Hitsaustekniikka 3/2011 - page 46

3/2011
[
]
44
Arvoisa yhdistyksemme jäsen, vuosi 2010 oli yhdistyksemme 61.
toimintavuosi.
Yhdistyksen toimintaa vuonna 2010 kuvasi strategialinjausten selkeyt-
tämiseksi ja tueksi tehty
jäsenkysely
sekä loppuvuodesta toteutetut
NWE2010-messut. Kyselyn toteutti Swot Consulting Finland Ltd ja
sen tulosten perusteella ehdotettiin yhdistykseltä mm. voimakkaam-
paa julkisuuskuvaa ja kannanottoja hitsaavan teollisuuden puolesta,
vahvaa ja nykyisenkaltaista alan koulutuksen koordinointia sekä
joustavampaa tiedonvälitystä uudistuneiden www-sivujen muodossa.
Kolmatta kertaa järjestetyt hitsaus- ja leikkausalan
Nordoc Welding
Expo –messut
10.-11.2010 Tampereella onnistuivat odotusta parem-
min, vaikka taantuma ei teollisuudessa vielä ollutkaan ohi. Kävijöiden
määrässä jäätiin n. 30% edelliskerran lukemista, mikä huomioitiin myös
näytteilleasettajien keskuudessa. Muutoin oli palaute entisen kaltaises-
ti hyvää. Merkittävää huomiota sai yhdistyksen masinoima näyttelyalue,
jossa esiteltiin virtuaalihitsausta usean toimittajan voimalla. Messu-
jen yhteydessä jaettiin VUODEN HITSAUSHUIPPU -kunniamaininnat
ansioituneelle yritykselle, testausyksikölle ja koulutusorganisaatiolle.
Palkinnon saajat olivat vastaavassa järjestyksessä YIT Teollisuuspal-
veluiden Projektipalvelut, Metalab Oy ja AEL Teknologiaryhmä. Päivien
yhteydessä järjestettyjen nuorten hitsaajien Nordic Welding Competition
-kilpailussa Pohjoismaiden mestarina palkittiin kuortanelainen Riku
Lähteenmaa Koulutuskeskus Sedusta Seinäjoelta.
Parhaina diplomitöinä palkittiin Paavo Sirkka työstään ”Parametrien
vaikutus matalapainekylmäruiskutetun pinnoitteen muodostumiseen”
(v.2008) ja Anna-Niina Räsäsen työstään ”Leimuhitsauksen kokonais-
valtainen laadunhallinta päättymättömässä valssauksessa” (v. 2009).
Hitsaustekniikka-lehden artikkeleista palkinnon saivat Janne Haula
artikkelistaan ”Hitsauksen kevytmekanisoinnilla tehoa tuotantoon”
(v.2008) sekä Markku Pirinen ja Jukka Martikainen artikkelista ”Suu-
rilujuisten terästen hitsaus ja alilujan lisäaineen käyttö” (v.2009).
Henkilöjäsenten
määrä oli vuoden lopussa 3015 sekä
yritys- ja
yhteisöjäsenten
osalta 132. Vastaavat luvut v. 2009 olivat 3027 ja
134. Uusia henkilöjäseniä liittyi yhdistykseemme 56, joista kolme
oli nuorisojäseniä.
Hitsaustekniikka - päivät ja vuosikokous
järjestettiin 22.4.2010.
Sokos Hotel Alexandrassa Jyväskylässä. Päivä-seminaarin teemana oli
ajankohtaisesti energiateollisuuden laiterakennus otsikolla ENERGIA-
TUOTANNON MAHDOLLISUUDET KONEPAJOILLE - Alan laiterakennuk-
sesta uusi tukijalka metalliteollisuudelle ? Luentojen aiheissa käsi-
teltiin mm. energiateollisuuden näkymiä, kattilalaitosten materiaaleja
sekä tuuli-, turve- ja ydinvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia
Suomen konepajoille. Aiheet sopivat tosi hyvin samaan aikaan Suomen
hallituksen päätöksen kanssa myöntää rakentamislupa kahdelle uudel-
le ydinvoimalalle vaihtoehtoisten energiaratkaisujen tukemisen lisäksi.
Yhdistyksen
vaalikokous
pidettiin NWE2010-messujen yhteydessä
12.11.2010. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Tampereella.
Hallituksen jäsenet mainitaan jäljempänä.
Paikallisosastomme
toimivat kukin omalla tavallaan ja muutamat
paransivatkin talouttaan paikallisiin tarpeisiin kohdennetuilla koulu-
tustilaisuuksilla ja ekskursioilla. Paikallisosastojen puheenjohtajat
ja sihteerit kokoontuivat vuosittaiseen yhteistapahtumaan 2.9.2010
Sokos Hotel Pasilaan, jossa päivän teemana oli em. konsulttiyhtiön
tekemä esitys jäsenkyselyn tuloksista SHY:n tulevaa strategiaa ja
haasteita koskien.
SHY:n koordinoiman
Suomen hitsaus- ja liittämisinstituutin
Suun-
nittelu-, Tuotanto- ja Laserfoorumin vuosittainen yhteistapahtuma
pidettiin 28.10.2010 Lahdessa, johon 30 henkilöä.
Yhdistys julkaisi vuonna 2010 kuutena numerona
Hitsaustekniikka
– lehteä
. HT-lehti toimii merkittävänä tiedonjakajana ja korkeatasoi-
sena hitsausalan ammattilehtenä yhdistyksemme jäsenille. Vuoden
teemanumerot ja toimituskunta on esitelty jäljempänä.
Pätevöityskoulutuskomitean
tehtävät EWF:n ja IIW:n koulutusoh-
jelmien soveltamisessa jatkuivat toimintavuoden aikana aktiivisina.
Tutkintoja suoritettiin ennätyksellisesti yhteensä 770, joka sisältää
hitsaajien IW – tutkintoja 563 kappaletta. Toisen asteen oppilaitok-
sissa käynnissä olleessa IW - projektissa, jonka tavoitteena oli saada
IW - koulutusohjelmat laajasti käyttöön 2. asteen oppilaitoksissa, on
yhdistys vastuullisena toteuttajana onnistunut hyvin. Teknolgiateol-
lisus ry:n 100-vuotissäätiön tukema projekti saatiin toimintavuonna
päätökseen ja sen tuloksena on yhteensä 27 oppilaitosta auditoitu
ja hyväksytty IW-koulutuksen järjestäjäksi.
NDT- komitean
perinteiset NDT-päivät järjestettiin maaliskuussa
Tallinnassa 17.-18.3.2010 osallistujamäärän ollessa 43 henkilöä.
Viisi
senioriklubiamme
järjestivät varsin aktiivisia ja useita tilaisuuksia
toimintavuoden aikana.
Toimintamme on vakaalla pohjalla, ja siitä kiitos kaikille yhdistyksen
talkoohenkisille jäsenille sekä toimintaa tukeville yhteisö-/ yritysjä-
senille ja yhteistyökumppaneille.
Kiitokset myös sihteerillemme Terttu Lindewaldille ja toiminnanjoh-
tajalle Esa Tikalle.
Tampereella 30.3.2011
Ismo Meuronen
TOIMINTAKERTOMUS 2010
PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...68
Powered by FlippingBook