Page 19 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
17
Arvioimis- ja hyväksymisrajoissa on standardissa vielä selkeitä ristiriitoja jotka on
korjattava ennen lopullista hyväksymistä. Standardin kuvissa ja niitä vastaavissa
taulukoissa on eri arvoja. Kuvissa olevat arvot ovat 2-4 dB alhaisempia.
Uudessa standardissa kirjaamisraja vaihtelee virheen pituuden mukaan kuten
hyväksymisrajakin, vanhassa se oli vakio. Kirjaamisraja on nyt 4 dB hyväksymisrajaa
alhaisempi
.
Oheisessa taulukossa on kuvien mukaisia tiukempia arvoja verrattu vanhoihin
hyväksymisrajoihin.
Taulukko 1. SFS EN ISO 11666 ja SFS EN 1712 väliset erot. SFS EN 1712 arvot suluissa
tulevien arvojen perässä.
Hyväksymisraja 3 (Hitsiluokkaa C vastaava)
8 mm
t
15 mm
15 mm < t < 100 mm
l
t
l > t
l
0,5 t
0,5 t < l
t
l > t
Arvioimisraja
-12 (-10) dB
Kirjaamisraja
-6 (-2) dB
-12 (-2) dB
-2 (-2) dB
-8 (-2) dB
-12 (-2) dB
Hyväksymisraja
-2 (0) dB
-8 (-6) dB
+2 (+4) dB
-4 (-2) dB
-8 (-6) dB
Hyväksymisraja 2 (Hitsiluokkaa B vastaava)
8 mm
t
15 mm
15 mm < t < 100 mm
l
t
l > t
l
0,5 t
0,5 t < l
t
l > t
Arvioimisraja
-16 (-10) dB
Kirjaamisraja
-10 (-6) dB -16 (-6) dB
-6 (-6) dB
-12 (-6) dB -16 (-6) dB
Hyväksymisraja
-6 (0) dB
-12 (-6) dB
-2 (+4) dB
-8 (-2) dB
-12 (-6) dB
Uusi hyväksymisraja 3 on vanhaa hyväksymisrajaa 2 dB tiukempi, kirjaaminen 0…10 dB
tiukempaa ja arvioiminen 2 dB tiukempaa.
Uusi hyväksymisraja 2 on vanhaa hyväksymisrajaa 6 dB tiukempi, kirjaaminen 0…10 dB
tiukempaa ja arvioiminen 6 dB tiukempaa.
Toivottavasti suunnittelijat ottavat huomioon uudet tiukentuneet hitsiluokat ja käyttävät
hitsiluokkaa B ainoastaan siellä, missä se on tarpeen. Lisäksi itse tarkastamiseen (ja
varsinkin kirjaamiseen) kuluu aikaisempaa enemmän aikaa, mikä lisää
tarkastuskustannuksia.
Ville Lehtinen
Tekninen asiantuntija, UT 3
Polartest Oy
Forma
Juha L
Forma
Juha L
Ensimmäinen iso muutos standardeis-
sa oli, kun siirryttiin SFS-standardeista
yhteiseurooppalaisiin EN-standardeihin
90-luvun puolesta välistä alkaen. Seuraa-
va iso muutos on, kun eurooppalaisista
standardeista siirrytään maailmanlaajui-
siin standardeihin (EN:stä ISO:on). Uusi
ISO-standardi voi sisällöltään olla lähes
identtinen aikaisempaan EN-standardiin
verrattuna tai se voi sisältää paljonkin
teknisiä muutoksia. Tätä ei voi uudesta
tunnuksestamitenkään päätellä. Esimer-
kiksi hitsien tarkastusstandardissa ei
isoja muutoksia ole, mutta hyväksymis-
rajat tulevat muuttumaan oleellisesti.
Uudet standardit
SFS EN ISO 17640 Hitsien rikkomaton aineen-
koetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus.
SFS EN ISO 23279 Hitsien rikkomaton aineen-
koetus. Ultraäänitarkastus. Hitsausvirheiden
tyypin määrittäminen.
SFS EN ISO 11666 Hitsien rikkomaton aineen-
koetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus.
Hyväksymisrajat.
SFS EN 15617 Hitsien rikkomaton aineen-
koetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus.
TOFD Hyväksymisrajat. Tämä standardi on täy-
sin uusi, mutta se ei elä kauaa tällä nimellä,
sillä työ vastaavan ISO-standardin julkaisemi-
seksi on jo aloitettu.
SFS EN ISO 17640
SFS EN ISO 17640 korvaa standardin SFS
EN 1714 sekä muutokset EN 1714:1997,
EN 1714:1997/A1:2002, EN 1714:1997/
A2:2003. Oleellisimpia muutoksia ovat:
- Täsmennetään testausluokkaa D. D-luokan
tarkastuksissa tulee aina olla erillinen kirjal-
linen ohje. Testausluokkaan D kuuluvat mm.
muut kuin ferriittiset materiaalit, osatun-
keumahitsit, mekanisoidut tarkastukset ja
testit lämpötila-alueen 0-60ºC ulkopuolella.
- Viitataan hitsiluokkaan SFS EN 5817 ja lisät-
ty viittaus laitteiden tarkastusstandardeihin.
- Standardin käyttö rajataan lämpötila-aluee-
seen 0-60ºC (muut lämpötilat ->tarkastus-
taso D).
- Kiteen koon valintaan ohje, alle 100 m
mitta-alueella pie i kide ja yli 100 m mitta-
alueilla isompi kide.
- Luot imen hio an t rpeen laskentaan an-
netaan uusi kaava:
g=a²/D, missä
D = kohten halkaisija, mm
a = luotaimen kontaktipinnan pituus luo-
taussuuntaan, mm.
Jos g:n arvo on suurempi kuin 0,5mm hionta
vaaditaan.
- Lämpötilaero ver tailukappaleiden ja tarkas-
tettavan kohteen välillä ei saa olla yli 15ºC.
- Ver tailukappaleiden porauksien syvyydet ja
uran pituus tulee olla pitempi kuin luotaimen
keilan leveys(mitattuna -20dB keilan keski-
linjasta) käytettävällä äänitiellä.
- AVG:ssä ver tailuheijastajissa pieniä muu-
toksia.
- Vanhassa versiossa asioita oli sovittavissa
osapuolten kesken, tämä toimintamalli on
poistettu SFS EN ISO 17640:sta. Käytännös-
sä tämä johtaa tarkastustason D käyttöön
ja erillisen ohjeen tekemiseen.
- Liitteen A mukaisissa luotausjärjestelyissä
on pieniä muutoksia.
SFS EN ISO 23279
- Soveltuu myös pintaan aukeaville vioille, kun
hitsin kupu on poistettu.
- Standardia pyritty ”yksinker taistamaan”.
- 1713:n muodot 3a ja 3b ovat nyt muodot
3 ja 4.
- 1713:n muoto 4 on nyt muoto 5.
SFS EN ISO 11666
Hitsien hyväksymisrajastandardi on ”päivitetty
vastaamaan” uusia, tiukentuneita SFS EN
ISO 5817 hitsiluokkia ja siinä on seuraavia
oleellisia muutoksia:
- Virheiden yhdistämissääntö hieman muut-
tunut. Pitkittäisten virheiden tulee sijaita
hitsin syvyys- ja leveysakselilla korkeintaan
puolen aineenpaksuuden tai korkeintaan
10mm päässä toisistaan ko. suunnassa.
- 1mm uraan säätämisessä ei uudessa stan-
dardissa mainita käytettävästä kulmasta
mitään ja ainepaksuusaluekin selviää vain
taulukosta A.1 (8-15mm). 1712 rajoitti uran
käytön vain 70 asteeseen.
Arvioimis- ja hyväksymisrajoissa on standar-
dissa vielä selkeitä ristiriitoja jotka on korjatta-
va ennen lopullista hyväksymistä. Standardin
kuvissa ja niitä vastaavissa taulukoissa on
Uudet ultraäänistandardit
hitsien tarkastamiseen
Ville Lehtinen
SFS EN ISO 11666 ja SFS EN 1712 väliset erot. SFS EN 1712 arvot suluissa tulevien arvo-
jen perässä.
Taulukko 1