Page 27 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
25
Varsinainen poraus ja kier teytys hoidettiin
magneettikoneilla miespelissä.
Mittatarkkuudet ja koneistuslaatu eivät olleet
ongelmana muutamaa yksittäistapausta lu-
kuunottamatta.
Yhteenvetona
Muutama kehityskohde, jotka ovat laitettavis-
sa kuntoon opastuksen ja valvonnan avulla.
Jotkin asiat ottavat tietysti vähän enemmän
aikaa kuin toiset eli valvonnalla ja opastuk-
sella on oltava jatkuvuutta.
1. Kappaleiden käsittely
2. Roiskeiden ja huokosten minimointi jo
hitsauksen aikana
3. Lentävän käytön minimointi
4. Hitsien a-mitat
5. Päätoimittajan vastuu omasta verkostos-
taan
Työn ja osaamisen laatu on pääsääntöisesti
tyydyttävällä tasolla. Huippuja löytyy kuten
myös toimittajia, joiden on panostettava yo.
asioihin. Tilaajan ei tarvitse lähteä tyhjästä
liikkeelle, tekijöitä kyllä löytyy. Toimittaja-
valintaan kuitenkin on kiinnitettävä paljon
huomiota.
Toimitusaika- ja laadunvalvontatyö ei perus-
periaatteeltaan eroa siitä, mitä jatkuvasti
Suomessakin teemme. Kulttuuri ja toimin-
tatavat ovat vain hyvin erilaiset. Seurantaa,
valvontaa ja opastusta tarvitaan kuten kotoi-
sessa toimittajaverkossammekin. Alkuvaike-
uksien jälkeen oppimiskäyrä on koilliseen.
Luonnollisesti parhaat tulokset saavutetaan
toistojen ja pitkäjänteisen yhteistyön avulla.
Hankintaorganisaatio ja ostajat ovat merkittä-
vässä asemassa tämän toteuttamisessa.
Loppuksi en malta olla mainitsematta, että
nämä projektit olivat ehdottomasti reilun kak-
sikymmentävuotisen työhistoriani hienointa
aikaa.
Tapani Leppänen
Laatupäällikkö, IWE
Hankinta
Metso Paper Jyväskylä
Silloitusta.
MAG-hitsauskuljettimiakin oli käytössä.
Tyypillistä MAG-hitsausta.