Page 28 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
26
Vaikka kaasuleikkaustekniikkaa käy-
tetäänkin laajalti niukkahiilisen teräk-
sen leikkaukseen, plasmaleikkaustek-
niikka on nopeasti leviävä vaihtoehto
monista syistä. Plasmaleikkauksen
jatkuva ja nopea kehitys on perustu-
nut tekniikan perustaville hyödyille,
joten se on todella käyttökelpoinen
vaihtoehto, jonka sovellukset laajene-
vat koko ajan.
Tekniikan läpimurrot merkitsevät nopeam-
paa leikkausta ja korkeampaa laatua. Li-
säksi plasmaleikkaus soveltuu monien
metallien leikkaukseen, myös maalatun,
ruostuneen tai likaisen metallin osalta. Plas-
maleikkaus sopii myös monille eri paksuuk-
sille: jopa yli 35 mm paksusta levystä aina
1-2 mm ohutlevyyn. Toinen plasmatekniikan
hyöty on se, että se toimii pelkästään säh-
köllä ja paineilmalla. Sitä var ten ei tar vitse
ostaa kaasupulloja, jolloin päästään kaasu-
kulujen lisäksi myös kaasupullojen vuokra-
ja kuljetuskuluista. Nämä ja muut hyödyt
varmistavat, että plasmaleikkaus merkitsee
huomattavasti alhaisempia metrikohtaisia
leikkauskuluja kuin kaasuleikkaus tietyillä
sovelluksilla.
Vaikka plasmaleikkaus ei ehkä täysin voi-
kaan kor vata kaasuleikkausta joissain so-
velluksissa, kuten lämmitetyn ja taivutetun
teräksen osalta, näiden tekniikoiden ver tailu
paljastaa, että plasmaleikkaus on merkittävä
vaihtoehto moniin töihin.
Leikkausnopeus
Noin 90 % kaikesta nykyään leikattavasta
metallista on 25 mm paksuista tai ohuem-
paa. Tällaisilla paksuuksilla plasmaleikkaus
on huomattavasti nopeampaa. Plasmaleik-
kauksen voidaan tällöin odottaa olevan ai-
nakin kaksi ker taa nopeampaa kuin kaasu-
leikkauksen. Lisäksi nopeuserot kasvavat
ohuemmilla metalleilla, jolloin nopeus voi
olla jopa 12-ker tainen kaasuleikkaukseen
verrattuna. Tämä suurempi nopeus merkit-
see suurempaa tuottavuutta, eli samassa
ajassa voidaan leikata enemmän.
Puhkaisunopeus
Monissa leikkaussovelluksissa puhkaisu on
todella tärkeää. Kaasuleikkauksella voi kulua
helposti 30 sekuntia ennen kuin 15 mm pak-
su teräs saadaan puhkaistua, koska metalli
pitää esilämmittää lähes 1000 ºC lämpöti-
laan. Plasmaleikkauksella puhkaisu onnistuu
puolestaan alle kahdessa sekunnissa, mikä
lisää tuottavuutta huomattavasti.
Leikkauslaatu
Vaikka nopeus onkin tärkeää, laatu on toinen
ratkaiseva tekijä kun valitaan metallinleik-
kausratkaisua. Plasmaleikkauksella aikaan-
saatu leikkauslaatu on kaiken kaikkiaan
paljon parempi kuin kaasuleikkauksella.
Esimerkiksi plasmalla leikattaessa syntyy
vähemmän purseita ja vähäiset purseet on
helppo poistaa. Lisäksi on tärkeää huomioi-
da, että plasmaleikkauksen oppimiseen ja
laadukkaiden tulosten saamiseen tarvitaan
vähemmän aikaa. Moderni plasmapoltintek-
niikka sisältää esimerkiksi suuttimen suojuk-
set, jotka auttavat automaattisesti ylläpitä-
mään sopivaa polttimen korkeutta metallile-
vyn yllä. Niitä voidaan myös käyttää ennalta
leikattujen mallien kanssa, mikä parantaa
käyttäjän hallintaa ja siten leikkauslaatua.
Suuren leikkausnopeuden ansiosta lämmön
eritys on huomattavasti vähäisempää. Plas-
matekniikkaa käytettäessä ei tar vitse olla
huolissaan ohuiden materiaalien (1-6 mm)
vääntymisestä, mistä tulee ongelmia kaa-
suleikkauksella. Lisäksi modernit plasma-
polttimet ovat helppoja käsitellä ja hallita, ja
leikattava osa pysyy hyvin näkyvissä. Kaikki
nämä tekijät parantavat leikkauslaatua.
Monipuolisuus
Mahdollisuus leikata useita erityyppisiä me-
talleja on myös tärkeä ominaisuus. Koska
Plasmaleikkaustekniikan hyödyt
verrattuna kaasuleikkaukseen
käsinleikkauksessa
Plasmatekniikalla voidaan leikata useita päällekkäisiä levyjä samanaikaisesti.