Hitsaustekniikka 3/2011 - page 48

3/2011
[
]
46
KOKOUS- JA KOULUTUSTILAISUUDET
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.4.2010 Hotelli Alexandrassa
Jyväskylässä. Vuosikokoukseen osallistui 50. Kokouksen yhteydessä
jaettiin hallituksen myöntämät kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä
Jyväskylän paikallisosaston ansioituneille jäsenille.
HITSAUSTEKNIIKKA-PÄIVÄT
Jyväskylän paikallisosaston ansiokkaasti järjestämän Hitsaustekniik-
ka - päivän seminaarin aihe oli erittäin ajankohtainen: Energiatuotan-
non mahdollisuudet konepajateollisuudelle. Päivään osallistui n. 70
asiantuntijaa. Seminaarin luennoista on Juha Lukkarin yhteenveto
Hitsaustekniikka – lehden numerossa 3/2010.
VAALIKOKOUS
Yhdistyksen vaalikokous järjestettiin 19.11.2010 Tampereen Messu-
ja Urheilukeskuksessa. Kokoukseen osallistui 28 jäsentä. Hallituksen
kokoonpano vuodeksi 2011 muodostuu seuraavaksi, (suluissa jäljellä
oleva toimiaika)
Puheenjohtaja
DI Ismo Meuronen Meuro-Tech
(3)
1. varapuheenjohtaja DI Christer Söderholm Oy AGA Ab
(1)
2.varapuheenjohtaja IWE Kari Laiho, STX Finland Cruise Oy
(2)
Jäsenet: DI Jussi Halonen ESAB
(3)
DI Petteri Jernström Kemppi Oy
(3)
IWE Antero Tanska Rannikon Konetekniikka Oy
(3)
IWE Ari Ahto
Technip Offshore Finland Oy
(2)
Ins. Jorma Hietalahti STUK
(2)
IWE Erkki Veijalainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto (2)
ins. Aila Tolppanen INSPECTA Oy
(1)
DI Pertti Kaarre Jyväskylän aikuisopisto
(1)
IWT Seppo Paloluoma
(1)
Varajäsenet:
IWE Kai Kasanen Savonlinna Works Oy
(3)
DI Jyrki Lieto
Sonar Oy
(3)
Ins.Tuomo Peltola KETEK
(2)
IWE Mika Sirén VTT
(2)
EWE Juha Häkkilä Foster Wheeler Oy
(1)
IWE Raimo Sorjonen
(1)
SUOMEN HITSAUS- JA LIITTÄMISINSTITUUTTI
Instituutin foorumit jatkoivat toimintaansa suunnitellun toimintasuun-
nitelmien mukaisesti.
Foorumeiden vetäjinä toimivat vuoden 2010 aikana:
Suunnittelufoorumi, professori Timo Björk , LTY
Tuotanto- ja Materiaalifoorumi, erikoistutkija Kalervo Leino, VTT
Laserfoorumi, professori Veli Kujanpää, LUT/VTT
Foorumeiden yhteisiä asioita koordinoiva johtokunta kokoontui kaksi
kertaa vuoden 2010 aikana. Huhtikuussa johtokunta kokoontui Jy-
väskylässä ja syyskuussa Joensuussa Johna Deere Forestry Oy:llä.
IWE Raimo Sorjonen, John Deere Foresty Oy, toimi johtokunnan pu-
heenjohtajana usean vuoden ajan. Syyskuussa uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin TkT Risto Laitinen, Rautaruukki.
Instituutin vuosittainen yhteisfoorumi pidettiin Hotelli Cumuluksessa
Lahdessa 28.10.2010. Siihen osallistui noin 30 henkilöä. Yhteisfoo-
rumi antoi jälleen erittäin hyvän läpileikkauksen maamme hitsaus- ja
liittämistekniikan tuotanto-, tutkimus- ja kehitystyöstä.
FOORUMIT
HRO Suunnittelufoorumi
HRO Suunnittelufoorumi jatkoi perinteikästä toimintaansa vuonna
2009. HRO Suunnittelufoorumin Perinteiset kaksipäiväiset teemapäi-
vät ja johtoryhmän kokous pidettiin 24.-25.8.2010 Lappeenrannassa.
HRO Suunnittelufoorumilla ja sen sidosryhmillä on myös merkittävä
rooli alan jatko- ja aikuiskoulutuksessa Suomessa.
Materiaali- ja Tuotantofoorumi
Materiaali- ja Tuotantofoorumin toimintaan osallistui kahdeksan yri-
tysjäsentä. Kokouksia pidettiin toimintavuonna kaksi, joista toinen
osallistuvassa yrityksissä.
Toimintavuoden aikana foorumin aihepiirissä käynnistettiin tai suunni-
teltiin seuraavia hankkeita: Ni-köyhien Mn-ruostumattomien terästen
käyttö ja hitsaus, Advanced processes for thick section steel welding
for arctic service conditions (NG-ARCTIC), Development of high st-
rength C-Mn steels and pipes for safe transport of gaseous hydrogen,
Laadun hallinta monikulttuurisessa tuotantoverkostossa (MultiWeld),
Suuritehoisen kuitulaserin (~30 kW) sovellustutkimus (TriLaser), Lii-
kuteltava ja itsekonfiguroituva tuotantosolu (LIIKU), Etälasehitsaus
suuritehoisella kuitulaserilla (REMOWELD), sekä ITER-fuusioreaktorin
tyhjökammion hitsaukseen ja kokoonpanoon liittyviä hankkeita.
Uusia teemoja ei yleisestä taloustilanteesta johtuen kyetty käynnistä-
mään v. 2010. Taloustilanteen vuoksi koko vuoden 2010 toiminta jäi
aikaisempia vuosia vaatimattomammaksi. V. 2011 keskeinen tehtävä on
kehittää foorumin toimintaa enemmän yrityksiä aktivoivaksi. Tässä hyö-
dynnetään SHY:n jäsenistölleen suuntaaman strategiakyselyn tuloksia.
Laserfoorumi
Laserfoorumi perustettiin vuoden 2005 lopulla. Mukana on 14 jä-
sentä, joista 11 yritystä. Vuonna 2010 Kokouksia pidettiin 23.4
Jyväskylässä, mihin liittyi vierailut Meconet Oy:llä Äänekoskella ja
Ecocat Oy:llä Laukaalla ja 9.11.2010 Tampereella, missä vierailtiin HT
Laser Oy:llä tutustumassa laseralan toimintoihin. Foorumi osallistui
myös 28.10 Lahdessa järjestettyyn SHI:n yhteisfoorumiin.Lisäk-
si osallistuttiin Hitsaustekniikkapäivään 22.4.2010 Jyväskylässä,
LASYS-messuihin Stuttgartissa, Saksassa 8.10.6. 2010 sekä Nordic
Welding Expoon Tampereella 10.-12.11.2010.
JULKAISUTOIMINTA JA TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMINEN
HITSAUSTEKNIIKKA-LEHTI
Yhdistys julkaisi vuonna 2010 kuutena numerona Hitsaustekniikka
- lehteä, joka toimii sekä yhdistyksen jäsenlehtenä että korkeata-
soisena hitsausalan ammattilehtenä. Lehden kokonaissivumäärä
oli 348 sivua + kannet. Vuonna 2010 lehden teemoina olivat: nro
1 Hitsauksen termisen ruiskutuksen koulutus ja pätevöinti, nro. 2
Eri aiheita, nro. 3 NDT ja laatu, nro.4 IIW, nro.5 Eri aiheita, nro. 6
Standardisointi. Lehden tilaushinta oli 55 euroa. Hitsaustekniikka
- lehden päätoimittajana toimi DI Juha Lukkari, Oy Esab ja toimitus-
sihteerinä Terttu Lindewald, SHY. Lehden toimitusneuvostoon kuu-
luivat: IWE Jyrki Honkanen, Oy AGA Ab; IWE Olli Kortelainen, Fortum
Oyj; DI Ismo Meuronen, Meuro-Tech, IWT Jukka Setälä, Retco Oy;
DI Mika Sirén VTT; DI Juha Lukkari, Oy Esab, toiminnanjohtaja, IWE
Esa Tikka, SHY; IWE Jyri Uusitalo, Kemppi Oy ja Terttu Lindewald
SHY. Hitsaustekniikka - lehden ilmoitusten myyntiä on hoitanut Elina
Tenhunen, JPM-Info Oy.
ALIHANKINTA 2009 –MESSUT 21. - 23.9. 2010 TAMPEREELLA
Yhdistys osallistui jo kahdeksannen kerran Alihankinta - messuille
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Alihankinta - messu on
ollut jo pitkään Pohjoismaiden suurin ja Euroopan toiseksi suurin
alihankintamessutapahtuma sekä näytteilleasettajien lukumäärässä
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...68
Powered by FlippingBook