Page 40 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
38
Vuoden 2008 aikana EWF/IIW - tutkintoja suoritettiin Suomessa
seuraavasti:
IWE 15, IWT 4, IWI 17, IWS 90, IWSD 27, IW 214 ja ETS 10 kappaletta.
Lisäksi 5 henkilöä sai EWF:n Robottihitsausasiantuntija-todistuksen.
Hyväksyttyjä koulutuksen järjestäjiä ylimpiin tutkintoihin oli vuoden
2008 lopussa seuraavasti:
• IWE, IWT: LTY ja SAMK
• IWIP: LTY, SAMK ja AEL
• IWSD: LTY
• ETSS ja ETS: TTY
Erikoiskurssit:
• Laserhitsausasiantuntija: LTY
• Robottihitsausasiantuntija: LTY
Lisäksi 19 koulutuksen järjestäjällä oli IWS - ja 17 IWP - koulutusoi-
keudet sekä 42 IW - koulutusoikeudet.
Vuoden aikana hyväksyttiin seitsemän uutta IW - koulutuksen järjes-
täjää (toisen asteen koulutus).
SHY:n ulkoinen uusinta - auditointi tehtiin 21.-22.08.2008. Auditoijina
toimivat IAB/EWF.n pääauditoija Tim Jessop (Engalnti) ja häntä avusti
Lars Johansson (Ruotsi). Auditoinnissa havaittiin muutama vähäinen
poikkeama, jotka korjattiin sovitun mukaisesti. Auditoinnin aikana
vierailtiin myös kahden hyväksytyn koulutuksen järjestäjän luona:
AEL ja Amiedu. Molemmat koulutusyksiköt antoivat vakuuttuvan ja
hyvän kuvan IIW/EWF - koulutuksen asianmukaisesta järjestämisestä.
PKK aloitti valmistelut EWF:n erikoiskurssin: Betoniterästen hitsa-
us - koulutusoikeuksien saamiseksi. Asia eteni niin rivakasti, että
esioikeudet myönnettiin Pariisissa 2009.
PKK jatkoi edelleen esivalmistelutöitä EWF:n henkilöser tifioinnin mah-
dolliseen toteuttamiseen Suomessa.
Pätevöityskoulutuskomitea vastasi koulutusmateriaalin valmistelusta
sekä hitsauskoordinoijille että hitsaajille.
Toimintavuoden aikana jatkettiin aktiivisesti vuonna 2007 käynnistet-
tyä IW - projektia, jonka tavoitteena on saada IW - koulutusohjelmat
käyttöön 2. asteen oppilaitoksissa. Yhdistys on toiminut hankkeen
vastuullinen toteuttaja, projektia on tukenut Teknologiateollisuus r.y:n
100 -vuotissäätiö. Hanke eteni rivakasti ja vuoden aikana hyväksyttiin
11 uutta oppilaitosta IW - koulutuksen järjestäjäksi. Hankkeesta on
kerrottu enemmän lähes kaikissa vuoden 2008 Hitsaustekniikka-
lehdissä.
TUTKIMUS- JA KEHITYSKOMITEA
EWE Jouko Kara, pj.
Koneteknologiakeskus Turku
TkT Liisa Heikinheimo
VTT
IWE Jyrki Honkanen
Oy AGA Ab
Prof. Risto Karppi
VTT
TkT Jouko Leinonen
Oulun yliopisto
DI Juha Lukkari
Esab Oy
DI Ismo Meuronen
Meuro-Tech
DI Ilkka Riikonen
Konecranes Oyj
IWE Kari Saaranen
Rautaruukki Oyj
DI Mar tti Saarela
Steeldone Group
IWE Raimo Suoranta
LUT
IWE Esa Tikka, siht.
SHY
Komitea kokoontui kerran, kesäkuussa SHY:n toimistolla. Komitea
valitsi parhaan vuonna 2007 tehdyn hitsausaiheisen DI - työn. Ko-
mitea päätti jakaa palkinnon kahdelle eri työlle: Tuomo Kontkanen:
Laser-MAG-hybridihitsauksen käyttöönotto ja Sakari Tihinen: OTPIM
900 QC- teräksen HF- hitsattavuus.
NDT-KOMITEA
Komitean kokoonpano:
IWE Juha Sillanpää, pj
Inspecta Oy
DI Juha Toivonen
Polar test Oy
DI Jorma Harjula
Konecranes VLC Corporation
Toim.joht. Pentti Kopiloff NDT-Tekniikka Oy
DI Heikki Myöhänen
Inspecta Oy
DI Soile Metso
STUK
Ins. Jari Salmi
Aker Yards Oy, Turku
TkL Jorma Pitkänen
Posiva Oy
TkT Thomas Åström
Pohjola - yhtiöt
DI Jyrki Lieto, siht.
Sonar Oy
SHY:n NDT-komitean järjesti NDT-päivät 2-.3.4.2008 Hotelli Radission
SAS Marine Palacessa Turussa. Päiville osallistui 57 jäsentä.
Samassa paikassa järjestettiin 1.4.2008 ultraääni tarkastuksen
täydennyskoulutustilaisuus. Koulutukseen osallistui 40 tarkastajaa.
NDT-päivien osallistujat vierailivat Forum Marinum /Aker Yardsilla
2.4.2008
SÄDEMENETELMÄTKLUBI (High Energy Density Processing Club)
Klubin hallituksen kokoonpano oli seuraava:
TkT Antti Salminen (pj.)
LUT Laser työstön laboratorio
DI Ismo Meuronen (varapj.) Meuro-Tech Oy
IWE Timo Kankala (siht.) Koneteknologiakeskus Turku Oy
IWE Mark Cederberg
STUK
EWE Jouko Koivula
Belafennica Oy
Prof. Veli Kujanpää
LUT/VTT
DI Jouko Lassila
Rautaruukki Oyj
DI Veli Rajala
Neles Controls Oy
IWE Esa Tikka
SHY r.y.
Ins. Terho Torvinen
Outokumpu Stainless Tubular Products
Oy, Pietarsaari
Klubi järjesti kaksi puolipäivä seminaaria vuoden 2008 aikana. En-
simmäinen Kokkolassa yhdessä paikallisosaston ja KETEK:in kanssa
ja toinen Raahessa Raahe Seudun Teknologiakeskuksen kanssa.
Yhteensä tilaisuuksiin osallistui n. 40 henkeä.
EWQ-KLUBI (European/International Welding Qualified)
Klubin hallituksen kokoonpano:
IWE Sauli Suoniemi (klubimestari)
Teollisuuden Voima Oy
EWT Jari Suominen
Innova
EWE Kalevi Sulonen
Teollisuuden Voima Oy
EWE Teppo Vihervä (klubisihteeri)
Polar test Oy
EWE Mark Cederberg
STUK
EWQ - klubiin kuuluvat kaikki ne SHY:n jäsenet, jotka ovat suorittaneet
EWE/IWE (hitsausinsinöörin), EWT/IWT (hitsausteknikon) tai EWS/IWS
(hitsausneuvojan) pätevyyden. Klubi jatkoi toimintaansa tavoitteena
edistää jäsentensä yhteydenpitoa sekä keskenään että muihin hitsa-
uksen ammattilaisiin. Lisäksi klubi pyrkii pitämään yllä ja lisäämään
jäsentensä osaamista ja tietämystä alan asioista.
Klubi järjesti 7.11.2008 Tampereella Nordic Welding Expo 08:n yhte-
ydessä seminaarin aiheesta: ”SFS-EN 3834 -standardisarjan käyttö,
hitsaajan pätevyyskokeet prEN 9606-1 ja uudet menetelmäkoestan-
dardit”. Seminaariin otti osaa n. 55 henkilöä.
Klubin hallitus kokoontui toimintavuonna kaksi ker taa.
SENIORIKLUBIT
Sääntömääräisten kokousten lisäksi Senioriklubien toimintaan on
kuulunut matkoja, yritysvierailuja, lounaita ym. Useisiin tilaisuuksiin