
voi olla myös osa suurempaa työtä yritykses-
sä, mikä tähtää tuottavuuden nostamiseen.
Tarkoitus on laajentaa hitsausinsinöörin tietä-
mystä hitsaustaloudellisista asioista.
Kirja käsittelee hitsaustekniikan kehitys-
suuntia, eri hitsausprosessien avaintietoja,
hitsauskustannusten laskentaa, herkkyysa-
nalyysien tekemistä, investointilaskelmia
ja hitsaustuotannon kehittämistä. Lukuisat
käytännön esimerkit osoittavat, kuinka hit-
sausprosessin optimoinnilla voidaan nostaa
tuottavuutta.
Sopivia kohderyhmiä ovat mm. hitsausinsi-
nöörit ja muut hitsauskoordinoijat, tuotan-
topäälliköt ja -teknikot, hitsausopettajat,
IWE/IWT/IWS-pätevöityskurssit, konsultit
ja hitsausyritysten henkilöt. Kirjaa voidaan
käyttää myös kurssikirjana erilaisilla hitsaus-
kursseilla ja -seminaareissa.
Yhteenveto kirjan käsittelemistä aiheista on
seuraavassa luettelossa:
• Johdanto ja yleiskatsaus
• Tuottavuus ja tehokkuus
• Hitsaustekniikan kehityssuuntia
• Miksi tehdään taloudellisia laskelmia?
• Avainlukuja eri hitsausprosesseille
• Kustannuksia määräävät tekijät
hitsauksessa
• Hitsauskustannusten laskenta
• Herkkyysanalyysin tekeminen
• Investointilaskelmat
• Rationalisointipotentiaali ja muutostyö
• Käytännön tuottavuusesimerkkejä
• Markkinoilla olevia työkaluja
Kustantaja ja tilaukset
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
Ilmestyy heinäkuussa
Terttu Lindewald, puh. (09) 773 2199
Hitsauskustannukset
Miksi hitsauskustannuksia lasketaan?
• voidaan tarjota ja myydä hitsattuja tuotteita
kannattavasti
• voidaan vertailla vaihtoehtoisten valmis-
tusmenetelmien kustannuksia keskenään
• voidaan arvioida suunnittelussa eri raken-
nevaihtoehtojen vaikutuksia valmistuskus-
tannuksiin
• voidaan vertailla vaihtoehtoisia hitsaus-
prosesseja keskenään taloudellisesti
• voidaan selvittää tuotteen kustannusra-
kenne ja löytää kokonaisuuden kannalta
oleelliset kustannukset, joihin pitää en-
siksi keskittyä
Jos et selvitä kustannuksia, et voi niitä myös-
kään hallita.
Hitsauskustannuksiin vaikuttavat monet te-
kijät. MIG/MAG-hitsauksessa ne on esitetty
yhteenvetona kuvassa 1. Muissa hitsaus-
prosesseissa periaate on sama, vaikkakin
jotkut yksityiskohdat vaihtelevat prosessin pe-
riaatteen mukaisesti. Kustannukset voidaan
laskea paitsi metriä kohti (
/m) myös hitsi-
ainekiloa (
/kg) tai koko tuotetta (
) kohti.
Hitsauksen kokonaiskustannukset muodos-
tuvat seuraavista osakustannuksista:
Juha Lukkari
Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustan-
nukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa
paneutua kustannusten alentamiseksi. Suunnittelija on avainasemassa. Hän
vaikuttaa olennaisesti tuotteen taloudellisuuteen niin valmistajan kuin lop-
pukäyttäjän kannalta. Työturvallisuus ja laadunhallinta ovat tärkeitä mutta
usein unohdettuja asioita tuottavuuden kannalta.
Hitsaustalous
ja tuottavuus
Nils Stenbacka
Svetskommisionen,Box 5073, 10242 Stockholm, Tel08-12030400
Tämä kirja selvittelee perusasioita ja -kysymyksiä, jotka
käsittelevät hitsaustaloutta sekä erityisesti hitsauskustannuksia
ja toimenpiteitä, joilla voidaan tehost a hitsaustuot ntoa.
Kirjan perusajatus on esitellä ja antaa erilaisia työkaluja ja
suuntaviivoja sekä ohjeita ja esimerkkejä, joita voidaan
käyttää apuna ja tukena nalyysi- ja muutostyössä, jonka
tehtävän eteen hitsausinsinööri voi joutua. Se voi olla myös
osa suurempaa työtä yrityksessä, mikä tähtää tuottavuuden
nostamiseen. Tarkoitus on laajentaa hitsausinsinöörin
tietämystä hitsaus-taloudellisista asioista.
Kirja käsittelee hitsaustekniikan kehityssuuntia, eri hitsaus-
prosessien avaintietoja, hitsauskustannusten laskentaa,
herkkyysanalyysien tekemistä, investointilaskelmia ja hitsaus-
tuotannon kehittämistä. Lukuisat käytännön esimerkit
osoittavat, kuinka hitsausprosessin optimoinnilla voidaan
nostaa tuottavuutta.
Kirjan kohderyhmiä ovat mm. hitsausinsinöörit ja muut hitsaus-
koordinoijat, tuotantopäälliköt ja -teknikot, hitsausopettajat,
IWE/IWT/IWS-pätevöityskurssit, konsultit ja hitsausyritysten
henkilöt. Kirjaa voidaan käyttää myös kurssikirjana erilaisilla
hitsauskursseilla ja -seminaareissa.
Hitsaustalous ja tuottavuus Nils Stenbacka
Lisäaine
Hitsiaineen-
tuotto
Railon
pinta-ala
Hitsaus-
virta
Kaari-
jännite
Suutinetäisyys
Paloaikasuhde
Hyötyluku
Hitsiainemäärä
Hitsiainemäärä
Hitsausaika
K ariaika
Lisäaine-
määrä
Lisäaineen
ostohinta
Energian
ostohinta
Kaasun
ostohinta
Työtunnin
hinta
Koneen tunti-
hinta
Lisäaine-
kustannukset
Energia-
kustannukset
Suojakaasu-
kustannukset
Työ-
kustannukset
Kone-
kustannukset
Kokonais-
kustannukset
Kuva 1. Hitsauskustannusten algoritmi MIG/MAG-hitsauksessa.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...68
Powered by FlippingBook