Page 26 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
24
Metso Paper Shanghain edustajat olivat tii-
viisti mukana työn touhussa.
Joukkueemme koostui allekirjoittaneen lisäk-
si MP Shanghain suunnittelun ja hankinnan
paikallisedustajista. Tulkki oli luonnollisesti
mukana koko ajan. Vain har vassa paikas-
sa voi kommunikoida toimittajien kanssa
suoraan englanniksi. Vaativa tehtävä tulkille
koska asiat pyörivät teknisen ja tekemiseen
liityvän sanaston ympärillä eikä kritiikiltäkään
aina voitu välttyä.
Alihankittavat tuotteet
Materiaalit ovat mustaa, kirkasta (ruostu-
matonta) ja vuorattua terästä. Kappaleitten
painot vaihtelevat 0,5-3 000 kg ja levynpak-
suudet 2-50 mm. Kappaleet ovat pääosin
yksittäistuotteita. Osa rakenteista ostettiin
hitsattuna mutta suurin osa valmiiksi koneis-
tettuna ja ruostumattomat osat luonnollisesti
peitattuna. Pintakäsittelyt tehtiin ja tehdään
MP Shanghain uudessa maalaamossa. Pää-
osa toimituksista oli erilliskappaleita, mutta
joukkoon mahtui myös muutama pienempi
esikokoonpantu kokonaisuus.
Projekteissa oli suurin osa samoja alihank-
kijoita. Toimitusaikaa ja laatua seurattiin
säännöllisillä valvontakäynneillä parin kol-
men viikon välein.
Alihankkijat
Suurin osa projektien toimittajista sijaitsi
parin tunnin ajomatkan päässä Shanghais-
ta. Tämä tarkoitti sitä, että päivästä saattoi
hurahtaa neljä tuntia matkoihin, pakollinen
lounas sekä työaika neukkarissa ja verstaalla
siihen päälle. Pitkät päivät ovat paremmin-
kin sääntö kuin poikkeus. Toimittajakäynti
yli neljän tunnin ajomatkan päähän tarkoitti
yleensä reissua yön yli.
Oma lukunsa päivän pituudelle oli syksyn
ja alkutalven sumuiset säät, jolloin moot-
toritiet saatetaan sulkea. Pisimmillään me
odotimme moottoritiellä kaksi tuntia. Hyvä
puoli on kuitenkin se, että ihan yksin siellä
ei tarvitse odottaa, yleensä muutama muukin
matkalainen on tien päällä.
Toimittajien koot vaihtelivat parin hengen
yrityksistä aina sataan saakka. Osa toimit-
tajista teki tuotteet alusta loppuun, osa taas
teki itse esim. hitsaustyön ja alihankki paloit-
telun, taivutuksen ja koneistuksen omalta toi-
mittajaverkoltaan. Tämä oli yllättävän yleistä,
joskin asetti lisää haasteita valvontaan. Esi-
merkiksi taivutuksen osalta töitä jouduttiin
tekemään melko paljon, jotta painintyökalut
saatiin asianmukaiseen kuntoon ja taivutus-
jälkien korjaaminen hiomalla levytyövaihees-
sa saatiin vähenemään merkittävästi etenkin
mustan teräksen osalta.
Silmiinpistävää oli investointivauhti joka puo-
lella. Uusia halleja, lisää henkilöstöä ja uusia
koneita syntyi kuin sieniä sateella. Jotkin
toimittajat ostavat pelkästään ulkomaisia ko-
neita, ja muistivat siitä kyllä mainita, mutta
suurin osa koneista on paikallisvalmistusta
kuten kuvan JKHT.
Hitsaus
Hitsausmenetelminä ovat yleisesti TIG-, MAG-
umpilanka- ja puikkohitsaus. Muutamassa
paikassa käytössä oli jauhekaaritraktoreita
ja jauhekaariasemia.
TIG oli yllättävän yleinen hitsausprosessi.
Hitsauslaatu oli siistiä ja hyvää mutta vaa-
dittujen a-mittojen kanssa jouduimme painis-
kelemaan. Pääsyynä a-mittojen puutteisiin oli
väärinymmärrykset eurooppalaisen ja kiina-
laisen standardin vaatimuksista. Kiinassa
on yleisesti käytössä z- mitta (paikallisessa
standardissa k). Yleensä yksinker tainen piir-
ros aiheesta ja a-mittatulkin käyttö riitti asian
valaisemiseksi.
Suurin yllätys ensimmäisillä toimittajakäyn-
neillä viime talvena oli työtasot tai paremmin-
kin niiden puute. Suurella osalla toimittajista
ei ole työtasoja käytössä eli kappaleet teh-
dään lattialla. Asian toinen puoli on se, että
vaativienkin kappaleiden muodonmuutokset
olivat kohtuuhyvin hallinnassa. Käytössä oli
yleensä sekalainen määrä vanttiruuveja
sekä jämäköitä I- tai U-palkkeja, joilla muo-
donmuutoksia kontrolloitiin. Myös kuumien
käyttö oikaisuissa oli pääsääntöisesti am-
mattimaista.
Oheisessa kuvassa näkyvä valkoinen aine ei
ole peittaustahnaa vaan paikallista roiskeit-
ten kiinnitar ttumista estävää ainetta.
”Lentävän” käyttö on valitettavan yleistä.
Niin mukavaa kuin sillä onkin härkkiä joka
paikkaan, kappaleitten visuaalinen laatu on
nopeasti menetetty eikä maalilla jälkiä ei häi-
vytetä. Paljon hiomista saatiinkin kuitenkin
matkan varrella karsittua, mutta aihe vaatii
jatkuvaa silmälläpitoa ja puuttumista
Koneistus
Kone- ja laitekannat vaihtelivat laidasta lai-
taan, manuaalipajoista aina nykyaikaiseen
NC-konekantaan. Toimittajat, joilla oli rajal-
linen NC-kapasiteetti, käyttävät numeerisia
koneita reikien osalta vain merkkaukseen.
Verstaskoira ja hienosäätöleka.
Naispuolinen hitsari teki erittäin hyvää jälkeä.