Page 29 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
27
plasmaleikkaus on sähköinen kaariproses-
si, sähköä johtavien materiaalien kuten alu-
miinin, kuparin, niukkahiilisen teräksen ja
ruostumattoman teräksen leikkaus on hel-
pompaa. Lisäksi plasmatekniikalla voidaan
leikata useita päällekkäisiä levyjä samanai-
kaisesti. Kaikkien näiden leikkaus on mah-
dotonta kaasuleikkaustekniikalla. Tällainen
monipuolisuus avaa uusia mahdollisuuksia
ja lisää kokonaistuottavuutta.
Turvallisuus
Korkeapaineiset, tulenarat kaasut ja avotuli
merkitsevät vaaroja monissa työympäristöis-
sä, mutta ne ovat tarpeen kaasuleikkauk-
sessa. Lisäksi kaasuleikkaukseen liittyvien
vaarojen takia käyttäjällä on oltava kallis va-
kuutus. Kaasujen kuljetus vaatii erikoisjärjes-
telyjä, mikä merkitsee myös lisäkuluja. Plas-
maleikkaus eliminoi nämä vaarat ja lisäkulut
kokonaan, koska tekniikka ei vaadi avotulen
tai tulenarkojen kaasujen käyttöä. Plasma-
tekniikan tuottama lämpö on myös paremmin
kohdistettua, mikä vähentää huomattavasti
kuumien metallien aiheuttamia vaaroja leik-
kauksen aikana. On varsin tavallista, että
plasmaleikkauksen lämpövaikutusalue on
2 mm leveä, kun taas kaasuleikkauksella
se on 12 mm, kun leikataan 18 mm paksua
niukkahiilistä terästä.
Leikkauskulut
Monet yllämainituista seikoista vaikuttavat
suoraan yhteen tärkeää seikkaan, nimittäin
kuluihin. Suuremmat leikkausnopeudet, pa-
rempi leikkauslaatu, suurempi tuottavuus ja
monipuolisempi käyttö eivät ole kuitenkaan
ainoita kuluja vähentäviä seikkoja. Plasma-
leikkaus voi parantaa yritysten kannattavuut-
ta, koska tekniikan avulla saadaan enem-
män aikaan. Lisäksi kulut vähenevät, koska
yritysten ei tar vitse noudattaa niin monia
turvallisuussäännöksiä eikä olla huolissaan
käyttäjien mahdollisista onnettomuuksista.
Uusi plasmajärjestelmien
sukupolvi tarjoaa
vieläkin enemmän hyötyjä
Nämä selkeät plasmatekniikan edut muo-
dostavat pohjan saataville hyödyille. Lisäksi
plasmatekniikkaa on jatkuvasti kehitetty kus-
tannusten leikkaamiseksi, laadun parantami-
seksi ja käyttäjäystävällisyyden takaamisek-
si. Tämä kehitys on tärkeä tekijä tekniikkaa
valittaessa, koska kehitys on ollut nopeaa
viime vuosien aikana.
Hyper therm on työskennellyt yli 40 vuoden
ajan kehittääkseen tehokkaampia ja ”järke-
vämpiä” virranlähteitä. Monet Hyper thermin
teknologiat keskittyvät pelkästään plasma-
leikkaukseen, ja yrityksen tuotteiden tarkoi-
tuksena on vastata loppukäyttäjien tarpeita
paremmin.
Helppo käyttö
Käyttäjien koulutustarpeen minimointi
plasmaleikkauslaitteiden käytössä on ollut
plasmajärjestelmien valmistajien tavoittee-
na jo pitkään. Mekaanisissa sovelluksissa
plasmajärjestelmät voidaan yleensä integ-
roida käytössä oleviin kaasuleikkauksen
hallintajärjestelmiin. Näin plasmaleikkaus
on varsin helppoa lisätä käytössä oleviin
kaasuleikkausjärjestelmiin, jolloin laitteisto
soveltuu suurempiin leikkausnopeuksiin. Ma-
nuaalisissa sovelluksissa plasmalaitteet on
helppo ottaa käyttöön, koska kaasun paine
on useimmiten esisäädetty ja virranlähteen
hallinta on helppoa. Siten työhön käytetään
juuri oikeaa virran määrää.
Helpommat korjaukset
Viimeisimpien plasmaleikkauslaitteiden osal-
ta voidaan todella sanoa, että vähemmällä
saadaan enemmän aikaan. Virranlähteen
osien määrää on vähennetty alle puoleen
aiempien sukupolvien järjestelmistä. Osien
vähentyminen on lisännyt luotettavuutta
merkittävästi, joten samalla tai alhaisem-
mallakin investoinnilla saadaan nyt entistä
parempaa tehoa. Uusissa järjestelmissä on
myös ominaisuuksia, jotka vähentävät huol-
to- ja korjaustoimiin kuluvaa aikaa ja rahaa,
kuten helppo pääsy käsittelemään osia sekä
automaattiset itsediagnosointiohjelmat lait-
teen käynnistyksen ja käytön yhteydessä.
Näin järjestelmä toimii huipputeholla, kulu-
tusosien kulut vähenevät, tuottavuus kasvaa
ja laatu paranee.
Alemmat kulut ja
parempi siirrettävyys
Lisäksi plasmatekniikka on mahdollistanut
järjestelmien painon laskun ja tehokkuuden
nousun. Nykyiset yksivaiheiset plasmaleik-
kausjärjestelmät voivat olla vain 9 kilon
painoisia ja niillä voi leikata helposti 12
mm paksuista metallia. Nämä järjestelmät
mahdollistavat plasmaleikkauksessa aivan
uudenlaiset sovellukset, joissa vaaditaan
kannettavuutta. Kun otetaan huomioon kaik-
ki yllä mainitut ominaisuudet, kaikkien me-
tallinleikkauksen kanssa toimivien kannattaa
ehdottomasti tutustua plasmatekniikkaan.
Plasmatekniikalla (vas.) voidaan leikata molemmat levyt siistillä leikkaus-
jäljellä. Kaasuleikkauksella se ei ole mahdollista.
Suora leikkaus plasmalaitteella 25 mm paksulla metallilla.