Hitsaustekniikka 3/2011 - page 40

3/2011
[
]
38
Mitä SHY:n jäsenet ja lukijat ajat-
televat Hitsaustekniikka-lehdestä
Syksyllä 2010 konsulttiyritys Oy SWOT Consulting Finland Ltd järjesti SHY:n
toimeksiannosta laajan jäsenkyselyn ja haastattelukierroksen yhdistyksen
avainhenkilöiden keskuudessa. Tässä lyhyessä katsauksessa selvitetään tu-
loksia koskien Hitsaustekniikka-lehteä, joka oli paljon esillä kyselyssä. Muut
tulokset ja asiat tullenevat esille muuta kautta, kun pohditaan yhdistyksen
uusia visioita ja strategioita.
Juha Lukkari
HT-lehti on itsekin järjestänyt muutamia kyse-
lyitä vuosien varrella, tosin viimeisestä taitaa
olla jo ainakin parikymmentä vuotta. Vasta-
usprosentti on ollut pieni. Tässä uudessa
laajassa kyselyssä vastaajia oli peräti 780,
mikä antaa suhteellisen korkean vastauspro-
sentin, hieman laskutavasta riippuen vajaa
40 % niistä, joille kysely lähtettiin. Tuloksista
saadaan mielenkiintoisia tuloksia koskien
HT-lehteä. Vastaajat edustivat suhteellisen
tasaisesti koko maata eli paikallisosastoja.
Kysymykseen SHY:n toimintojen merkitykses-
tä vastaajat arvioivat ylivoimaisesti tärkeim-
mäksi itselleen Hitsaustekniikka-lehden.
Noin 90 % vastaajista katsoivat, että HT-
lehdellä paljon (noin 50 %) tai kohtalaisesti
(noin 40 %) merkitystä heille. Seuraavina
tulivat Pätevöintikoulutus ja Messut, joiden
kummankin saamat prosentit olivat noin 60
% (paljon tai kohtalainen merkitys). Tämä
korostaa lehteen panostamista ja sen edel-
leen kehittämistä.
Kun kysyttiin SHY.n uusien toimintojen
kiinnostavuudesta (esitettiin pitkä luettelo
aiheista), kaksi nousi selvästi yli muiden.
Hitsaustekniikka-lehden artikkelien saa-
tavuus internetin kautta, jota piti noin 85
erittäin kiinnostavana tai kiinnostavana. Se
voitaneen myös toteuttaa julkaisemalla CD/
DVD, johon on kerätty esim. 10 tai 20 vuo-
den artikkelit järjestettynä aiheen mukaan.
Samanlaisen prosenttimäärän sai vastaus
SHY:n ylläpitämä tietopankki. Jälkimmäi-
nenkin liittyy osittain myös HT-lehteen. Mo-
lemmat tai ainakin edellinen on suhteellisen
helposti toteutettavissa, jos niin päätetään.
Yllättäviä vastauksia tuli kysymyksiin koskien
lehden artikkelien lukemista ja mielipidettä
niistä, ainakin päätoimittajalle. Koko lehden
lukee 24 % vastaajista ja 43 % lukee use-
ampia artikkeleita eli yhteensä 67 %. Loput
lukee pari artikkelia tai selailee lehteä. Ei
lainkaan: 0 %. Lehteähän luetaan!
Noin 80 % vastanneista antoi lehdelle kou-
luarvosanan 8-10, kun asteikko on perin-
teellinen 1-10. Vain 1 % olisi jättänyt lehden
luokalle arvosanalla 4. Iänikuinen kysymys
on artikkelien ”tieteellisyys ja teoreettisuus”.
54 % piti artikkeleita hyvätasoisina ja moni-
puolisina sekä 21 % vaikeatajuisina ja teo-
reettisina, mutta 21 % pitkinä. Kaikki ei voi
tykätä kaikesta - kulunut sanonta. Pätenee
1
SHY:n tämänhetkinen toiminta
Tämänhetkisistä toiminnoista itselleen tärkeimmäksi vastaajat arvioivat Hitsaustekniikka-lehden
-
Myös pätevöittämiskoulutusta ja messuja pidettiin tärkeinä
-
Paikallisosastojen järjestämät koulutukset sekä excursiot olivat vielä merkityksellisiä
-
Merkityksettömimmiksi vastaajat kokivat erityis- ja senioriklubitoiminnan
2
Hitsaustekniikka-lehti
2/3 vastaajista lukee useampia
artikkeleita tai koko lehden
-
Vain 9 % ei lue lehteä lainkaan tai vain
selailee sen läpi
Artikkeleita pidettiin kiinnostavina,
hyvätasoisina ja monipuolisina
-
Noin 15 % piti artikkeleita teoreettisina
-
Vastaajien mukaan artikkelit eivät ole
vaikeatajuisia tai liian pitkiä
-
Kommentteja artikkeleista:
Informatiivisia, asiantuntevia, tekijänsä
näköisiä, hyvin saman tyyppisiä keskenään,
”Professoritason ihmisille tarkoitettuja”
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...68
Powered by FlippingBook