Page 21 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
19
Hitsauksien testaus on osa vaatimus-
tenmukaisuuden todentamiseen liitty-
vää valmistajan ja tilaajan vastuulla
olevaa toimintaa. Hitsausten laadun-
hallinnalla voidaan tukea organisaati-
on menestystä ja kilpailukykyä sekä
säästää kustannuksissa. Tavoitteel-
lisella toiminnalla laadunhallinnasta
voidaan kehittää organisaation kes-
keinen menestystekijä.
Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet
luovat perustan laadunhallinnan kehittämi-
selle, sillä tavoitteena on tukea organisaati-
on menestystä ja kilpailukykyä. Laatu vaikut-
taa merkittävästi yrityksen talouteen. Tyypilli-
sesti turhia kustannuksia syntyy, kun asioita
joudutaan tekemään uudestaan ja uudestaan
– esimerkiksi väärin tekeminen, virheelliset
tuotteet, ongelmat prosesseissa, korjaus-,
hylky- ja takuukustannukset tuovat suuria
kuluja. Myös hyvän laadun tekemisestä ja
kehittämisestä syntyy kustannuksia. Kaikki
tämä vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. 
Laatu syntyy
hyvästä tavasta toimia
Laadun kehittämisen suuri haaste on, että
hyvinä vuosina yrityksillä ei ole aikaa kehittä-
miseen. Huonoina vuosina siihen ei taas ole
varaa. Laadun suhteen kaikki ovat kuitenkin
samassa veneessä, sillä kaikilla tuotantoket-
jun jäsenillä on yhteinen tavoite.
Helppoa laadun kehittäminen on silloin, jos
ongelman havaitaan johtuvan jostain yksit-
täisestä virheestä tai ”talon tavasta” toimia.
Yleensä kyse on kuitenkin monessa paikassa
ilmenevistä syvemmistä ongelmista.
Useimmiten laatuongelmat aiheutuvat hei-
kosta johtamisesta. Laatu tar vitsee hyvät
tekijät, mutta hekään eivät voi yksin tehdä
hyvää laatua. Tarvitaan laadukas prosessi,
joka syntyy hyvällä johtamisella. Laatu para-
nee vain, jos koko tuotantoketju päättää sitä
parantaa. Laatu ei liity vain tuotteen teknisiin
ominaisuuksiin, vaan vähintään yhtä paljon
tapaan toimia.
Huono laatu syö
yrityksen kannattavuutta
Huonon laadun hinta on poissa kannat-
tavuudesta; huonosta suunnittelusta tai
valmistuksesta johtuvia asioita korjataan,
asiakkaille annetaan hyvityksiä tai toimitus-
ten viivästymisen takia maksetaan sakkoja.
Myös valmistajan omat kustannusylitykset
johtuvat tavalla tai toisella huonosta toi-
minnasta. Pahimmillaan hinnaksi voi tulla
asiakkaan menetys. Ehkäisevän toiminnan
kustannukset syntyvät niistä toimista, joiden
tarkoituksena on estää vikojen ja virheiden
syntyminen jalostusketjussa. Laadun kehit-
Laatu ja kustannukset syntyvät
tekemällä, eivät tarkastamalla
Pekka Savolainen
Hylätty pienahitsauskoe.
Hyväksytty pienahitsauskoe.