Page 41 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
39
ovat myös seuralaiset olleet tervetulleita. Lisäksi klubien jäsenet ovat
vierailleet toistensa järjestämissä tilaisuuksissa.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
TOIMINTA IIW:ssä
International Institute of Welding’in (IIW) 61. vuosikokous pidettiin
x.07 x.07.2008 Grazissa Itävallassa. IIW:n kansainvälinen konfe-
renssi, jonka teemana oli: Welding and Materials- Technical, Econo-
mical and Ecological Aspects pidettiin vuosikokouksen yhteydessä
5.-6.7.2008.
Ker tomusvuonna Suomella oli seuraava SHY:n valitsema edustus
IIW:n työelimissä:
Komiteat (Commissions):
Technical Management Board (IIW:n johdon tekninen tukir yhmä),
jäsen Prof. Gary Marquis.
I
Brazing, Soldering, Thermal cutting and Flame processes (Kova- ja
pehmeäjuotto, terminen leikkaus ja liekkiprosessit),
edustaja ja ko-
mitean puheenjohtaja TkT Liisa Heikinheimo, VTT. Komitea päätettiin
jakaa kahteen komiteaan. I Thermal cutting and allied processes,
edustaja ja komitean puheenjohtaja Prof. Veli Kujanpää, LUT ja ko-
miteaan XVII Brazing, Soldering and diffusion bonding.
II
Arc welding and Filler Materials (Kaarihitsaus ja lisäaineet),
edustaja
Prof. Risto Karppi, VTT
III
Resistance welding and allied joining processes (Vastushitsaus ja
vastaavat prosessit),
edustaja DI Juha Nuutinen, Rautaruukki Oy
IV
Power Beam Processes (Korkean energiatiheyden prosessit),
edus-
taja Prof. Veli Kujanpää, LTY/VTT
V
Quality control and quality assurance of welded products (Hitsat-
tujen tuotteiden laadunvalvonta ja -varmistus),
edustaja toim.joht.
Pentti Kopiloff, Tapex-QC Oy.
VI
Terminology (Terminologia),
edustaja. IWE Carl-Gustaf Lindewald,
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys r.y.
VIII
Health and Safety (Työterveys ja turvallisuus),
edustaja FM Bernt
Engström, Työterveyslaitos.
IX
Behaviour of metals subjected to welding (Metallien hitsattavuus),
edustajat Prof. Risto Karppi, VTT sekä Ph.D. David Porter, Rautaruukki Oyj.
X
Structural performances of welded joint. Fracture avoidance (Hitsa-
usliitosten rakenteellinen käyttäytyminen - murtumien välttäminen),
edustaja TkT Pekka Nevasmaa, VTT
XI
Pressure vessels, boilers and pipelines (Paineastiat, kattilat ja
putkistot),
edustaja IWE Olli Kor telainen, Neste Jacobs Oyj
XII
Arc Welding Processes and Production Systems (Kaarihitsauspro-
sessit ja tuotantojärjestelmät),
edustaja DI Kalervo Leino, VTT
XIII
Fatigue of welded components and structures (Hitsattujen kompo-
nenttien ja rakenteiden väsyminen),
edustaja Prof. Gary Marquis,
TKK.
XIV
Education and training (Opetus ja koulutus),
edustajat IWE Esa Tik-
ka, SHY ja IWE Erkki Veijalainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
XV
Design, Analysis and Fabrication of Welded Structures (Hitsattujen
rakenteiden suunnittelu, analysointi ja valmistus),
edustaja IWE
Timo Björk, LTY.
XVI
Polymer joining and adhesive technology (Muovien liittäminen ja
liimausteknologia),
Suomella ei ollut tässä komiteassa edustajaa.
Valiokunnat ja työryhmät (Select committees and study groups):
Standardization (Standardisointi),
edustaja IWE Carl-Gustaf Linde-
wald, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys r.y.
Welding research strategy and collaboration (Hitsaustutkimuksen
strategia ja yhteistyö),
edustajat Prof. Risto Karppi, VTT ja Prof. Veli
Kujanpää LTY/VTT.
Quality Management in welding and allied processes (Hitsaus- ja
siihen liittyvien prosessien laatujohtaminen),
edustajat Prof. Jukka
Mar tikainen, LTY ja IWE Carl-Gustaf Lindewald, Metalliteollisuuden
Standardisointiyhdistys r.y.
IAB (International Authorisation Board)
IAB/A: Education, Training and Qualification (koulutusohjelmat),
edustaja toiminnanjohtaja Esa Tikka, SHY.
IAB/B: Implementation and Authorisation (hallinto ja ohjeistus),
edustaja toiminnanjohtaja Esa Tikka, SHY.
IAB/WG A 2a: Existing Engineer, Technologist and Specialist Guideli-
nes, edustaja,
IWE Reijo Pettinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
IAB/WG A 3a: Welder Guideline (IW- koulutusohjelma),
edustaja
ja työryhmän puheenjohtaja, IWE Carl-Gustaf Lindewald, Teknologia-
teollisuus.
IAB/WG A 3b: Inspection Personnel Guideline, edustaja,
IWE Juha
Sillanpää, SFS-Inspecta Ser tifiointi.
IAB/WG A 6a: Distance Learning Activities,
edustaja, IWE Reijo
Pettinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
IAB/WG A 7a:Welding Designer Guideline,
edustaja ja työryhmän
puheenjohtaja, IWE Esa Tikka, SHY.
IAB/WG A 9a: Mechanized, Orbital and Robot Welding,
edustaja ja
työryhmän puheenjohtaja, IWE Esa Tikka, SHY.
EWF ja IAB
Esa Tikka osallistui SHY:n edustajana IIW:n ja EWF:n yhteisorgani-
saation IAB:n (International Authorisation Board) päär yhmien A ja
B kokouksiin, jotka pidettiin Pariisissa ja Grazissa Itävallassa. IAB
vastaa kansainvälisistä hitsaushenkilöstön koulutusohjelmista ja
pätevöinneistä. Carl-Gustaf Lindewald osallistui IAB:n kansainvälisen
hitsaajan koulutusohjelmaa valmistelevan työryhmän kokouksiin.
Reijo Pettinen ja Juha Sillanpää ovat osallistuneet omien ryhmiensä
työskentelyyn sähköpostitse.
PRESIDIEMÖTE 2008 JA NUORTEN PM - HITSAUSKILPAILUT
Pohjoismaiden hitsausjärjestöjen kokous, Presidiemöte, pidettiin loka-
kuussa Tukholmassa Tekniska Mässanin yhteydessä. Suomesta olivat
mukana puheenjohtaja Ismo Meuronen ja toiminnanjohtaja Esa Tikka.
Messuilla järjestettiin myös nuor ten PM - hitsauskilpailut, jossa Suo-
mea edustivat Tino Ojanperä ja AKi Peltonen. Tiukan kilpailun jälkeen
voitto meni Ruotsiin ja Tino sijoittui pronssille ja Aki oli 4.
NUORTEN SM - HITSAUSKISAT
Toisen asteen opiskelijoille järjestettiin ensimmäiset hitsauksen SM
- tason hitsauskilpailut hitsausalan NWE 08 - messujen yhteydessä
marraskuussa Tampereen Pirkkahallissa.