Hitsaustekniikka 3/2011 - page 50

3/2011
[
]
48
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
TOIMINTA IIW:ssä
International Institute of Welding’in (IIW) 63. vuosikokous pidettiin
11.07 - 16.07. Istanbulissa. Kansainvälinen konferenssi, jonka tee-
mana oli: Advances in Welding & Technology for Construction, Energy
and Transportation pidettiin vuosikokouksen pidettiin yhteydessä
15.-16.7. Suomesta oli mukana kolme ansiokasta esitelmää. Kon-
ferenssista on Juha Lukkarin yhteenveto Hitsaustekniikka - lehdessä
4/2010.
IIW:n GA hyväksyi Suomen anomuksen IIW 2015 - vuosikokouksen
ja kansainvälisen konferenssin järjestämisestä.
Kokous ja konferenssi järjestetään 28.6 – 3.7.2015.
Kertomusvuonna Suomella oli seuraava SHY:n valitsema edustus
IIW:n työelimissä:
Komiteat (Commissions):
Technical Management Board (IIW:n johdon tekninen tukiryhmä),
jäsen Prof. Gary Marquis, Aalto Yliopisto
I Brazing, Soldering, Thermal cutting and Flame processes (Kova-
ja pehmeäjuotto, terminen leikkaus ja liekkiprosessit), edustaja
ja komitean pj. Prof. Veli Kujanpää, LUT/VTT
II
Arc welding and Filler Materials (Kaarihitsaus ja lisäaineet), edus-
taja Juha Lukkari, Oy Esab
III Resistance welding and allied joining processes (Vastushitsaus ja
vastaavat prosessit), edustaja DI Ari Minkkinen, Rautaruukki Oy
IV Power Beam Processes (Korkean energiatiheyden prosessit),
edustaja Prof. Veli Kujanpää, LTY/VTT
V Quality control and quality assurance of welded products (Hitsat-
tujen tuotteiden laadunvalvonta ja -varmistus), edustaja toim.joht.
Pentti Kopiloff, Tapex-QC Oy.
VI Terminology (Terminologia), edustaja, IWE Carl-Gustaf Lindewald,
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys r.y.
VIII Health and Safety (Työterveys ja turvallisuus), edustaja Tom
Johnsson Engström, Työterveyslaitos.
IX Behaviour of metals subjected to welding (Metallien hitsattavuus),
edustajat Juha Lukkari ja, Esab Oy ja sekä Ph.D. David Porter,
Rautaruukki Oyj.
X Structural performance of welded joint - Fracture avoidance (Hit-
sausliitosten rakenteellinen käyttäytyminen - murtumien välttä-
minen), edustaja TkT Pekka Nevasmaa, VTT
XI Pressure vessels, boilers and pipelines (Paineastiat, kattilat ja
putkistot), edustaja IWE Olli Kortelainen, Neste Jacobs Oyj
XII Arc Welding Processes and Production Systems (Kaarihitsauspro-
sessit ja tuotantojärjestelmät), edustaja DI Kalervo Leino, VTT
XII Fatigue of welded components and structures (Hitsattujen kompo-
nenttien ja rakenteiden väsyminen) Prof Gary Marquis, Aalto Yliopisto
XIV Education and training (Opetus ja koulutus), edustajat IWE Esa Tikka,
SHY ja IWE Erkki Veijalainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
XV Design, Analysis and Fabrication of Welded Structures (Hitsattujen
rakenteiden suunnittelu, analysointi ja valmistus), edustaja IWE
Timo Björk, LUT.
XVI Polymer joining and adhesive technology (Muovien liittäminen ja
liimausteknologia), DI Susanna Hurme, Aalto Yliopisto
Commission XVII : Brazing, soldering, and diffusion bonding
Tähän uuteen komiteaan ei Suomella ollut vielä esittää delegaattia.
Valiokunnat ja työryhmät (Select committees and study groups):
Standardization (Standardisointi), edustaja IWE Carl-Gustaf Lindewald,
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys r.y.
Welding research strategy and collaboration (Hitsaustutkimuksen
strategia ja yhteistyö), edustaja Prof. Veli Kujanpää LUT/VTT.
Quality Management in welding and allied processes (Hitsaus- ja
siihen liittyvien prosessien laatujohtaminen), edustajat Prof. Jukka
Martikainen, LUT ja IWE Carl-Gustaf Lindewald, Metalliteollisuuden
Standardisointiyhdistys r.y.
IAB (International Authorisation Board)
IAB/A: Education, Training and Qualification (koulutusohjelmat), edus-
taja toiminnanjohtaja Esa Tikka, SHY.
IAB/B: Implementation and Authorisation (hallinto ja ohjeistus), edus-
taja toiminnanjohtaja Esa Tikka, SHY.
IAB/WG A#2a: Existing Engineer, Technologist and Specialist Guideli-
nes, edustaja, IWE Reijo Pettinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,
edustaja Esa Tikka, SHY
IAB/WG A#3a: Welder Guideline (IW- koulutusohjelma), edustaja IWE
Carl-Gustaf Lindewald, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys r.y.
IAB/WG A#3b: Inspection Personnel Guideline, edustaja, IWE Juha
Sillanpää, SFS-Inspecta Sertifiointi.
IAB/WG A#6a: Distance Learning Activities, edustaja, IWE Reijo Pet-
tinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
IAB/WG A#7a:Welding Designer Guideline, edustaja ja työryhmän
puheenjohtaja, IWE Esa Tikka, SHY. edustaja Reijo Pettinen, LUT
IAB/WG A#9a: Mechanized, Orbital and Robot Welding, edustaja
ja työryhmän puheenjohtaja, IWE Esa Tikka, SHY, edustaja Reijo
Pettinen, LUT
EWF (European Welding Federation)
EWF:n yleiskokoukset ja tekninen komitea, edustaja IWE Esa Tikka, SHY
Eupean Laser Procesing – ohjelma, edustajat Reijo Pettinen LUT, Prof.
Veli Kujanpää VTT/LUT ja Esa Tikka SHY
EWF:n ja IAB:n kokoukset
Esa Tikka osallistui SHY:n edustajana IIW:n ja EWF:n yhteisorgani-
saation IAB:n (International Authorisation Board) pääryhmien A ja B
kokouksiin, jotka pidettiin Pariisissa ja Istanbulissa. Reijo Pettinen
osallistui IAB:n kokoukseen Istanbulissa.
Esa Tikka ja Reijo Pettinen osallistuivat IAB/WG A#2a kokoukseen
Lissabonissa joulukuussa.
Reijo Pettinen osallistui EWF:n yleis- ja teknisen komitean kokoukseen
joulukuussa Lissabonissa.
Carl-Gustaf Lindewald osallistui IAB:n kansainvälisen hitsaajan kou-
lutusohjelmaa valmistelevan työryhmän kokouksiin.
Carl-Gustaf Lindewald, Reijo Pettinen, Juha Sillanpää ja Esa Tikka ovat
osallistuneet omien ryhmiensä työskentelyyn myös sähköpostitse.
NSM-10 Nordic Welding Conference
Perinteinen pohjoismainen hitsauskonfrenssi NSM 10 järjestettiin
Tukholmassa 20.-22.10.2010. Suomen luennoijat olivat Petri Metsola
Levator, Pertti Aaltonen VTT ja Valtteri Hirsi Aalto yliopisto.
Pohjoismainen yhteiskokous Presidiemöte 2010
Yhteiskokous pidettiin 19.10.2010 Tukhomassa. Suomen edustajina
toimivat puheenjohtaja Ismo Meuronen ja toiminnanjohtaja Esa Tikka.
EBW - FORUM
Pohjoismaisen EBW – FORUM - ryhmän ekskursio oli toimintavuon-
na Ruotsissa SIEMENS AB:llä Finspång´issa 1.6.2010. Hallituksen
puhelinkokouksia järjestettiin kaksi, joissa Suomen edustajana on
toiminut Ismo Meuronen (Meuro-Tech).
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...68
Powered by FlippingBook