Hitsaustekniikka 3/2011 - page 55

3/2011
[
]
53
POHJOIS-KARJALA
KOKOUKSET
Paikallisosaston hallitus kokoontui kuluneena vuotena 3 kertaa.
Vuosikokous pidettiin 4.2.2010 Joensuussa ja vaalikokous 14.10.2010
Joensuussa.
TOIMINTA
27.5.2010 järjestettiin seminaari ”Hitsauksen laatujohtaminen” Joen-
suussa. Luennoitsija toimi Jukka Martikainen ja
osallistujia oli 40.
Vastattiin pääyhdistyksen internet-kyselyyn SHY:n visiosta ja strate-
giasta.
Järjestettiin jäsenille mahdollisuus osallistua Nordic Welding Expo 2010
tapahtumaan Tampereella.
JÄSENMÄÄRÄ
Paikallisyhdistyksen jäsenmäärä on vuoden 2010 lopussa kasvanut
60:een.
TALOUS
Paikallisyhdistyksen varat vuoden 2010 lopussa olivat 5265,87
.
Ari Pirhonen puheenjohtaja
Jarmo Tossavainen sihteeri
RAAHEN SEUTU
PAIKALLISOSASTON HALLINTO
Paikallisosaston 34. toimintavuonna hallituksen kokoonpano oli seu-
raava:
Puheenjohtaja Martti Saarela Oy SteelDone Group Ltd.
Varapuheenjohtaja Antero Kyröläinen Raahen Seudun
Teknologiakeskus Oy
Rahastonhoitaja Pasi Leiviskä
Rautaruukki Oyj
Jäsenet
Asko Haanpää Nivalan ammattiopisto
Martti Syvänen YIT Teollisuus Oy
Pentti Sorsa
Inspecta Oy
Antero Tanska Rannikon konetekniikka Oy
Veijo Heikkilä
Oy Aga Ab
Seppo Ukonsaari
Raahen ammatillinen
aikuiskoulutuskeskus
Varajäsenet
Juha Mäntykangas Raahen koulutuskuntayhtymä
Raahen ammattiopisto
Sihteeri
Jukka Haarala Rautaruukki Oyj
Kertomusvuonna hallitus kokoontui kolmesti: Raahessa Hotelli Raahen
Hovissa 26.1, Hotelli Tiiranlinnassa 6.9 ja 17.11.2010.
JÄSENISTÖ
Paikallisosaston jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 166 jäsentä. Ryh-
mäjäseniä olivat: Rautaruukki Oyj, Miilukangas Ky, Telatek Oy, Rannikon
Konetekniikka Oy, Oy AGA Ab, Inspecta Oy ja YIT teollisuus Oy.
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin Raahessa R-Tasolla 11.2.2010. Kokoukseen
osallistui 13 paikallisosaston jäsentä. Puheenjohtajana toimi Martti
Saarela ja sihteerinä Pasi Leiviskä. Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset asiat.
Yhdistyksen vaalikokous pidettiin Kalajoella Ruukki Engineerillä
19.10.2010. Kokoukseen osallistui 9 paikallisosaston jäsentä. Ko-
kouksen puheenjohtajana toimi Martti Saarela ja sihteerinä Jukka
Haarala. Erovuorossa olleiden hallituksen jäsenten tilalle valittiin Martti
Saarela, Pasi Leiviskä, Juha Mäntykangas, Martti Syvänen, Pentti Sorsa
ja Antero Tanska seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi.Varajäseniksi seuraa-
valle 1 - vuotiskaudelle valittiin Mika Haapakoski ja Jukka Haarala.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Saarela. Tilintarkastajiksi
valittiin Matti Peltola ja Esa Törmälä ja heidän varalle Reijo Klemettilä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
EKSKURSIOT JA KOULUTUSTOIMINTA
Yhdistys järjesti 26.3.2010 koulutustilaisuuden ” Metallin uudet mah-
dollisuudet”. Ohjelma koostui mm, seuraavista aiheista:
– Uudistuneet teräsrakennenormit / Unto Kalamies, Inspecta Oy
– Ydinvoimarakentamisen vaatimuksia suomalaisille konepajoille/
Rakentamisjohtaja Timo Kallio, Fennovoima Oy
– Uudet lujat teräkset / Rautaruukki Oyj
– Murmanskin alueen investointihankkeet ja yritysten mahdollisuu-
det/ Projektipäällikkö Petri Leino, Finpro
– Pohjois-Suomen kaivoshankkeet
– Metka-hankkeen esittely/ Projektipäällikkö Jaana Hautamäki
Muuten ekskursiot rajoittuivat hallituksen kokousten, että vaali- ja
vuosikokouksen yhteydessä tehtyihin vierailuihin.
MUU TOIMINTA
Yhdistyksen perinteinen kesäpäivä vietettiin Alavieskan Linnakalliolla
19.6.2010. Paikalla aurinkoisessa kesäillassa oli 15 henkilöä.
Raahen alueen hitsausteknillinen yhdistys avasi ensimmäisenä pai-
kallisyhdistyksenä omat kotisivunsa 15.3.2010. Nämä sivut löytyvät
osoitteesta:
. Sivuilla tiedotetaan jäsenistöä tulevista
tapahtumista ja tallennetaan esimerkiksi koulutus-tapahtumien ai-
neistoa.
PÄÄYHDISTYS
Antero Tanska jatkaa pääyhdistyksen hallituksessa.
TALOUS
Tilinpäätös oli 827.84
alijäämäinen ja taseen loppusumma oli
2383.68
. Vuoden 2010 menot olivat 2683.72
ja tulot 1855.88
.
SAIMAA
Vuosi 2010 oli Saimaan paikallisosaston 39. toimintavuosi. Paikallis-
osasto kokoontui vuosikokoukseen 9.3.2010 IRS Miika Kaasinen Oy:n
tiloihin. Kokouksen jälkeen professori Jukka Martikainen Lappeenran-
nan tekniseltä yliopistolta alusti aiheesta ”Hitsauksen ajankohtaiset
asiat”. Kokouksen jälkeen kokoonnuttiin kannustamaan Saipaa otte-
lussa Tapparaa vastaan.
Paikallisosaston edustajat osallistuivat pääyhdistyksen vuosikokouk-
seen sekä paikallisosastojen yhteiseen kehittämispäivään.
Erkki Veijalainen toimii pääyhdistyksen hallituksessa.
Paikallisosaston jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti IIW:n ja EWF:n
toimintaan
Paikallisosaston puheenjohtajana toimii Jukka Martikainen ja varapu-
heenjohtajana Kari Ronkainen ja sihteerinä Kari Juvonen. Hallitukseen
kuuluivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Reijo Eskelinen,
Markus Rautio, Torsti Kivikko, Kari Ruoppa sekä Janne Löyttynen ja
varajäseninä Antti Heikkinen ja Markku Hostikka.
SATAKUNNAN PAIKALLISOSASTO
YLEISTÄ
Vuosi 2010 oli Satakunnan paikallisosaston 47. toimintavuosi. Puheen-
johtajana toimi Timo Mielonen ja sihteerinä Ari Ahto.
Paikallisosaston toiminta oli vuoden aikana toimintasuunnitelman
mukaista. Toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle kolmella jäsentiedotteel-
la ja Hitsaustekniikka-lehden sekä internetsivujen välityksellä.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...68
Powered by FlippingBook