Page 26 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
24
Jorma Ketola
Kaikki hitsaamisen parissa toimivat
pyrkivät tuottamaan vaatimuksen
mukaista hitsausta kustannustehok-
kaasti. Siihen tarvitaan tilanteeseen
sopivat menetelmät ja laitteet, mah-
dollisimman suotuisat olosuhteet ja
ennen kaikkea osaavaa henkilöstöä.
Laadukkaan sauman takaava hitsausta-
pahtuma koostuu monista osatekijöistä,
joista jokaisen on täytettävä niille asetetut
odotukset onnistumisen varmistamiseksi.
Perusaineen ja lisäaineen käyttäytymistä
hitsaustapahtuman yhteydessä on tutkittu
mittaamaton määrä. Samoin on tutkittu ja
kehitetty tapoja, jolla lisäaine saadaan lii-
tettyä perusaineeseen, yleensä sähköisten
ilmiöiden avulla. Vaikka hitsaustapahtuma ja
sulanhallinta muistuttaa vielä nytkin samaa
tekniikkaa kuin 3-40 vuotta sitten, kaukaa
katsottuna, on niiden ero kuin yöllä ja päi-
vällä kun nykyisin valokaar ta voidaan ohjata
tarkoin ”lähes atomin” tasolla.
Tekniikan ja sitä myöten laitteiden voimakas
kehittyminen on tuonut vuosi vuodelta ko-
rostetummin esille sen kuin suuri merkitys
hitsauslaitteiden jatkuvalla ”omavalvonnalla”
on kokonaislaatua ar vioitaessa. Siksi ker-
ronkin seuraavassa muutamia näkökulmia
hitsauslaitteiden kunnossapidon osalta.
Omavalvonta
Vaikka alkutekstissä hehkutinkin sitä että
laitteiden korkea tekniikka aiheuttaisi tar-
peen seurantaan, koskee samat periaatteet
luonnollisesti myös vanhempaa kalustoa.
Perustekniikan kun on yhtä tärkeä kuin hie-
nommankin. Omavalvonta kuulostaa enem-
män teurastamon terveysvalvonnalta, kuin
hitsauksen laatuseurannalta. Olen kuitenkin
käyttänyt nimitystä, koska se kuvaa minusta
selkeästi sitä, mistä on kyse. Sisäinen audi-
tointi lienee laatukäsitteenä yleinen.
Omavalvonta on kunnossapidon peruskul-
makivi. Se on yrityksen sisäisesti määritte-
lemä toimintamalli siitä mitä toimenpiteitä
katsotaan tarpeelliseksi tehdä ja kuinka
usein laitteiden kunnon varmistamiseksi.
Samainen määritelmä toimii pohjana, jos
yritys haluaa osoittaa laatukelpoisuutensa
vahvemmin altistamalla itsensä ulkoiseen
arviointiin (auditointi).
Puhtaus
Puhtaus on puoli ruokaa kaikkihan sen tie-
dämme. Niin myös hitsauslaitteissa. Etenkin
perustyypin vir talähteet suorastaan hamua-
vat hienojakoista pölyä, joka voimakkaiden
magneettikenttien vaikutuksesta laskeutuu
kaikille tasopinnoille laitteen sisällä. On sel-
vää, että ker tyvä pöly toimii eristeenä ja aihe-
uttaa siten kuumenemista josta seuraa auto-
maattisesti sähköisten arvojen muuttuminen
. Pahimmillaan pöly voi aiheuttaa niin suuren
ylikuumenemisen, että laite tuhoutuus. Pöly
voi myös kerätä kosteutta ja aiheuttaa sitä
kautta oiksulkuja tai toimintahäiriöitä.
Pöly on useimmiten helpointa poistaa imu-
roimalla ja paineilmalla puhaltamalla. Puhal-
lusten yhteydessä voidaan aiheuttaa vau-
rioita sähkömekaanisille komponenteille,
kuten kytkimet ja kelakytkin. Siksi on syytä
vähintäänkin perehdyttää suorittaja tehtä-
vään ta antaa se kokeneen ammattilaisen
tehtäväksi. Puhdistus tehdään aina laitteen
ollessa irrotettu verkkovirrasta. Nykyaikaiset
inver t-koneet on usein suojattu pölyä vas-
taan erilaisilla suodattimilla, niiden puhtaus
ja oikea asennus on luonnollisesti tärkeä.
Erityisesti inver t koneiden huoltajan tulee
tuntea koneen rakenne ja turvariskit, koska
niisä voi olla todella korkeita jännitteitä vielä
pitkänkin käyttämättömyyden jälkeen. Pölyn
lisäksi voi laitteisiin kulkeutua rasvoja, jotka
on tietenkin puhdistettava. Sähkölaitteiden
pesu vaatii aina asiantuntevan ammattilai-
sen apua.
Kuten huomaamme, ei hitsauslaitteiden puh-
distusta voi suorittaa ilman perehdyttämistä
ja tehtävän määrittelyä. Voi kuitenkin löytyä
laaja tehtäväkenttä jonka voi omatoimisesti
suorittaa perehdytyksen jälkeen. (Käytän lai-
te nimitystä koneen sijasta siksi että kaikki
välittömästi hitsaukseen osallistuvat ulkoiset
komponentit ovat oleellinen osa hitsausta )
Ylimenovastus
Ylimenovastus on hitsauksen vihollinen nu-
mero yksi. Sillä tarkoitetaan vastusta, joka
syntyy kun kahden eri kappaleen liitospinta
johtaa huonosti sähköä eli aiheuttaa vas-
tusta. Sähkövir taa vastustavat osat taas
muodostavat lämpöä ja luonnollisesti eivät
päästä riittävästi vir taa varsinaiseen hitsa-
uskohteeseen. Useimmiten ylimenovastusta
Hitsauslaitteiden kunto ja laatu
takaa keskeytymättömän tuotannon
Erikoisasentaja Jouni Moilanen suorittamassa hitsauskoneen validointia.