Page 22 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
20
tämisvaiheessa kustannuksia muodostuu
esimerkiksi laatujärjestelmän tekemisestä.
Kustannukset ovat suhteellisesti suurem-
mat pienessä organisaatiossa, vaikka itse
järjestelmänkin mittasuhteet ovat erilaiset.
Laatukustannuksista puhutaan paljon, mutta
niitä on tutkittu hyvin vähän. Laadun laajene-
minen käsittämään muun muassa yrityksen
kaikki prosessit, ennaltaehkäisytoimet, kou-
lutukset ja ympäristövaikutukset on tehnyt
kustannuslaskennasta monitahoista. Lisäksi
laadun vaikutus tuotteen arvoon ja myyntiin
sekä yrityksen imagoon ja kilpailukykyyn ovat
vielä paljolti selvittämättä.
Kustannustasomme asettaa
laadulle korkeat vaatimukset
Suomalaiset toimintatavat maksavat suh-
teellisen paljon, mutta ovat pitkälti nykyisen
menestyksemme taustalla – laadukas toi-
minta on ainoita tapoja säilyttää teollisuus
Suomessa. Globalisoituneessa maailmassa
on muistettava, ettei tuotanto Suomessa iki-
nä voi olla halvinta mahdollista. Siksi on tuo-
tettava erilaista ja parempaa, ja kiinnitettävä
huomiota tuotteiden jalostusasteeseen sekä
laatuominaisuuksiin aikataulutusta unohta-
matta.
Laatu ei ainoastaan estä hintojen alenemista
tai markkinoiden kapenemista, vaan voi olla
osa strategiaa, jolla etsitään uusia markki-
noita ja asiakassegmenttejä. Innovaatiot ja
laadukas toiminta ovat avainasemassa tuot-
tavuuden parantamisessa. Kehittämiseen ei
ole koskaan ylimääräistä aikaa, joten siksi
sitä kannattaa tehdä aina.
”Liikalaatukin”
tuottaa kustannuksia
Myös liika laatu maksaa ja aiheuttaa ylimää-
räisiä kustannuksia. Hitsaustuotannossa
liian suuret a-mitat sekä ns. ylilaatu aihe-
uttavat huomaamattomasti kappalehinnan
kohoamista, jos ”liikalaatuun” ei puututa
ajoissa. Liikalaatua voidaan ”osittain” ver-
rata hitsausvirheeseen ja sen tuomiin kor-
jaaviin kustannuksiin.
Hitsatun rakenteen tulee kestää siihen koh-
distuvat kuormitukset riittävällä luotettavuu-
della, kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.
Sallituilla hitsausvirheillä liitoksessa on suuri
merkitys hitsausliitosten kestävyydelle, ja
hitsausvirhe ja hitsausvika on osattava ero-
tella toisistaan viimeistään tässä. Standardit
määrittelevät yleensä hyväksymisrajat sekä
mekaanisille ominaisuuksille että hitsausvir-
heille ja hitsausviat on korjattava.
Hitsauksen laadunvarmistuksen tulee tar-
koittaa kokonaisvaltaista yrityksen kaikkiin
toimintoihin ulottuvaa laadunohjausta. Se
alkaa tuotteen suunnittelusta ja päättyy tuot-
teen toimitukseen asiakkaalle, mahdollisesti
aina tuotteen käyttöön asti. Hyvä laatu näkyy
muun muassa asioiden dokumentointina,
tuotantotilojen siisteytenä ja hyvin suunni-
teltuina materiaalivir toina tehtaan lattialla.
Laatuasioissakaan pyörää
ei tarvitse keksiä uudelleen
Hitsauslaadunhallintaakaan ei minkään yri-
tyksen tarvitse tai kannata pähkäillä yksin.
Kokeneen asiantuntijan avulla voidaan hel-
poiten selvittää ja ”purkaa” tuotannon hitsa-
uksesta johtuvat pullonkaulat ja luoda räätä-
löidyt yrityskohtaiset laatuohjeet. Hitsauksen
laadunhallintaan kuuluvat olennaisena osana
myös luotettavasti suoritetut rikkomattomat
(NDT) ja rikkovat (DT) testaukset. Tärkeä roo-
li on myös koko henkilöstön ajantasaisella
koulutuksella sekä pätevöinneillä; kokonais-
valtaisesti laadukas toiminta edellyttää uu-
simpien menetelmien ja ohjeiden hallintaa.
Pekka Savolainen
Kirjoittaja toimii hitsauksen laadunhallin-
nasta vastaavana tuotepäällikkönä (IWI-C Fi
00019) Inspecta Oy:ssä. Työssään hän rat-
koo päivittäin yritysten hitsauksen laadunhal-
lintaan liittyviä pulmia sekä kouluttaa yrityk-
siä ja yhteistyökumppaneita asian tiimoilta.
Hitsaaja työssään.
Hintaan lisätään arvonlisävero 8 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.
Uusittu SFS-käsikirja
hitsauksen laadunhallinnasta
Uusittu SFS-käsikirja 66-1 sisältää tärkeimmät terästen
hitsauksen laadunhallintaa koskevat SFS-standardit,
jotka ovat voimassa huhtikuussa 2009.
SFS-käsikirja 66-1
Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta
9. painos, 2009. A5-koko. 697 sivua (fi/en).
Hinta 165
€.
Korvaa edellisen 8. painoksen 2007.