Page 30 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
28
Todellisia tuloksia
Yksi yritys, joka on hiljattain siir tynyt kaasu-
leikkauksesta automatisoituun plasmaleik-
kausjärjestelmään on Elmhults Konstruktion
AB. Yritys toimii Älmhultissa, Ruotsissa, ja on
johtava maailmanlaajuinen teräksisten kulje-
tussäiliöiden valmistaja. Sekä omistajat että
työntekijät ovat nähneet uuden integroidun
Hyper thermin plasmajärjestelmän tuomat
hyödyt valmistuksessa.
Käyttö on helpompaa ja luotettavampaa,
poltintekniikka on parempaa ja laitteet ovat
pienempiä ja taloudellisempia. Juuri siksi
monet loppukäyttäjät ovat siir tyneet plas-
matekniikkaan.
”Ennen Hyper thermin järjestelmän käyttöön-
ottoa meillä oli käytössä tavalliset liekkipolt-
timet”, ker too Gösta Karlsson, Elmhults
Konstruktion AB:n omistaja. ”Vaikka kaasu-
leikkaus onkin hyvä tapa leikata metallia,
olemme huomanneet, että plasmatekniikan
edut merkitsivät ihanteellista ratkaisua tar-
peisiimme.”
Johtavana metallisäiliöiden valmistajana yri-
tys käyttää vuosittain yli 8 miljoonaa tonnia
terästä. Näin suuren käytön myötä oli tärkeää
löytää järjestelmä, jolla saadaan laadukasta
leikkausjälkeä ja voidaan lisätä tehokkuutta.
Uusi prosessi on myös turvallisempi vaihto-
ehto. ”Liekin läheisyys on aina ollut huolena
kaasuleikkauksessa”, Karlsson jatkaa, ”uusi
järjestelmä varmistaa kuitenkin, että käyttä-
jät eivät ole vaarassa.”
Mutta tuottava valmistuslinja itsessään ei
riitä, jos ei keskitytä tehokkuuteen. ”Aiem-
min jouduimme käynnistämään ja pysäyttä-
mään järjestelmän useita ker toa poltinta
käytettäessä. Nyt olemme voineet parantaa
tuottavuutta yli 25 % ja vähentää seisok-
keja huomattavasti”, Karlsson kommentoi.
Kaasuleikkauksella 12 mm paksun metallin
leikkaaminen vei 15 minuuttia, nyt siihen
kuluu 7 minuuttia.
Johtopäätös
Loppujen lopuksi jokaisen yrityksen on pun-
nittava omia tarpeitaan ja kunkin teknolo-
gian tarjoamia hyötyjä päättäessään mikä
vaihtoehto on sopivin. Jos käyttäjä leikkaa
ainoastaan niukkahiilistä terästä, tai joutuu
usein lämmittämään metallia sen muotoile-
miseksi tai taivuttamiseksi, kaasuleikkaus
on luultavasti parempi vaihtoehto. Jos tar-
peet kuitenkin ovat monipuolisemmat ja lei-
kataan muitakin metalleja kuin niukkahiilistä
terästä, tai jos metalli on 35 mm paksua tai
ohuempaa, plasmaleikkaus tarjoaa monia
hyötyjä.
Hyperthermin taustaa
Hyper therm suunnittelee ja valmistaa maail-
man edistyneimpiä plasmaleikkausjärjestel-
miä monien eri teollisuudenalojen käyttöön,
kuten laivanrakennus, valmistusteollisuus
ja autonkorjaus. Yrityksen tuotevalikoimaan
kuuluu käsikäyttöisiä ja mekaanisia plas-
majärjestelmiä ja kulutustar vikkeita, sekä
CNC-ohjaimia. Hyperthermin järjestelmiin luo-
tetaan ja ne tarjoavat nopeutta, tarkkuutta,
suorituskykyä, tuottavuutta ja kannattavuut-
ta kymmenilletuhansille yrityksille. Yritys on
luonut itselleen maineen plasmaleikkauksen
innovaatioiden alueella jo vuodesta 1968,
jolloin Hyper therm kehitti vesiplasmaleikka-
uksen tekniikan. Yrityksellä on yli 1000 työn-
tekijää, ja toimintaa ja edustajia kaikkialla
maailmassa.
Lisätietoja antavat:
Yvette Leeflang
Puh: +31 (0) 165 596 932
HTEurope.info@hypertherm.com
www.hypertherm.com/eu
Huomaa plasmalaitteen (oikealla) parempi leikkausjälki verrattuna kaasuleikkaukseen.
Plasmalaitteella puhkaisu lisää tuottavuutta, koska esi-
lämmitystä ei tarvita.
Kaasuleikkausta ohuella metallilla. Huomioi suurempi lämpövaikutusalue.