Hitsaustekniikka 3/2011 - page 36

3/2011
[
]
34
ja S420MH:n 40J/-20 °C ovat alhaisemmat
kuin double gradelle. Taulukossa 6 esitetty-
jen tulosten perusteella hitsauksen lämmön-
tuonnin aikaansaamalla muutosvyöhykkeellä
(HAZ) 40J iskuenergia vaatimus täyttyi sel-
keästi jopa -50 °:ssa kaikkien liitosten A-F
HAZ:ssa.
Yhteenveto
Tämän tutkimuksen perusteella Ruukki
double grade S420MH/S355J2H kaksois-
laaturakenneputkea voidaan hitsata samalla
tavalla kuin perinteistä S355J2H tai S420MH
terästä. Uuden kaksoislaadun koostumus
täyttää sekä S355J2H että S420MH teräk-
sen standardin SFS-EN 10219 mukaisen
kemiallisen koostumuksen raja-arvot. Al-
haisen hiiliekvivalentin ansiosta 2,0–12,5
mm paksua kaksoislaatua voidaan hitsata
kaikilla tavanomaisilla hitsausmenetelmillä
ilman esikuumennustarvetta. Hitsauskokeet
suoritettiin lämmöntuonneilla, jotka vasta-
sivat t8/5-jäähtymisaikoja 3–27 sekuntia.
Kaikki päittäishitsit täyttivät sekä S355J2H
että S420MH teräksen perusaineen myötö-
ja murtolujuudet sekä CV-iskusitkeyden.
Eurokoodissa (SFS-EN 1993 1-8) löytyvä
Hitsi
Loven paikka Lämpötila Koesauva Raja-arvo Tulokset
[J]
Keski-
[C]
[mm]
[J]
Koe 1 Koe 2 Koe 3 arvo [J]
A
HAZ
-20
4x10x55 16
46
41
42
43
-50
4x10x55 16
40
49
52
47
.
B
HAZ
-20
4x10x55 16
51
55
50
52
-50
4x10x55 16
39
45
41
42
.
C
HAZ
-20
4x10x55 16
49
46
43
46
-50
4x10x55 16
33
26
42
34
.
D
HAZ
-20
7.5x10x55 30
154
152
163
156
-50
7.5x10x55 30
112
114
122
116
.
E
HAZ
-20
7.5x10x55 30
155
138
167
153
-50
7.5x10x55 30
100
114
108
107
F
HAZ
-20
7.5x10x55 30
156
142
117
138
-50
7.5x10x55 30
91
87
112
97
Taulukko 6. Hitsien A-F HAZ:n CV-iskusitkeyskoetulokset.
S420 lujuusluokan päittäishitsin lujuuden
alentamiskerroin 0,86 osoittautui tehdyissä
hitsauskokeissa kyseenalaiseksi. Kaksois-
laadulle konepajalämmöntuonneilla tehdyis-
sä MAG-päittäishitsauskokeissa hitsien myö-
tölujuudet ylittivät S420MH teräksen nimel-
lislujuuden Rp0.2=420 MPa 4–22 prosentilla
vaikka eurokoodin mukaan suunnittelussa
pitäisi käyttää 14 prosenttia nimellislujuutta
pienempää suunnitteluarvoa.
Jussi Minkkinen
DI, tuotekehitysinsinööri
Ruukki Metals Oy
ja
Sakari Tihinen
DI, tuotekehitysinsinööri
Ruukki Metals Oy
MIGATRONIC OY
Puh: 0102 176 500
KYTKE
I
PAINA
I
HITSAA
Hyvä hitsari pyrkii aina moitteettomaan
tulokseen. Uusi Sigma Galaxy on varus-
tettu IAC-ohjelmalla (älykäs valokaaren
kontrolli). Nopea juuripalon hitsaus,
automaattinen optimointi ja töiden
tallennus ovat ainutlaatuisia työkaluja.
Sigma Galaxy ja sinun ammattitaitosi
ovat vahva yhdistelmä.
Olemme tehneet vaikean
työn vieläkin helpommaksi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...68
Powered by FlippingBook