Hitsaustekniikka 3/2011 - page 35

3/2011
[
]
33
ka vastasivat 6 mm paksun levyn hitsaukses-
sa viittä sekuntia (hitsi A) ja 10 mm levyn
hitsauksessa 15:ta sekuntia (hitsi E).
MAG-hitsauskokeiden tulokset
Hitsit A-F testattiin menetelmäkoestandar-
din SFS-EN ISO 15614-1 mukaisesti. Hit-
sauskokeiden tavoitteena oli saada hitsin
mekaaniset ominaisuudet täyttämään sekä
S355J2H että S420MH terästen taulukon 4
mukaiset perusaineen takuuarvot sellaisilla
lämmöntuonneilla, jotka ovat sovellettavissa
konepajassa tapahtuvaan hitsaustyöhön.
Hitsien vetokoetulokset on esitetty kuvassa
3. Vetokoetulosten perusteella nähdään, et-
tä kaikkien hitsien osalta saavutettiin sekä
S355J2H että S420MH teräkselle ilmoitetut
myötö- ja murtolujuusminimit sekä murtolu-
juusmaksimi joka on sama molemmille te-
räksille. Hitsien myötölujuus ylitti S420MH
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
A Rp0.2
B Rp0.2
C Rp0.2
D Rp0.2
E Rp0.2
F Rp0.2
A Rm
B Rm
C Rm
D Rm
E Rm
F Rm
Rp
0.2
Rm
S355J2H Rp
0.2
ja R
m
min
S420MH ja S420MH/S355J2H Rp
0.2
ja R
m
min
R
m
max kaikki teräkset
Kuva 3. Hitsien A-F vetokokeissa saavutetut myötölujuudet (Rp0.2) ja murtolujuudet (Rm). Kuvaan on merkitty taulukossa 2 esitetyt perusai-
neen lujuusarvot, jotka täyttyvät myös hitseissä. Vetokoetulokset ovat kahden vetokokeen keskiarvoja.
Taulukko 5. Hitsien A-F saavutetut myötölujuudet verrattuna S420MH teräksen nimellismyö-
tölujuuteen.
Hitsi
t
8/5
Saavutettu Rp
0.2
[MPa] Saavutettu Rp
0.2
/ 420 MPa
A
5 512
1.22
B
16 501
1.19
C
27 486
1.16
D
6 491
1.17
E
15 465
1.11
F
25 435
1.04
teräksen nimellislujuuden Rp0.2=420 MPa
taulukon 5 mukaisesti 4–22 prosentilla läm-
möntuonnista riippuen. Taulukossa 1 esitetty
päittäisliitoksen lujuuden alentamiskerroin
0,86 on siten ainakin näiden hitsauskokei-
den perusteella S420 lujuusluokassa tar-
peettoman alhainen.
Hitsattujen liitosten HAZ:n CV-iskusitkeys-
kokeiden tulokset on esitetty taulukossa 6.
Kokeet tehtiin -20 ja -50 °C lämpötiloissa.
Taulukkoon merkitty iskusitkeyden raja-arvo
on laskettu suhteuttamalla koesauvan poik-
kipinta-ala standardin mukaisen 10*10*55
mm CV-iskusitkeyskoesauvan poikkipinta-
alaan ja perusaineelle ilmoitettuun 40 J
iskuenergiavaatimukseen. Ruukki double
grade teräkselle 40 J vähimmäisiskuener-
gia taataan -40 °C:ssa. S355J2H teräkselle
iskuenergian vähimmäisvaatimus 27J/-20 °C
Teräslaatu
Rp
0.2
vähintään Murtolujuus R
m
Iskusitkeysvaatimus
[MPa]
[MPa]
[J / °C]
Ruukin double grade S420MH/S355J2H 420
500-630
40 / -40
S355J2H EN 10219
355
470-630
27 / -20
S420MH EN 10219
420
500-630
40 / -20
Taulukko 4. Ruukin double grade ja SFS-EN 10219-standardin mukaisten S355J2H- ja S420MH-teräslaatujen mekaaniset ominaisuudet. 3
t
16.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...68
Powered by FlippingBook