Page 23 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
21
Yhdistyksen 60 - juhlavuoden maalis-
kuuhun mennessä (2009 - 03 - 18) on
Suomessa suoritettu 5176 kansainvä-
listä tai eurooppalaista hitsaukseen
tai termiseen ruiskutukseen liittyvää
tutkintoa. Jo monena vuonna Suomen
pätevöintikoulutus on ollut maailman
kärjessä verrattaessa sitä sitten maan
väkilukuun tai käytettyihin vuotuisiin
terästonneihin. Suomessa on myös
erittäin runsaasti hyväksyttyjä IIW/
EWF - koulutuksen järjestäjiä. Kaik-
kiaan hyväksyttyjä IIW/EWF - kou-
lutuksen järjestäjiä on juhlavuoden
maaliskuussa 55 kappaletta. Tässäkin
olemme maailman johtava maa, jos
vertaa koulutuksen järjestäjien luku-
määrää maan väkilukuun.
Vuoden 2009 syksyllä tulee kuluneeksi 20
vuotta siitä, kun ensimmäinen EWE-kurssi
käynnistyi syksyllä 1989 Lappeenrannan
teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Lap-
peenrannan teknillinen yliopisto). Tällä het-
kellä Lappeenrannassa on käynnissä jo IWE/
IWT-kurssi numero 21. Hitsausinsinöörejä ja
-teknikoita on koulutettu myös Satakunnan
ammattikorkeakoulussa Porissa, jossa on
järjestetty neljä kurssia insinööreille ja kolme
kurssia teknikoille (1998 - 2003).
Hitsausneuvojien koulutus on ollut erittäin ak-
tiivisista, säännöllisesti kursseja järjestäviä
IWS-kouluttajia on kymmenkunta. Kaikkiaan
on järjestetty 106 E/IWS - kurssia maaliskuu-
hun 2009 mennessä ja myönnetty 1224 E/
IWS-todistusta. Parhaillaankin on käynnissä
useampi kurssi eri puolilla Suomea. Hitsaus-
tarkastajien koulutusta (IWI-C,S) on järjestä-
nyt vuosittain AEL jo vuodesta 1994 alkaen
(1994 - 6/2003 EWI).
Hitsaajien (E/IW) ja hitsausohjaajien tutkin-
not (E/IWP) otettiin käyttöön vuonna 1996.
Pätevöintikoulutus
Suomessa (1999 - 2009 ->)
Nämä tutkinnot ovat olleet sisäänrakennet-
tuina kansallisissa ammatti- ja erikoisammat-
titutkinnoissa jo vuodesta 1999 lähtien ja IW
-tutkinto tulee mukaan myös uudistettavaan
valmistustekniikan perustutkintoon, joka ote-
taan käyttöön elokuussa 2010.
Suomi sai EWF:n termisen ruiskutuksen
koulutusoikeudet (ETSS ja ETS) vuonna
lokakuussa 2004 ja ensimmäiset ETS-to-
distukset jaettiin kesällä 2005. Termisen
ruiskutuksen kouluttajana toimii Tampereen
teknillinen yliopisto. Suomi on ollut aktiivinen
maa myös EWF:n erikoiskurssien toteuttami-
sessa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto
on toteuttanut kuusi Laserhitsausasiantunti-
ja - ja neljä Robottihitsausasiantuntijakurssia
vuosina 2001 - 2008. Ensimmäinen EWF:n
Betoniterästen hitsauksen erikoiskurssi
järjestetään keväällä 2009 INNOVAssa.
Uusin kansainvälinen koulutusohjelma on
suunnattu hitsatun rakenteen suunnittelijal-
le, johon Suomi sai ensimmäisenä maana
koulutusoikeudet ja jakoi myös ensimmäi-
set IWSD-todistukset maailmassa syksyllä
2008. IWSD-kursseja järjestää Lappeenran-
nan teknillinen yliopisto.
Eurooppalaisista (EWF)
tutkinnoista kansainvälisiin
koulutusohjelmiin (IIW)
Vuoden 2000 alussa syntyi IIW:n alainen IAB
(International Authorisation Board), jonka alle
siirrettiin lähes kaikki siihen saakka EWF:n
puolella olleet ohjelmat. Tämän hetkiset
voimassa olevat kansainväliset ja euroop-
palaiset koulutusohjelmat ja erikoiskurssit
on esitetty tällä sivulla olevassa kaaviossa.
Suomessa on kouluttajien määrän lisäksi
myös erittäin laajat koulutusoikeudet. Sii-
näkin olemme aivan maailman kärkimaita.
Meitä laajemmat oikeudet on ainoastaan
Saksalla, joka on, kuten kaikki tiedämme,
erittäin vahva perinteikäs hitsausmaa ja mei-
tä paljon suurempi.
Esa Tikka
Reijo Pettinen
Qualification Levels /Guidelines:
-
IWE/EWE
– Engineer
-
IWT/EWT
– Technologist
-
IWS/EWS
- Specialist
-
IWP/EWP
– Practitioner
-
IWIP
– Inspection Personnel
-
IW
– Welder
-
IWSD
– International Welded Structures Designer
Professional Qualification
EWF System
Special Courses at Specialist
Level:
- Laser
- Robots
- Reinforcing Bars
- Weld Imperfections NDT
- Etc.
Guidelines:
-
EAE/EAS/EAB
– Adhesive Bonding
-
EWS-RW/EWP-RW-
Resistance Welding
-
ETSS/ETSP/ETS
- Thermal Spraying
-
MMA EW
- Diver Welder
Combined System
EWF and IAB/IIW ANBs
Rules for the
Approval of ANBs and
ATBs
EWF and IAB/IIW
The IIW/EWF QUALIFICATION SYSTEM
Conference in Tianjin 2008
Suomessa on kouluttajien määrän lisäksi myös erittäin laajat koulutusoike
olemme aivan maailman kärkimaita. Meitä laajemmat oikeudet on ainoast
joka on, kuten kaikki tiedämme, erittäin vahva perinteikäs hitsausmaa ja m
rempi.
Suomessa siirryttiin kansainvälisiin koulutusohjelmiin seuraavan aikataulu
IWE (International Welding Engineer)
´
1/2003 (1989
IWT (Interna ional Welding Technologist)
1/2003 (1991
IWS (International Welding Specialist)
1/2003 (1994
IWI (International Welding Inspector)
EWI)
O
C (Comprehensive Level)
O
S (Standard Level)
IWP (International Welding Practitioner)
1/2004 (1996
IW (International Welder)
EW)
O
IFW (International Fillet Welder)
O
IPW (Internation Plate Weld r)
O
ITW (International Tube Welder)
IWSD (International Welded
)
Structures Designer)
O
C (Comprehensive Level)
O
S (Standard Level)
Kaksi ensimmäistä IWSD - C - tason kurssia järjestettiin jo ennen kuin lop