Hitsaustekniikka 3/2011 - page 45

3/2011
[
]
43
Åström on aina ollut myös innostunut NDT-
menetelmistä ja niiden moninaisuuksista ja
mahdollisuuksista. WCNDT:ssä Montrealissa
vuonna 2004 hän piti esitelmän “Sata NDT-
ja konediagnostiikkamenetelmää kriittisten
koneiden vaurioiden estämiseksi”. Näistä 75
oli NDT-menetelmiä ja loput muita, kuten vä-
rähtelymittaus ja termografia. - Silloin päätin
yrittää kerätä vielä lisää menetelmiä seuraa-
vaan WCNDT:hen niin, että saisin kokoon 100
NDT-menetelmää. Keräsin kaikista mahdolli-
sista lähteistä uusia menetelmiä kolmen vuo-
den ajan, ja viime WDNDT:ssä Shanghaissa
vuonna 2008 pidin esitelmän “Viidestätoista
kahteensataan NDT-menetelmään viidessä-
kymmenessä vuodessa”, Åström kertoo.
Jos jollakin on kiinnostusta, tämä on poimit-
tavissa IMIA:n (The International Association
of Engineering Insurers) kotisivuilta
.
com - Library-Publications - All External Papers.
IMIA on 20 maan yhteistyöelin, jonka päätar-
koitus on kerätä tilastoja suurista konevau-
rioista ja oppia sitä kautta niitä estämään.
Thomas Åström kerää Suomesta yli yhden
miljoonan dollarin maksavat vauriot IMIA:aa
varten. Hän on osallistunut IMIA:n toimintaan
vuodesta 2000 ja ollut kymmenen työryhmän
jäsenenä, kahdessa puheenjohtajana, ja esit-
tänyt työryhmän tuloksia vuotuisessa konfe-
renssissa kuusi kertaa.
Yhteydet Norjaan
Åström on jäsen Norjan, Ruotsin, Saksan ja
USA:n NDT-yhdistyksissä. Norjan NDT-yhdis-
tykseen hän on kuulunut jo 35 vuotta ja häntä
on useita kertoja pyydetty pitämään esitelmä
yhdistyksen vuotuisissa konferensseissa. Nor-
jassa tehdään paljon edistyksellistä NDT-työtä
erityisesti öljynporauslauttojen takia. Vuotui-
nen konferenssi on heille tärkeä tapahtuma,
ja se pidetään vuoroin Norjan etelä-, keski- tai
pohjoisosassa. Kaksi vuotta sitten se päätet-
tiin pitää todella pohjoisessa eli Huippuvuoril-
la. ” Minulla oli siellä esitelmä sinisen valon
käytöstä UV-valon sijasta. Tätä ajankohtaista
aihetta käsittelemme paraikaa CEN TC 138
tunkeuma - ja magneettijauhetarkastustyöryh-
missä”, Åström kertoo.
Mukana SHY:ssä
Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen NDT-
komiteassa Thomas Åström on vaikuttanut
perustamisesta eli vuodesta 1978 lähtien.
- Käytännössä olen joka vuosi pitänyt NDT-päi-
villä esitelmän. Päivät pidettiin ensin VTT:llä
1970-75 ja sitten AEL:ssä Töölössä ja Mal-
minkartanossa. Päiviä on järjestetty myös eri
puolilla Suomea.
Nykyinen työ Pohjolassa?
- Edistän konediagnostiikan menetelmien hyö-
dyntämistä ennaltaehkäisevässä kunnossapi-
dossa, Åström vastaa.
- Se on antoisaa työtä erityisesti siksi, että
kaikki osapuolet hyötyvät vaurioiden ehkäisys-
tä. Jos kriittinen kone tai tuotantolaitteisto,
kuten turbiinit, generaattorit, muuntajat tai
kattilat, rikkoontuvat, kaikki osapuolet kär-
sivät.
- Yleisesti ennaltaehkäisevä riskienhallinta-
työ Suomessa on varsin korkealla tasolla ja
konediagnostiikkamenetelmiä hyödynnetään
kiitettävästi, Åström tiivistää.
Entä tulevaisuus? - Olen täällä niin kauan kuin
saan olla, eli lokakuun alkuun 2012, jolloin
täytän 68 vuotta. Sitten perustan oman yri-
tyksen, jatkan ehkä kouluttamista, teen mah-
dollisesti käännöstöitä, ehkä vaurioselvityksiä
entiselle työnantajalle, jos se pyytää, Åström
vastaa ja valottaa suunnitelmiaan.
Mökkeilyä. liikuntaa, kieliä…
Saaristomökkeily ja siihen liittyvät erilaiset toi-
met kuuluvat Thomas Åströmin harrastuksiin.
- Metsätyöt vievät oman aikansa ja keväällä
ojien kaivuu, josta olen innostunut kuin pik-
kupoikana. - Liikun paljon ja käyn punttisalilla
kerran viikossa, kuten myös vesijumpassa ja
zumbassa. Talvella hiihdän, en kovaa, mutta
pitkään, ja olen tavoitteeksi asettanut, että
talven aikana hiihdän yhtenä päivänä 100 kilo-
metriä. Olen tehnyt sen 25 vuoden ajan, joskin
nyttemmin matka on 75 kilometriä.
Åström on äidinkielensä ruotsin lisäksi vuo-
sien varrella opiskellut yhteensä seitsemää
kieltä: suomea, englantia, saksaa, turkkia,
viroa, venäjää ja espanjaa, tosin turkkia ja
viroa vain vähän. - Pyrin aina kiittämään isäntiä
heidän omalla kielellään. Japaniksikin olen
kiittänyt, mutta tekstin luin paperista. Ilman
paperia toivon seuraavaksi kiittäväni espan-
jaksi. Kielet jäävät päähän, kun on innostunut.
Åström asuu Elisa-vaimonsa kanssa Helsin-
gissä. Pariskunnalla on poika Kim ja 2-vuo-
tias pojanpoika Valter. Poika on valmistunut
TKK:lta teknillisen fysiikan osastolta ja vetää
nyt Wärtsilässä vetykennoprojektia, jossa tut-
kitaan, miten tehdä sähkö suoraan kaasusta.
Kuvat: Olavi Mäki, Thomas Åströmin arkisto
Pojanpoika Valter katselee metsää, jota
isoisä Thomas on 40 vuoden ajan harven-
tanut ja josta hän noin 30 vuoden päästä
voisi saada omakotitaloon tai mökkiin
upeat hirret.
Thomas Åström
- valmistunut TKK:n koneosastolta
1972, diplomityön aiheena ultraää-
nitarkastus; tekniikan lisensiaatti
1990 aiheena vedenalainen mag-
neettijauhetarkastus, tekniikan toh-
tori 1999 aiheena iesmagnetoinnin
kalibrointi
- toimi VTT:n metallilaboratorios-
sa 23 vuotta NDT-alan tutkijana
ja erikoistutkijana, vuodesta 1994
Vahinko-Pohjolassa alana konediag-
nostiikka ja vaurioanalyysi
- toiminut Suomen edustajana poh-
joismaisissa ja eurooppalaisissa yh-
teistyöelimissä, on edelleen hitsien
magneettijauhetarkastuskomitean
puheenjohtaja
- on aktiivinen luennoitsija
- kirjoittanut yhden käsikirjan ja kaksi
oppikirjaa magneettijauhetarkastuk-
sesta
- myönnetty patentti kahdelle mag-
neettijauhetarkastukseen liittyvälle
keksinnölle
Menetelmäkoehitsin iesmagnetointi. Mag-
netoimessa CEN TC 121 WG 5:n puheen-
johtaja Thomas Åström ja tarkkailemassa
työryhmän sihteeri C-G. Lindewald.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...68
Powered by FlippingBook