Page 47 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
45
uksen yhteydessä tehtyihin vierailuihin. Welding Expo 2008 messuille
tarjottiin jäsenille yhteiskuljetusta, mutta osanottajien vähäisyyden
vuoksi sitä ei järjestetty.
Vuonna 2008 ei järjestetty koulutustilaisuuksia.
MUU TOIMINTA
Paikallisosasto luovutti stipendin 19.12.2008 Rautaruukin Teollisuus-
oppilaitoksesta levy-tekniikan ammattitutkinnon ja 16
kpl:ta IW tutkinnon mukaisia kokeita suorittaneelle Maija Tervakan-
kaalle.
Yhdistyksen perinteistä kesätapahtumaa ei vähäisen osanoton vuoksi
järjestetty.
PÄÄYHDISTYS
Antero Tanska jatkaa pääyhdistyksen hallituksessa.
TALOUS
Tilinpäätös oli 676.21
ylijäämäinen ja taseen loppusumma oli
3746.87
. Vuoden 2008 menot olivat 738.29
ja tulot 1414.50
.
SAIMAA
Vuosi 2008 oli Saimaan paikallisosaston 37. toimintavuosi. Paikal-
lisosasto kokoontui vuosikokoukseen 28.2.2008 Lappeenrannan
teknilliselle yliopistolle. Kokouksen jälkeen IWE Petri Toikka ker toi Tu-
levaisuuden innovatiivinen metalliteollisuus hankkeen etenemisestä.
Vaalikokous pidettiin 22.10.2008 Hotelli Lappeessa. Kokouksen jäl-
keen IWE Jyrki Honkanen AGA Oy:stä esitelmöi aiheesta ”Hitsauksen
tehostaminen kaasuvalinnan avulla”.
Paikallisosaston edustajat osallistuivat pääyhdistyksen vuosikokouk-
seen sekä paikallisosastojen yhteiseen kehittämispäivään.
Kesäkuun lopulla edustava joukko yhdistyksen jäseniä osallistui pe-
rinteiseen risteilyyn ja illanviettoon.
Paikallisosaston puheenjohtajana toimii Erkki Veijalainen ja varapu-
heenjohtajana Reijo Pettinen ja sihteerinä Kari Juvonen. Hallitukseen
kuuluivat edellisten lisäksi Reijo Eskelinen, Markus Rautio, Torsti
Kivikko ja Kari Ruoppa sekä Janne Löyttynen, ja varajäseninä Markku
Hostikka ja Antti Heikkinen.
SATAKUNTA
YLEISTÄ
Vuosi 2008 oli Satakunnan paikallisosaston 45. toimin­tavuosi. Pu-
heenjohtajana toimi Timo Mielonen ja sih­teerinä Ari Ahto.
Paikallisosaston toiminta oli vuoden aikana toi­min­tasuunnitelman
mukais­ta. Toiminnasta tiedotettiin jä­se­nistölle neljällä jäsentiedot-
teella ja Hit­saus­tek­niik­ka-lehden sekä internet-sivujen välityksellä.
JÄSENET
Vuoden 2008 lopussa paikallisosaston jäsenmäärä oli 287 jäsentä,
jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 5 jä­sen­tä.
HALLINTO
Toimintavuoden aikana paikallisosaston hallituksen ovat muodos-
taneet:
Puheenjohtaja:
Timo Mielonen
Varapuheenjohtaja: Tapio Viljanen
Jäsenet:
Ari Aittamäki, Reijo Kivioja, Erkka Koskinen, Ari
Leppänen, Vesa Rinne, Jukka Setälä
1. varajäsen:
Kauko Isomäki
2. varajäsen:
Antti Pullinen
Paikallisosaston tilintarkastajina toimivat Taisto Uusivir ta ja Matti
Vaajasalmi
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 ker taa pää­asiassa eri
hallituk­sen jäsenten edustamien yritysten toimitiloissa.
KOKOUKSET
Vuosikokous pidettiin 8.2.2008 Technip Offshore Finland Oy:n toimi-
tiloissa, Mäntyluodossa. Kokouk­seen osallistui 12 paikallisosaston
jäsentä. Kokousesitelmänä kuultiin Timo Mielosen esitelmä: Technip
Offshore Finland Oy ja esitelmän jälkeen tehtiin tuotantokierros.
Vaalikokous pidettiin 28.10.2008 Hollming Works Oy:n toimitiloissa,
Porissa. Kokoukseen osal­lis­tui 15 pai­kallisosaston jäsentä. Kokous-
esitelmänä kuultiin Ari Ahdon esitelmä: Hollming Works Oy ja esitel-
män jälkeen tehtiin tuotantokierros.
EXCURSIOT
Kesäristeily järjestettiin 12.6.2008 Excursioon osallistui 26 henkilöä.
Syysexcursio järjestettiin 6.11.2008 Tampereen messuille. Ohjelmana
oli tutustuminen messuihin ja Aga Oy:n järjestämään iltatapahtumaan
messukeskuksessa.
Excursioon osallistui 25 yhdistyksen jäsentä.
TALOUS
Tulostase oli ker tomusvuonna ylijäämäinen 352,33
.
SAVONLINNA
Yhdistyksemme piti sääntömääräiset kokoukset helmi- ja lokakuussa
vuoden 2008 aikana ja hallitus kokoontui kolme ker taa hitsauskilpai-
lujen tiimoilta. Toiminta oli melko laimeaa ja jopa sihteerin löytäminen
loppuvuodeksi yhdistykselle oli ja on edelleen etsinnässä.
Hitsauskilpailut, jotka järjestimme huhtikuun alussa paikallisen am-
mattikoulun tiloissa, saivat hyvän vastaanoton. Lehdet ja paikallis-
radio tekivät juttuja kilpailusta ja saimme mainostettua SHY:täkin
samalla. Kilpailusarjoja oli ammattikoululaisille ja ammattilaisille.
Kilpailun hitsausmateriaalit sekä palkinnot saimme lahjoituksina ja
kilpatuomaristo koottiin paikallisosaston jäsenistöstä.
Ekskursioita emme järjestäneet menneen vuoden aikana. Jäsenmää-
rä oli niukasti yli 70 henkilöä. Yhdistyksen talous oli tiukalla, mutta
lahjoituksilla ja talkootöillä saimme hieman toimintaa aikaiseksi.
Vuoden 2008 hallituksen kokoonpano:
Kai Kasanen pj. (+ sihteeri)
Marko Lappalainen varapj.
Kalevi Makkonen
Leo Löppönen
Ilkka Seppänen
Viljo Niskanen