Hitsaustekniikka 3/2011 - page 32

3/2011
[
]
30
Ruukki on yksi Euroopan merkittävimmistä
pituussaumahitsattujen, kylmämuovattujen
rakenneputkien valmistajista. Rakenneputket
valmistetaan standardin SFS-EN 10219 mu-
kaan ja niiden tyypillisiä käyttökohteita ovat
esimerkiksi teräsrakenteet sekä koneiden ja
laitteiden rungot. Mitta-alue ulottuu pyöreillä
putkilla Ø 26,9:sta Ø 323,9 millimetriin sekä
neliönmuotoisilla aina 300x300 millimetriin.
Lisäksi saatavilla on kierresaumahitsattuja
rakenneputkia aina 1219 millimetriin. Teräs-
lajit ulottuvat rakenneteräksissä lujimmillaan
Optim 900:aan sekä kulutusteräksissä Raex
400:aan. Ruukki toimittaa rakenneputkille
myös erilaisia esikäsittelypalveluita, kuten
laserleikkausta.
Loppuvuonna 2010 Ruukki lanseerasi en-
simmäisenä Euroopassa kaksoislaatu-raken-
neputken, joka yhdistää kahden teräslaa-
dun, S420MH:n ja S355J2H:n vaatimukset.
Samalla se korvasi perinteisen S355J2H:n
varastoartikkelina Ruukin Hyvinkään teräs-
palvelukeskuksessa. Uudistuksella pyritään
parantamaan erityisesti teräsrakentamisen
ja raskaan konepajateollisuuden toiminta-
edellytyksiä tarjoamalla lujempaa terästä
erinomaisella saatavuudella ja kilpailukykyi-
sellä hinnalla.
Perusidea on korvata kaksi tuotetta yhdellä.
Hyötyjä saadaan sekä suunnittelussa, val-
mistuksessa kuin varastoinnissakin. Tärkein
Lujien rakenneputkien käyttöä ovat
pitkään hidastaneet rakennusteolli-
suuden projektien nopeat aikataulut,
mihin putkenvalmistajien ja myyjien
on ollut hankala reagoida. Lisäk-
si teräksen toimivuudesta on ollut
epävarmuutta. Soveltuvatko vanhat
hitsausmenetelmät ja miten hitsit
mitoitetaan? Suunnitteluohjeet ovat
tunteneet lujia rakenneputkia vain ra-
jallisesti, joten niiden käyttö on jäänyt
erikoiskohteisiin, kuten jäähalleihin.
Teräkset ovat kuitenkin kehittyneet,
suunnitteluohjeet uudistuneet ja lujia
rakenneputkia on nyt saatavilla aiem-
paa paremmin.
Ruukki double grade S420MH/
S355J2H -rakenneputken hitsaus
Jussi Minkkinen ja Sakari Tihinen
etu on tietenkin mahdollisuus merkittävään
painonsäästöön teräsrakenteissa. Esimer-
kiksi teräsrakentamisessa materiaalikus-
tannusten osuus koko projektin hinnasta on
tyypillisesti 30–50 %, jolloin painonsäästöllä
pystytään vaikuttamaan oleellisesti projektin
kokonaiskustannuksiin.
Säästöjä ja joustavuutta
Suurin säästöpotentiaali lujilla teräksillä on
kohteissa joissa käytetään suuria ulkomitto-
ja, tyypillisesti yli 100x100 mm, ja paksuja
seinämänvahvuuksia. Tällaisia kohteita ovat
esimerkiksi teräsrunkojen paarreputket. Pu-
ristuskuorman alla olevissa kohteissa täytyy
huomioida poikkileikkauksen nurjahduskes-
tävyys, joten helpointa lujuuden hyödyntä-
minen on esimerkiksi kattoristikoiden veto-
sauvoissa. Ruukin tekemissä laskelmissa
kattoristikoissa on päästy jopa 15 % pai-
nonsäästöihin verrattuna S355 materiaalin
käyttöön.
Dynaamisen kuormituksen alla olevissa ra-
kenteissa kriittiseksi tekijäksi muodostuvat
useimmiten hitsien väsymislujuus. Sijoitta-
malla hitsit vähemmän kuormitettuihin koh-
tiin ja huolehtimalla hitsauksen laadusta
Pituusaumahitsaamalla valmistettuja pyöreitä rakenneputkia.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...68
Powered by FlippingBook