Page 24 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
22
Raahen ammatillinen aikuiskoulu-
tuskeskus käynnisti EU-rahoitteisen
Metka-hankkeen koulutussuunnitte-
lun kautta yrityksille suunnatun IW
(International Welder) -hitsaajakoulu-
tuksen joulukuussa 2008. Koulutuk-
seen osallistui henkilöstöä kuudesta
yrityksestä pääosin Raahen seutu-
kunnan alueelta. Koulutus kesti puoli
vuotta ja sen läpäisseet opiskelijat
saivat Suomen Hitsausteknillisen
Yhdistyksen (SHY ry:n) myöntämän
kansainvälisen hitsaajan todistukset
valitsemillaan hitsausprosesseilla.
Todistukset luovutti SHY:n toimin-
nanjohtaja Esa Tikka.
Koulutuksen IW-vaatimusten edellyttämänä
vastuuhenkilönä toimi Risto Rautio Raahen
aikuiskoulutuskeskuksesta. Koulutuksen
yrityslähtöisestä suunnittelusta ja toteu-
tusmallista vastasi Risto Kouvalainen IW-
Training Ky:stä. Opettajina toimivat myös
Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskes-
kuksen hitsausopettajat. Koulutuksessa
opiskeltiin joka toinen viikko teoriaa ja joka
toinen sovellettiin teorioita käytännön töihin.
Käytännön töiden osalta koulutukseen sisäl-
tyi myös työpaikalla tapahtuvaa ohjausta.
Opettajat ovat tyytyväisiä osallistujien
aktiivisuuteen, poissaoloja ei ole ollut ja
joukko on pysynyt hyvin kasassa. Todistuk-
IW-todistuksia jaettiin
Raahessa 28.5.2009
Oppilaan puheenvuoro: Pentti Sämpi, Raa-
hen ammattiopisto.
sen edellyttämät SHY:n erittäin vaativat
teoriakokeet on läpäisty poikkeuksellisin
hyvin tuloksin.
Iin Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Pentti Aula
vahvisti heti suunnitteluvaiheessa yrityksen
olevan kiinnostunut koulutukseen osallis-
tumisesta. Hänen mielestään hitsaajien
koulutukseen kannattaa investoida, eikä
vastaavia koulutuksia ole usein tarjolla.
Nyt opiskelevassa r yhmässä oli neljä Iin
Konepajan työntekijää. Myös Olkijoen Me-
talli Ky:n osallistuja Juha Joensuu näki
koulutuksen tarpeellisuuden ja soveltuvuu-
den henkilökohtaisen hitsausosaamisen
kehittämiseen. Mika Yli-Tokolalla on poh-
jalla kone- ja metallipuolen ammattikoulu,
jonka jälkeen töitä on riittänyt. Hän toteaa,
että IW- koulutukseen osallistuminen on
parantanut hänen osaamistaan erityisesti
puikkohitsauksessa merkittävästi.
Teksti
Jaana Hautamäki
Raahen osaamiskeskus Oy
Metka projektipäällikkö
Kuvat
Esa Tikka