Page 39 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
37
yritysjäsentä. Kokouksia pidettiin toimintavuonna kolme, kaikki osal-
listuvissa yrityksissä.
Toimintavuoden aikana foorumin aihepiirissä käynnistettiin tai suun-
niteltiin seuraavia hankkeita: Hitsaavan teollisuuden digitaalinen
lean-tuotantoprosessi, Toiminnalliset materiaalit - Ni-köyhien Mn-
ruostumattomien terästen käyttö, Total Welding Management – koko-
naisvaltainen hitsauksen laadunhallinta, AR Welding – Lisätty todelli-
suus hitsauksessa, ArcticWeld - High-per formance welded structures
in arctic marine environments, SAPCO2 - Safe pipelines for CO2
transpor t in Europe, MultiWeld - Laadun hallinta monikulttuurisessa
tuotantoverkostossa, TriLaser - Suuritehoisen kuitulaserin (~30 kW)
sovellustutkimus sekä FIMECC Light and efficient solutions -ohjelman
liittämisosio.
Vuoden 2008 teemana toteutettiin tiivis benchmarking-katsaus ai-
heesta ”Hitsauksen kevytmekanisoinnin onnistunut käyttöön otto”
neljän foorumitoimintaan osallistuvan yrityksen kesken. Jakson aikana
kerättiin yhteen yritysten kokemukset ja näkemykset siitä, mihin
asioihin tulee kiinnittää huomiota ja millä toimenpiteillä kyetään var-
mistamaan hitsauksen mekanisointilaitteiden käyttöön otto ja niiden
tuottava käyttö.
Laserfoorumi
Laser foorumi perustettiin vuoden 2005 lopulla. Mukana on 19 jäsen-
tä, joista 13 yritystä. Vuonna 2008 Kokouksia pidettiin 11.6.2008 Van-
taalla, missä vierailtiin High Metal Productions Oy:llä ja 20.11.2008
Tampereella, missä vierailtiin Tampereen teknillisellä Yliopistolla tu-
tustumassa foorumin jäsenten nykyisiin laser työstön toimintoihin.
Foorumi osallistui myös 12.6.2008 Helsingissä järjestetyn seminaarin
Laserhitsaus suomalaisessa konepajateollisuudessa järjestelyihin.
NDT-PÄIVÄT
SHY:n NDT-komitea järjesti NDT-päivät 2-.3.4.2008 Hotelli Radission
SAS Marine Palacessa Turussa. Päiville osallistui 57 jäsentä.
Samassa paikassa järjestettiin 1.4.2008 ultraääni tarkastuksen
täydennyskoulutustilaisuus. Koulutukseen osallistui 40 tarkastajaa.
NDT päivien osallistujat vierailivat Forum Marinum /Aker Yardsilla
2.4.2008
TALOUS
Vuoden 2008 kirjanpito osoitti 75 867,09 euroa ylijäämää ja paikal-
lisosastojen kirjanpito osoitti 568,36 euroa ylijäämää. Yhdistyksen
talous on vakaalla pohjalla.
JULKAISUTOIMINTA JA TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMINEN
HITSAUSTEKNIIKKA-LEHTI
Yhdistys julkaisi vuonna 2008 kuutena numerona Hitsaustekniikka
- lehteä, joka toimii sekä yhdistyksen jäsenlehtenä että korkeatasoise-
na hitsausalan ammattilehtenä. Lehden kokonaissivumäärä oli 340
sivua + kannet. Vuonna 2008 lehden teemoina olivat: nro 1 Laatu- ja
turvallisuusjärjestelmät, nro. 2 Hitsaustekniikka-päivät, nro. 3 NDT
ja laatu, nro.4 Mekanisointi ja automatisointi, nro.5 NWE08, nro. 6
Hitsausmessut Nordic Welding Expo 08.
Lehden tilaushinta oli 55 euroa. Hitsaustekniikka - lehden päätoi-
mittajana toimi DI Juha Lukkari, Oy Esab ja toimitussihteerinä Ter ttu
Lindewald, SHY. Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat: IWE Jyrki
Honkanen, Oy AGA Ab; IWE Olli Kor telainen, For tum Oyj; IWE Harri
Mattila, Elga-Hitsaus Oy; DI Ismo Meuronen, Meuro Tech, IWT Jukka
Setälä, Retco Oy; DI Mika Sirén VTT; DI Juha Lukkari, Oy Esab, toi-
minnanjohtaja, IWE Esa Tikka, SHY; IWE Jyri Uusitalo, Kemppi Oy ja
Ter ttu Lindewald SHY. Hitsaustekniikka - lehden ilmoitusten myynnin
hoitaa Elina Tenhunen JPM-Info Oy, Jyväskylä.
ALIHANKINTA 2008 17. - 19.9. 2008 TAMPEREELLA
Yhdistys osallistui jo seitsemännen kerran Alihankinta - messuille
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa yhteisosastolla SFS:n
kanssa. Alihankinta - messu on ollut jo pitkään Pohjoismaiden suurin
ja Euroopan toiseksi suurin alihankintamessutapahtuma sekä näyt-
teilleasettajien lukumäärässä mitattuna Suomen suurin teollisuuden
messutapahtuma. Tällä ker taa saavutettiin myös uusi kävijäennätys
eli juhlavuoden tapahtumaan tutustui 17 992 messuvierasta. Yhdis-
tyksen osasto oli entiseen tapaan erittäin hyvällä ja näkyvällä pai-
kalla A-hallissa ja siellä vieraili paljon asiakkaita. Messuista saadun
myönteisen kokemuksen johdosta yhdistys osallistuu edelleen myös
seuraaviin Alihankinta - messuihin.
NORDIC WELDING EXPO 08
Pohjoismaiden suurimmilla hitsausalan ammattilaisten Nordic Welding
Expo -messuilla 5. - 7.11.2008 olivat vahvasti esillä alan tuotteet,
palvelut, menetelmät ja tekniikat. Kolmen päivän aikana teemoissa
keskityttiin muun muassa alan kehitykseen, rekrytointiin, koulutuk-
seen ja tehokkuuteen. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
järjestetyssä messutapahtumassa vieraili yhteensä 6055 hitsauksen,
liittämisen, termisen ruiskutuksen ja leikkaamisen ammattilaista.
Kävijöitä oli yli 500 enemmän kuin kaksi vuotta sitten ensimmäisen
kerran järjestetyillä NWE- messuilla. Näytteilleasettajia oli mukana
104. Messujen näyttelypinta-ala oli 3422 neliötä, mikä oli lähes
400 neliöitä enemmän kuin vuonna 2006.NWE 08 esitteli metallite-
ollisuuden ammattilaisille erilaisia tuotantotekniikoita laitteineen ja
tarjosi tietoa palveluista, kehityksestä ja koulutuksesta. Teemana oli
hitsaavan teollisuuden tuottavuus ja siihen panostaminen. Messuil-
la puhuttivat myös alan osaajien rekrytointi ja uudelleen koulutus,
hitsauksen alhaisemmat kustannukset, nopeampi tuotanto ja hitsa-
ustyöympäristö.
SHY:n osastolla veti myös runsaasti kävijöitä, suurin osa kävijöistä
oli tietysti alan ammattilaisia, mutta mukana oli myös paljon nuoria
tulevaisuuden ammattilaisia. Ostolla järjestettiin hitsausaiheisen
arvauskilpailun, jossa oli mahdollisuus voittaa erittäin hyviä palkin-
toja, mm. hitsauskoneita ja - suojaimia. Kilpailutehtävänä oli arvata
alumiinisäiliössä olevien hitsauspuikkojen lukumäärä. Oikea vastaus
oli 643 hitsauspuikkoa. Kaikkiaan vastauksia tuli 747 kappaletta.
KOMITEAT JA KLUBIT
PÄTEVÖITYSKOULUTUSKOMITEA
Komitean kokoonpano:
IWT Reijo Tarvainen, pj.
Rautpohjan konepaja Oy
IWE Ari Ahto
Hollming Works Oy
Ins. Jouni Helin
Aslemetals Oy
IWE Carl-Gustaf Lindewald Metalliteollisuuden
Standardisointiyhdistys r.y.
IWE Ari Numminen
Q-Test Oy
IWE Reijo Pettinen
LTY/KOKE
IWE Antti Pullinen
Turun AKK
IWE Eero Nykänen
STX Finland Cruise Oy
IWE Esa Tikka, siht.
SHY
IWE Matti Vaajasalmi
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pätevöityskoulutuskomitea kokoontui vuoden 2008 aikana kaksi
ker taa. Eri tutkintolautakunnat ja auditointiryhmä kokoontuivat tar-
peen mukaan.