Page 46 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
44
laatu on ratkaiseva tekijä, joten yrityksen
hitsausjärjestelmä on saksalaisen SLV-Nord
tutkimuslaitoksen auditoima ja SFS EN 729-3
–standardin mukainen.
“Hitsauslaatujärjestelmästä meillä on pelkkää
hyvää sanottavaa. Järjestelmä on luonteeltaan
sellainen, että se ei vaatimalla vaadi, vaan on
enemmänkin opastava. Järjestelmän auditoi
SLV-Nord
ja meidän kannaltamme on erittäin
hyvä asia, että he tekevät myös alan tutkimus-
ta, joten saamme sieltä alan viimeisimmän
tiedon, hitsauskoordinaattori Pentti Haaraoja
kehuu. “Sovellamme uuden tiedon mielelläm-
me käytäntöön mahdollisimman pian”.
Auditointi suoritetaan kolmen vuoden välein.
Edellisessä auditoinnissa tuli vaatimus, jonka
mukaan yrityksessä tarvitaan kaksi hitsaus-
koordinaattoria, joten toisen koordinaattorin
koulutus aloitettiin välittömästi.
“Parasta laatujärjestelmässä on, että sitä ra-
kennetaan ja kehitetään koko ajan. Olemme
saaneet soveltaa käytäntöön oppimiamme
asioita. Laatujärjestelmän yksi tärkeä osa on
se, että yrityksemme hitsaajien vuosikymmen-
ten aikana opitut taidot ja tiedot tallennetaan
kirjoihin. Se on arvokkainta tietoa, mitä saa-
tavilla on. Työ ja osaaminen jatkuvat, vaikka
sukupolvet vaihtuvat.”
“Käytämme enimmäkseen 8-60 millimetrin
paksuisia erilaisia teräksiä. Kiinnityslaippojen
paksuus voi olla jopa 60-100 mm. Yritykses-
sämme käytetään terästä vuosittain noin 2500
tonnia. Käytämme vain parhaita mahdollisia
saatavilla olevia materiaaleja. Seuraamme
myös, mitkä hitsauksen lisäaineet ovat häiri-
öttömimpiä. Näillä saadaan myös itse hitsaus
häiriöttömäksi. Teemme siis jatkuva kehittämis-
työtä seurannan kautta,” suunnittelija Jukka
Lämpsä toteaa. “1,2millimetrin hitsauslankaa
käytämme vuosittain noin 30 tonnia”.
Yritys suunnittelee itse valmistamansa tuot-
teet ja ne toimitetaan asennusvalmiina kom-
ponettina asiakkaille, joten suunnittelussa
pystytään paremmin ottamaan huomioon
omat valmistusmahdollisuudet.
Hitsauksen laatu on tärkeää, koska kyseessä
ovat raskaisiin, vaativiin olosuhteisiin tarkoite-
tut työkoneet, jotka joutuvat kestämään suuria
rasituksia. Kaikki Häggblomin hitsaajat ovat
suorittaneet hitsauskokeen.
Tuotannollisessa hitsauksessa Häggblomilla
on käytössä pelkästään MAG-hitsaus. Pieniä
korjaushitsauksia tehdään myös puikko- ja
täytelankahitsauksena. MAG-hitsauksen tuot-
tavuutta on pyritty parantamaan mekanisoin-
nin ja automatisoinnin avulla. Käytössä on
useita käsittelypöytiä ja kiskokuljettimia sekä
hitsausrobotti.
Yli 50-vuotiaassa perheyrityksessä on ollut
hitsauksen laatujärjestelmä vuodesta 1998.
Yritys on menestynyt hyvin. Sen liikevaihto oli
vuonna 2001 11,9 miljoonaa euroa ja tämän
vuoden arvioitu liikevaihto on noin 21 miljoo-
naa euroa. Liikevaihdosta noin 60 prosenttia
syntyy tela-alustojen tekemisestä, loput 40
prosenttia tulee varaosapalvelusta.
Tela-alusta-asiakkaita yrityksellä on pääasi-
assa Suomessa sekä suoraa vientiä lähinnä
Pohjoismaihin. Käytännössä valtaosa niistä
lopputuotteista, joissa on Häggblomin telavau-
nu, päätyy vientiin ympäri maailmaa.
Koska Ab A. Häggblom Oy:n kasvu on ollut
erittäin nopeaa, se on tuottanut myös kas-
vukipuja. Yksi ongelma on, että tekijöistä,
varsinkin osaavista hitsaajista, on pulaa. Yri-
tys työllistää tänä päivänä noin 60 henkilöä.
Heistä noin kolmannes, eli 20 on hitsaajia.
Yritykseen kuuluu myös Ab Nord Track Oy, jon-
ka liikevaihto on noin neljä miljoonaa euroa.
Se on erikoistunut komponettimaahantuon-
tiin. Sen asiakaskunta löytyy Suomen lisäksi
Pohjoismaista, Baltiasta ja Venäjältä.
Kehittämistoiminta tie kasvuun
“Kehittämistoimintamme on ollut hyvin jär-
jestelmällistä jo 1990-luvulta lähtien. Vuonna
1984 Häggblom ryhtyi pyynnöstä valmista-
SHY:n hallitus tutustumassa Ab A. Häggblom Oyn tuotantolaitosten toimintaan.
Offline-ohjelmoinnin testausta Häggblomin
hitsausrobotilla.