Page 37 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
35
PAIKALLISOSASTOJEN YHTEISTAPAAMINEN
Perinteinen, jo vuodesta 2000 alkaen, järjestetty paikallisosastojen,
yhdistyksen hallituksen ja toimiston yhteistapaaminen järjestettiin
Haminan Varuskuntakerholla Kadettikoulunkadulla. Vuonna 1863
valmistunut talo on toiminut kadettikoulun johtajan asuntona, vuoteen
1917 asti venäläisen rykmentin esikuntana ja upseerikerhona. Vuo-
desta 1920 lähtien rakennus on toiminut Haminan Upseerikerhona ja
nykyisin se toimii ravintolana varuskuntakerhona, jossa voi ruokailla
erittäin edullisesti ja järjestää erilaisia kokouksia ja tilaisuuksia.
Jälleen kerran yhteistapaaminen sai liikkeelle mukavasti väkeä poh-
timaan yhdistyksen kehittämistä ja siten olemaan jatkuvasti valmis
myös tuleviin haasteisiin. Päivän alustuksina kuultiin Pemamekin
Pekka Heikosen näkemyksiä hitsaavan konepajan haasteista tulevai-
suudessa, puheenjohtaja Ismo Meuronen katsaus SHY:n haasteisiin
PK- yritysten kehittämisessä, Jyväskylän paikallisosaston puheen-
johtaja Per tti Kaar teen yhteenveto osaston tekemästä paikallisesta
hitsaukseen liittyvistä koulutustarpeista sekä reserviupseerikoulun
pioneerikomppanian päällikkö majuri esitelmä syväjohtamisesta toi-
minnan parantamisessa. Kaikki mukana olleet olivat sitä mieltä, että
syväjohtamisen oppeja voi ja kannattaa hyödyntää myös yrityksen ja
yhdistyksen johtamisessa.
Ryhmätöissä käsiteltiin tällä ker taa ideoita ja suosituksia toiminnan
parantamiseksi PK - yrityksissä ja mikä voisi olla paikallisosastojen
rooli toimenpiteiden toteuttajana ja tukijana.
KOKOUS- JA KOULUTUSTILAISUUDET
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kuopiossa Hotelli Savoniassa
17.4.2008. Kokouksen osallistui 36 jäsentä.
Samalla vietettiin Kuopion paikallisosaston 40-vuotispäiviä. Iltajuhlan
yhteydessä jaettiin Kuopion paikallisosaston ansiomerkit.
HITSAUSTEKNIIKKA-PÄIVÄT
Päiville osallistui noin 90 jäsentä. Perjantain 18.04.2008 vierailu-
kohteina olivat:
Junttan Oy, Hydroline Oy, Hitsauslaboratorio Savonian AMK sekä
Ponsse Oyj ja Normet Oy.
VAALIKOKOUS
Yhdistyksen vaalikokous järjestettiin 5.11.2009 Nordic Welding Expo
08 - messujen yhteydessä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Kokoukseen osallistui 28 jäsentä.
Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2009 muodostuu seuraavaksi,
(suluissa jäljellä oleva toimiaika)
Puheenjohtajat
Puheenjohtaja
DI Ismo Meuronen
(2)
1. Varapuheenjohtaja
DI Christer Söderholm
(3)
2. Varapuheenjohtaja
IWE Kari Laiho
(1)
Jäsenet
Ins. Aila Tolppanen
(3)
DI Per tti Kaarre
(3)
IWT Seppo Paloluoma
(3)
TkT Petteri Jernström
(2)
IWE Antero Tanska
(2)
DI Pekka Vänskä
(2)
Ins. Jorma Hietalahti
(1)
IWE Ari Ahto
(1)
IWE Erkki Veijalainen
(1)
Varajäsenet
EWE Juha Häkkilä
(3)
IWE Raimo Sorjonen
(3)
DI Jyrki Lieto
(2)
IWE Kai Kasanen
(2)
DI Antero Kyröläinen
(1)
Ins. Tuomo Peltola
(1)
SUOMEN HITSAUS- JA LIITTÄMISINSTITUUTTI
Instituutin foorumit jatkoivat toimintaansa suunnitellun toimintasuun-
nitelmien mukaisesti.
Foorumeiden vetäjinä toimivat vuoden 2008 aikana:
• Suunnittelufoorumi, professori Gary Marquis
• Tuotanto- ja Materiaalifoorumi, erikoistutkija Kalervo Leino
• Laser foorumi, professori Veli Kujanpää
Foorumeiden yhteisiä asioita koordinoiva johtokunta kokoontui kolme
ker taa vuoden 2008 aikana: helmikuussa Aker Yardsilla Turussa,
toukokuussa John Deere Forestry Oy:llä Joensuussa ja syyskuussa
Rautaruukki Oyj:llä Hämeenlinnassa.
IWE Raimo Sorjonen, John Deere Foresty Oy, on toiminut johtokun-
nan puheenjohtajana. Suunnittelufoorumin edustajana jatkoi Erkki
Pulkkinen (TVO). Yhdistetyn Tuotanto - ja Materiaalifoorumin edusta-
jina toimivat: Materiaalit: Risto Laitinen (Ruukki), valmistus: Raimo
Sorjonen (John Deere Forestry Oy), ohutlevyliittäminen: Ari Minkkinen
(Ruukki), laatu & ympäristö: Jorma Hietalahti (Halikko Works Oy).
Tutkimusyksiköiden edustajana toimi Mika Sirén (VTT).
Instituutin vuosittainen yhteisfoorumi pidettiin 24.9.2008, Konecra-
nes Oyj Hyvinkää. Siihen osallistui noin 40 henkilöä. Yhteisfoorumi
antoi jälleen erittäin hyvän läpileikkauksen maamme hitsaus- ja liit-
tämistekniikan tuotanto-, tutkimus- ja kehitystyöstä.
Instituutin ja sen foorumien toimintaa tuotiin esiin säännöllisesti myös
yhdistyksen kokouksissa sekä messutapahtumissa, mm. Alihankinta
2008- ja NWE 08 - messuilla.
FOORUMIT
Suunnittelufoorumi
Suunnittelufoorumi (entinen HRO - foorumi) jatkoi perinteikkäistä toi-
mintaansa vuonna 2008. Suunnittelufoorumin teemapäivät pidettiin
kesäkuussa (3 - 4.6.2008) Lappeenrannassa.  Vierailevana luennoi-
jana oli Professori Steve Maddox TWI:ltä.  Emeritusprofessori Erkki
Niemelle luovutettiin SHY:n toimesta Lappeenrannan Kasinolla pi-
detyssä iltajuhlassa IIW:n myöntämä kunniamerkkiä ansiokkaasta
työstä IIW:ssä. Myös pitkään foorumin toiminnassa mukana olleita
aktiivisia yritysjäseniä muistettiin tilaisuudessa.
Teemapäivien yhteydessä pidettiin myös vuosikokous. Foorumissa
on tällä hetkellä reilut 30 yritysjäsentä.  
Tutkimustoiminnassa lujat teräkset ovat edelleen fokuksessa. FI-
MECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennus - alan strategisen
huippuosaamisen keskittymä (SHOK) ja yksi viidestä valtakunnalli-
sista SHOKeista. FIMECCin linjauksia ja sitä kautta synnytettävien
hankkeiden sisältään on pyritty vaikuttamaan ja toimintaan niissä
jatkossa aktiivisesti. Suunnittelufoorumilla ja sen sidosryhmillä on
myös merkittävä rooli alan jatko- ja aikuiskoulutuksessa Suomessa.
Materiaali- ja Tuotantofoorumi
Materiaali- ja Tuotantofoorumin toimintaan osallistui kolmetoista