Hitsaustekniikka 3/2011 - page 53

3/2011
[
]
51
JÄSENMÄÄRÄ
Paikallisosaston jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 115 henkilöä.
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 11.2. Metso Paperin Vanhalla Saunalla Jyväsky-
lässä. Läsnä oli 12 paikallisosaston jäsentä.
Vaalikokous pidettiin 30.9. Komas Oy:n Jyväskylän yksikössä. Läsnä
oli 11 paikallisosaston jäsentä. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin
Komas Jyväskylän tehtaan toimintaan.
Hallitus kokoontui 8 kertaa kokouksen merkeissä.
TOIMINTA
Jyväskylän paikallisosasto järjesti Pääyhdistyksen Vuosikokouksen
2010 ja Hitsaustekniikkapäivän Jyväskylässä 22.4.2010. Hitsaustek-
niikkapäivän teemana oli: ”Energiatuotannon mahdollisuudet konepa-
joille, Alan laiterakennuksesta uusi tukijalka metalliteollisuudelle?”
ja päivään kuului vierailut Metso Paper Oy:lle sekä Metso Foundries
Jyväskylään. Hitsaustekniikkapäivään osallistui 65 henkilöä ja illalliselle
43 henkilöä.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat paikallisosastojen kehittämispäi-
vään Helsingissä 2.9. Jyväskylän hallituksen jäseniä osallistui Tampe-
reen paikalliosaston järjestämään yhteistapaamisiltaan 29.10.2010
Tampereella. Hallitus piti ”pikku” pikkujoulun 7.12. Jyskässä.
KUOPIO
Paikallisosaston toiminta noudatti laadittua toimintasuunnitelmaa si-
sältäen sääntömääräisten kokousten lisäksi tehdasvierailuja.
Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana yhden kerran.
Vuorikokous pidettiin Hotelli Savonsolmu Pieksämäki 12.02.2010.
Kokouksessa käytiin läpi sääntöjen määräämät vuosikokousasiat sen
lisäksi tutustuimme Naaraharju Oy:n ja VR:n konepajaan. Paikalla oli
20 paikallisosaston jäsentä.
Vaalikokous pidettiin 11.11.2010 Kumulus Koskikatu Tampere. Sa-
malla teimme perinteisen syksyretken. Tutustuttiin Flud Hau Oy:n toi-
mintaan Jyväskylässä ja Tampereen hitsausmessuihin. Vierailukohteet
olivat erittäin mielenkiintoisia.
LAHTI
Paikallisosaston toiminta on suunnilleen vastannut ennakolta laadittua
toimintasuunnitelmaa.
KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous.
Paikallisosaston vuosikokous pidettiin 03.03.2010. Kokoukseen osal-
listui 12 jäsentä.
Sääntömääräinen vaalikokous
Paikallisosaston vaalikokous pidettiin 16.11.2010. Kokoukseen osal-
listui 11 jäsentä.
Hallituksen kokoukset
Paikallisosaston hallitus kokoontui kolme (3) kertaa. 03.03.2010,
16.11.2010, 14.12.2010
TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja
Kari Kemppi
Varapuheenjohtaja/Varajäsen Matti Kangasmäki
Varajäsen
Tapani Peltola
Jäsen
Heikki Kallio
Jäsen, sihteeri
Kirsi Sillanpää
Jäsen
Veikko Karjalainen
Jäsen
Pekka Pasanen
Jäsen
Seppo Kettunen
Jäsen
Rauli Rapo
Varajäsen
Raimo Seppälä
OSALLISTUMINEN PÄÄYHDISTYKSEN TILAISUUKSIIN
Paikallisosastojen yhteistapaamisiin ei osallistunut hallituksen jäse-
nistä kukaan.
MUU TOIMINTA JA EKSKURSIOT
Jäsenistölle varattiin yhteinen teatteritilaisuus 30.1.2010 Lahden
Kaupungin teatteriin katsomaan musikaalia Fame, lippuja varattiin
esitykseen 30kpl.
TALOUDELLINEN TILA
Paikallisosaston talous on vakaalla pohjalla. Tulos oli ylijäämäinen. Tu-
lojen hankintaan käytettiin pääyhdistyksen myöntämiä määrärahoja.
YHTEENVETO
Lahden paikallisosaston jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli 180.
Paikallisosaston hallitus haluaa kiittää paikallisosaston toimintaan
kuluneena vuonna osallistuneita jäseniään.
OULU
Vuosi 2010 oli paikallisosaston 45. toimintavuosi. Paikallisosaston
toiminta vastasi pääpiirteissään vuodelle 2010 laadittua toiminta-
suunnitelmaa.
TOIMIHENKILÖT
Paikallisosaston hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet:
Puheenjohtaja
Jouko Jussila, Ammattiopisto Lappia
Varapuheenjohtaja Jouko Leinonen, Oulun Yliopisto
Varsinaiset jäsenet
Esko Hilden, sihteeri, Ammattiopisto Lappia
Paavo Halkola, Oy AGA Ab
Janne Jauhola (opiskelija)
Leo Hanhisuanto, Suomen Elektrodi Oy
Markku Mustonen, Oy ESAB Ab
Aki Väinölä, Transtech Oy
Varajäsenet
1.
Juha Salminen, Vapor Finland Oy
2.
Pauli Ylipelto, Ammattiopisto Lappia
KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui kaksi (2) kertaa. Hallituksen kokouksissa on kä-
sitelty mm. vaali- ja vuosikokouksiin sekä toimintavuoden toimintaan
liittyviä asioita.
Kuukausikokoukset
Varsinaisia kuukausikokouksia ei pidetty. Yhteyttä pidettiin sähköpostin
välityksellä.
Kuukausikokousta pyrittiin järjestämään Talvivaaran kaivokselle. Siinä
ei kuitenkaan onnistuttu.
Talvivaaran vierailu kuitenkin pyritään toteuttamaan vuoden 2011 ai-
kana.
Vuosikokous 22.2.2010 Transtech Oy Otanmäki
Vuosikokoukseen osallistui 7 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
jen 7§:n vuosikokoukselle määräämät asiat. Hyväksyttiin toimintaker-
tomus edelliseltä vuodelta sekä tilit ja tilintarkastajain kertomus sekä
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
Vaalikokous pidettiin 28.10.2010 Ammattiopisto Lappia Tornio
Vaalikokoukseen osallistui 9 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sään-
töjen 7§:n vaalikokoukselle määräämät asiat. Hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle saatiin valituksi sopuisasti ilman äänestystä.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...68
Powered by FlippingBook