Hitsaustekniikka 3/2011 - page 56

3/2011
[
]
54
JÄSENET
Vuoden 2010 lopussa paikallisosaston jäsenmäärä oli 248 jäsentä,
jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 1 jäsen.
HALLINTO
Toimintavuoden aikana paikallisosaston hallituksen ovat muodosta-
neet:
Puheenjohtaja:
Timo Mielonen
Varapuheenjohtaja:
Jukka Setälä
Jäsenet:
Ari Aittamäki, Reijo Kivioja, Ari Leppänen,
Ari Lindgren, Jari Pitkänen, Vesa Rinne
1. varajäsen:
Antti Pullinen
2. varajäsen:
Jarkko Mäenpää
Paikallisosaston tilintarkastajina toimivat Taisto Uusivirta ja Jukka
Nieminen
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa pääasiassa eri
hallituksen jäsenten edustamien yritysten toimitiloissa.
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 11.3.2010 STX Finland Oy:n toimitiloissa, Rau-
malla. Kokoukseen osallistui 14 paikallisosaston jäsentä. Kokousesi-
telmänä kuultiin Timo Kaskisen esitelmä: STX Finland Oy ja esitelmän
jälkeen tehtiin tuotantokierros.
Vaalikokous pidettiin 27.10.2010 Luvata Oy:n toimitiloissa, Porissa.
Kokoukseen osallistui 9 paikallisosaston jäsentä. Kokousesitelmänä
kuultiin esitelmä: Luvata Oy ja esitelmän jälkeen tehtiin tuotantokierros.
EKSKURSIOT
Kesäristeily järjestettiin 10.6.2010. Risteilykohteena oli Kuuskajaskarin
linnakesaari Raumalla. Risteilyyn osallistui 25 henkilöä.
Syysekskursio järjestettiin 11.11.2010. Ekskursiokohteena oli Nordic
Welding Expo 2010 messutapahtuma Tampereella. Matkalle osallistui
23 henkilöä.
TALOUS
Tulostase oli kertomusvuonna alijäämäinen -26,46
.
SAVONLINNA
Yhdistyksemme piti sääntömääräiset kokoukset helmi- ja lokakuussa
vuoden 2010 aikana ja hallitus kokoontui muutaman kerran hitsaus-
kilpailujen sekä ekskursiomatkan tiimoilta.Toiminta oli melko laimeaa,
jonka tietenkin osaltaan aiheutti talouselämän taantuma Suomessa ja
maailmalla. Tosin loppuvuosi enteili jo elpymää.
Hitsauskilpailut, jotka järjestimme maaliskuun lopulla paikallisen am-
mattikoulun tiloissa, saivat hyvän vastaanoton. Lehdet tekivät juttuja
kilpailusta ja saimme mainostettua SHY:täkin samalla. Kilpailusarjoja
oli ammattikoululaisille ja ammattilaisille. Kilpailun hitsausmateriaalit
sekä palkinnot saimme lahjoituksina ja kilpatuomaristo koottiin pai-
kallisosaston jäsenistöstä.
Kemppi-koneet ja heidän edustajansa, aluepäällikkö Mikko Huovinen
sekä ESAB Oy:n aluepäällikkö Jani Vestola esittelivät uusimpia hit-
sauskoneitaan ja jonkin verran rohkeimmat uskaltautuivatkin koehit-
saamaan.
Ekskursion järjestimme marraskuussa Tampereelle hitsausmessuille.
Ekskursiomatkan rahoituksen kokosimme lahjoitusten sekä paikallisyh-
distyksen tuen avulla. Messujen anti jäi kyllä odotuksia vaisummaksi,
talouslama näkyi vielä selvästi messuesittelyissä.
Jäsenmäärä vuonna 2010 oli noin 60 henkilöä. Yhdistyksen talous oli
tiukalla, mutta lahjoituksilla ja talkootöillä saimme hieman toimintaa
aikaiseksi.
Vuoden 2010 kuukausikokouksissa väläyteltiin jopa yhdistyksen lopet-
tamista tai sulauttamista naapuriyhdistykseen, sillä aktiivitoimijoiden
joukko supistui entisestään ja kokousten saamiseksi päätösvaltaisiksi
oli suuria vaikeuksia. Yhdistys päätti kuitenkin vielä yrittää toiminnan
elvyttämistä edessä häämöttävän elpymisen takia ja tuleva vuosi näyt-
tääkin suunnan jatkotoiminnalle.
Vuoden 2010 hallituksen kokoonpano:
Kai Kasanen pj. (+ sihteeri)
Marko Lappalainen varapj.
Kalevi Makkonen
Leo Löppönen
Ilkka Seppänen
Viljo Niskanen
Toni Vesansalo
Tapani Lipsanen
Kyösti Viinanen varaj.
Kalevi Väisänen varaj.
Vilho Kosonen tilintark.
Esko Koistinen tilintark.
Esa Tynkkynen varatilintark.
Mika Hirn varatilintark.
TAMPERE
PAIKALLISOSASTON HALLITUS 2010
Hannu Kirveslahti, puh.joht.
GaV Group
Risto Nieminen, varapuh.joht.
Metlab
Mari Mikkonen, sihteeri
Kumera Machinery Oy
Pekka Kuparinen
Cargotec Oy
Esko Hyssy
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Simo Lustig
Metso Power Oy
Pentti Mäki
Esab
Antti Lehtimäki
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Hannu Tanni, varajäsen
AGA
Pasi Närvänen, varajäsen
Flinkenberg Oy
YLEISTÄ
Vuosi 2010 oli paikallisosaston 58. toimintavuosi. Hallitus kokoontui
kuusi kertaa. Osaston jäsenmäärä on 318 henkilöä.
VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin 18.3.2010 Metso Power Oy:n tiloissa Etu-Hank-
kion katu 1, 33700 Tampere.
VAALIKOKOUS
Vuoden 2010 vaalikokous pidettiin 21.10.2010Nokian NPT Oy:llä,
Tampereella minkä yhteydessä pääsimmetutustumaan
heidän tuotantoonsa.
TALOUS
Paikallisosaston tilinpäätös on ollut voitollinen vuonna 2010 ja talous
on hyvällä tasolla. Vuoden aikana rahaa saatiin
kerättyä NWE 2010 messujen yhteydessä järjestetyn koulutustilaisuu-
den avulla ja pääyhdistykseltä saadun ylimääräisen
jäsenmaksun palautuksen muodossa.
KOULUTUS
Vuoden 2010 koulutus järjestettiin NWE 2010 –messujen yhteydessä
pidetyllä koulutustilaisuudella. Koulutuksen aiheina olivat uudet te-
räsrakennenormit ja lujien terästen hitsaus. Molemmista aiheista oli
2 esitystä, toinen teoriapainotteinen ja toinen case yritysmaailmasta.
PAIKALLISOSASTON
60 –VUOTISJUHLA 2012
Kuluvan vuoden aikana käynnistettiin paikallisosaston 60-vuotisjuhlien
järjestelyt.
VAPAA-AJAN TOIMINTA
Osaston yksi ”vakio” tapahtuma on alkuvuonna ollut jäsenten ja heidän
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...68
Powered by FlippingBook