Page 47 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
45
Jauhekaarihitsaus takaa
tehokkaan ja laadukkaan
lopputuloksen
Tuulivoimalan runkotuotannossa tärkein hit-
sausprosessi on jauhekaarihitsaus, koska
se takaa parhaimman tehokkuuden ja laa-
dun yhdistelmän kun seinämäpaksuudet ovat
suuria ja railon valmistus on tehty polttoleik-
kaamalla. Levatorilla jauhekaarella hitsataan
paitsi mankeloidun tornirenkaan pituushitsi
myös kaikki kehähitsit niin tornin sisä- kuin
ulkopuoleltakin. Yksilankahitsauksen ohella
hyödynnetään tandem-hitsausta (DC+/AC)
kohteissa, joissa halutaan maksimoida hitsi-
aineentuotto, kuva 7. Silloitusmenetelmänä
käytetään MAG-täytelankahitsausta.
Tehokas maalausjärjestelmä
lyhensi merkittävästi
tuotannon läpäisyaikaa
Levator siir tyi vuonna 2007 niukkaliuot-
teisen polyuretaanimaalausjärjestelmän
käyttäjäksi. Käyttöönottoa edelsi kolmen
vuoden testausjakso, jonka aikana uuden
maalin ominaisuudet kehitettiin tuulivoima-
lan tornille soveltuviksi. Uuden järjestelmän
käyttöönoton ansiosta maalauksen läpäisy-
aika lyheni noin puoleen entisestä, minkä
ansiosta tuotannon pullonkaula siir tyi pois
maalaamosta. Nopean läpäisyajan lisäksi
uusi maali on vähentänyt runkotuotannon
osalta VOC-päästöjä, jotka tällä hetkellä ovat
selvästi alle lainsäädännön asettamien raja-
arvojen.
Yhteenveto
Suomessa on tuulivoimateollisuutta, mutta
tuulivoiman rakentaminen on ollut kansain-
välisesti ottaen hidasta, eikä kansallisia
tavoitteita ole saavutettu. Tilanne on muut-
tumassa, sillä hallituksen uuden ilmasto- ja
energiastrategian tavoitteena on nostaa
tuulivoiman kokonaisteho nykyisestä 140
MW:n tasosta noin 2000 MW:iin vuoteen
2020 mennessä. Hankolainen Levator teki
päätöksensä viisi vuotta sitten. Nosturituo-
tanto sai rinnalleen tornien valmistuslinjan.
Sittemmin tornien valmistuksen kehittämi-
seen on satsattu paljon voimavaroja, mikä
on realisoitunut paitsi kapasiteetin kasvuna
myös työn tuottavuuden parantumisena.
Lähteet
/1/ Tuulivoiman projektiopas. Motivan jul-
kaisu 5/1999.
/2/ WWD-Tuulivoimala, 24.2.2009. URL:
http://www.winwind.fi/tuotteet.html
Petteri Jernström
Peter Selenius
Petri Metsola
Levator Oy
Kuva 7. Tornirenkaiden laipat hitsataan tan-
dem-jauhekaarella (lähde: Levator Oy).