Page 15 - SHY2012

Basic HTML Version

3/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
13
EN 10307 Non-destructive testing - Ultrasonic testing of austenitic
and austenitic-ferritic stainless steels flat products of
thickness equal to or greater than 6 mm (reflection
method)
SFS-EN 10308 Non destructive testing - Ultrasonic testing of steel
bars
Pyörrevirtatarkastus
YLEISTÄ
Julkaistu:
EN 12084 Eddy current examination - General­principles and basic
guidelines
SFS-EN ISO 12718 NDT - Terminology - Terms used in eddy current
testing.
(Revision of EN 1330-5)
EN ISO 15548-1 Eddy current testing - Equipment characteristics and
verification
- Par t 1: Instrument characteristics and
verification (Revision of EN 13860-1)
EN ISO 15548-2 Eddy current testing - Equipment characteristics and
verification - Part 2: Probe characteristics and verification
(Revision of EN13860-2)
EN ISO 15548-3 Eddy current testing - Equipment characteristics
and verification - Par t 3: System characteristics and
verification (Revision of EN 13860-3)
HITSIT
Hitsien pyörrevir tatarkastuksesta on julkaistu SFS-EN
1711. Erillistä hyväksymisrajastandardia ei tässä vai-
heessa tehdä, koska on ajateltu, että magneettijauhe-
tarkastuksen hyväksymisrajoja voidaan käyttää myös
pyörrevir tatarkastuksessa.
PUTKET
Kupariputkien pyörrevir tatarkastuksesta on julkaistu
SFS-EN 1971.
PINNOITEET
EN ISO 2360 Non-conductive coatings on non-magnetic electrically
conductive basis materials -- Measurement of coating
thickness -- Amplitude-sensitive eddy current method”.
EN ISO 21968 Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-
metallic basis materials - Measurement of coating thick-
ness - Phase-sensitive eddy-current method
Tunkeumanestetarkastus
YLEISTÄ
Julkaistu:
SFS-EN 571-1 NDT - Penetrant testing - Par t 1: General principles.
SFS-EN ISO 3059 Penetrant and magnetic par ticle testing - Viewing
conditions.
EN ISO 3452-2 NDT - Penetrant testing - Par t 2: Testing of penetrant
materials (Revision of ISO 2452-2:2000).
EN ISO 3452-3 NDT - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks.
EN ISO 3452-4 NDT - Penetrant testing - Par t 4: Equipment.
EN ISO 3452-5 NDT – Penetrant testing – Par t 5: Penetrant testing
at temperatures higher than 50 °C.
EN ISO 3452-6 NDT – Penetrant testing – Par t 6: Penetrant testing
at temperatures lower than 10 °C.
SFS-EN ISO 12706 NDT - Terminology - Par t 6: Terms used in pe-
netrant testing.
Lausuntovaiheessa:
ISO/DIS 12706 Revision of EN ISO 12706
HITSIT
Hitsejä koskevaa menetelmästandardia ei tehdä, koska
on katsottu, että EN 571-1 voidaan käyttää sellaisenaan
myös hitsien tarkastuksessa. EN 571-1 on korvannut
standardin SFS 3287.
Hyväksymisrajoja koskeva standardi SFS-EN 1289 on
julkaistu. Vastaava ISO 23277 on myös julkaistu ja te-
keillä on EN ISO 23277.
VALUT
Julkaistu:
SFS-EN 1371-1 Founding - Liquid penetrant inspection - Par t 1: Sand,
gravity die and low pressure die casting
SFS-EN 1371-2 Founding - Liquid penetrant inspection - Par t 2:
Investment castings
TAKEET
Julkaistu:
EN 10228-2 NDT of steel forgings – Par t 2: Penetrant testing
Magneettijauhetarkastus
YLEISTÄ
Julkaistu:
SFS-EN ISO 9934-1 Non-destructive testing - Magnetic par ticle tes-
ting - Par t 1: General principles
EN ISO 9934-2 Non destructive testing - Magnetic par ticle testing -
Par t 2: Detecting media
EN ISO 9934-3 Non-destructive testing - Magnetic par ticle testing -
Par t 3: Equipment
SFS-EN 1330-7 Magnetic par ticle inspection - Terminology.
HITSIT
Hitsejä koskeva standardi SFS-EN 1290 on julkaistu.
Vastaava kansainvälinen standardi ISO 17638 on myös
julkaistu ja tekeillä on EN ISO 17638.
Hyväksymisrajastandardi SFS-EN 1291 on myös julkais-
tu. Vastaava kansainvälinen standardi ISO 23278 on
myös julkaistu ja tekeillä on EN ISO 23278.
VALUT
Julkaistu:
SFS-EN 1369 Founding - Magnetic par ticle inspection.
TAKEET
Julkaistu:
EN 10228-1 NDT of steel forgings – Par t 1: Magnetic par ticle inspec-
tion
Silmämääräinen tarkastus
YLEISTÄ
Julkaistu:
EN 13018
NDT - Visual testing - General principles
SFS-EN 1330-10 Vocabulary - Par t 10: Terms used in visual testing
EN 13927
NDT - Visual testing - Equipment
HITSIT
Hitsien silmämääräistä tarkastusta koskeva standardi
SFS-EN 970 on julkaistu. Vastaava kansainvälinen stan-
dardi ISO 17637 on myös julkaistu.
Hyväk­symisrajastan­dardina voidaan käyttää suoraan hitsiluokka­
standar­dia SFS-EN ISO 5817.
VALUT
Julkaistu on SFS-EN 12454 ”Founding - Visual examina-
tion of sur face discontinuities - Steel sand castings.