Page 47 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
45
maan alavaunuja ja sama asiakassuhde jat-
kuu tänä päivänäkin. 1990-luvulla yritykseen
hankittiin mm. CNC-ohjatut taivutuskone, kaa-
suleikkauslinja sekä pitkäjyrsinkone.
2000-luvulla tuotannolliset investoinnit ovat
jatkuneet vahvoina. Rakensimme uuden ko-
koonpanohallin 2001 ja laajensimme hitsaa-
moa ja koneistamoa 2005. Lisäksi hankimme
plasmaleikkauslinjan 2002, hitsausrobotin
2003 ja toisen pitkäjyrsinkoneen 2005. Saa-
mamme kokemukset robottihitsauksesta ovat
olleet niin myönteisiä, että meille tulee toinen
suurempia kappaleita varten tarkoitettu hitsa-
usrobotti toukokuussa,” kehityspäällikkö Asko
Kettunen kertoo.
“Olen itse työskennellyt robottien kanssa jo
vuodesta 1986 lähtien ja ne sopivat hyvin
volyymituotteille. Robottihitsaus on monta ker-
taa nopeampaa kuin käsinhitsaus ja lisäksi
säästetään materiaalikuluissa. Hyvä hitsaaja
pyrkii aina hitsaamaan vähän varman päälle,
jolloin hitsauslangan kulutus on suurempaa.
Lisäksi meille on tärkeää, että kun tuotanto
koko ajan nopeasti kasvaa, pystymme valmis-
tamaan laitteita tarvittavat määrät.
Eräs robottihitsauksen eduista on tasalaatui-
suus. Samalla päästään eroon rutiinihitsa-
uksesta, hitsaajat esivalmistelevat tuotteen,
jonka robotti hitsaa ja sitten vielä viimeistele-
vät ne paikat, jonne robotti ei ulotu. Robotin
käyttäjänä pitää olla taitava, kokenut hitsaa-
ja, silloin tulos on parhaimmillaan. Robotin
kanssa pystyään käyttämään suurempia te-
hoja ja käsittelypöydällä saadaan kappaleet
käännettyä hitsauksen kannalta parhaaseen
mahdolliseen asentoon.
Konepaja-alalla mekanisointi ja automaatio
lisääntyvät jatkuvasti. Meidän on kehitettävä
järjestelmiämme koko ajan aktiivisesti, sillä
kilpailu kovenee koko ajan. Se ei ole vielä
Suomessa raakaa – pystymme toimimaan jär-
kevällä tasolla, mutta mm. Kaukoidän paine
tuntuu kyllä. Jotta Suomessa kannattaa tehdä
tuotteita, meidän on pystyttävä pienentämään
käsityön osuutta ja parannettava laatua enti-
sestään,” Kettunen uskoo.
Kettunen uskoo Ab A. Häggblom Oy:n menes-
tyvän kilpailussa erittäin hyvin jatkossakin.
Sen kilpailukykyä nostaa oma osien tuonti. Toi-
mitusvarmuus on sata prosenttia ja varaosien
toimitusnopeus oman välivaraston ansiosta
korkea. Lisäksi valmistettavat tuotteet ovat
yrityksen omaa suunnittelua, jolloin laitteen
toimintavarmuus on omaa luokkaansa.
Syksyllä, kun toinen hitsausrobotti on täydes-
sä vauhdissa, 85 prosenttia yrityksen tuotan-
nosta on jo robottihitsauksen piirissä.
Erkki Mäki
Kuvat: Erkki Mäki, Ab A. Häggblom Oy
Teknologiakeskus
KETEK Oy pähkinänkuoressa
KETEK on Kokkolassa sijaitseva yritysten
osaamisen kehittämiseen erikoistunut
teknologiakeskus. Sen vahvuuksia ovat
liiketoimintaosaamisen kehittäminen, tut-
kimus- ja kehitystoiminta sekä analyysi- ja
testauspalvelut. Se on erikoistunut kemian-
, laser- ja venealan teollisiin sovelluksiin.
KETEK perustettiin 1987 ja se on Suomen
teknologiakeskusten liiton, TEKELin jäsen.
Henkilöstön määrä on noin 35, liikevaihto
2,5 milj euroa 2007.
KETEK Mechanics:
- ND:Yag-lasertyöasema, 6-akselinen robot-
ti
- Keskittynyt laserpinnoitukseen, - hitsauk-
seen ja –leikkaukseen
- 3D-työstö, automaatio, konepajasovelluk-
set
Osaamisalueet
- Laser- ja materiaalitekniikka.
- Mekaniikka- ja konepajojen tuotantotek-
niikka.
Palvelut
- Esiselvitykset, hankkeiden suunnittelu ja
toteutus
- Tuotekehitys
- Prototyyppien suunnittelu ja valmistus
- Lasertyöasemapalvelut
- Materiaalien testaus- ja analyysipalvelut
- HITSI-Tupas
Kokkola LCC
pähkinänkuoressa
Kokkola LCC Oy (LCC) tarjoaa laserpinta-
käsittelyä ja asiantuntijapalveluja sekä
koneistusta konepaja-, metalli-, energia- ja
prosessiteollisuuden asiakkaille. Laserpin-
noitus sopii uustuotannon ja kunnossapidon
kohteisiin.
Laitekanta: Rofin-Sinar 6 kW CO2- laser-
työasema, Balliun koaksiaalinen pinnoi-
tuspää. Sisäpuolisen pinnoituspään max.
syvyys 540 mm, min. halkaisija 100 mm.
Lisäaineen syöttö jauheena tai lankana. Bal-
liu hitsauspää – karkaisuvarustus.
Työasema: 5-akselinen; 2 kpl kääntyviä pyö-
rityspöytiä / vaihtopaletti – Työalue 5000
mm x 1000 mm, max 5000kg painoiset
kappaleet.
Tos Kurim FSQ 80-jyrsin: 5-akselinen
työasema –- Pöytäkoko 2000 mm x 1000
mm – Max. 5000 kg painoiset kappaleet
– Heidenhein DNC 426 ohjausjärjestelmä
– Työkalumakasiini 40 kpl.
Metson murskain. Tela-alusta on Häggblomin käsialaa.