Page 8 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
6
run Senioriklubit, joista kaksi ensimmäistä
on perustettu v. 1988, kaksi viimeistä v.
1989 ja Oulun klubi v. 2004.
Senioriklubien toiminta on vuosien aikana
ollut varsin matkailu- ja vierailuvoittoista, mi-
kä johtunee eksper ttien hyvästä ja laajasta
suhdeverkostosta sekä ennakkoluulottomas-
ta halusta nähdä ja kokea uusia asioita. Toi-
minnassa olisi mallia meille kaikille.
Terminen ruiskutus -klubi
Uusin tulokas on marraskuussa 2006 perus-
tettu Terminen ruiskutus -klubi, on kerännyt
jäsenikseen ko. alan asiantuntijoita. Klubin
tarkoituksena on edistää erilaisten pinnoi-
tustekniikoiden tieto-taitoa seminaarein ja
vierailuin.
Suomen hitsaus-
ja liittämis-instituutti (SHI)
Instituutin toiminta alkoi v. 2001, ja sen ny-
kyiseen rakenteeseen kuuluvat suunnittelu-
foorumi, tuotanto- ja materiaalifoorumi sekä
laser foorumi. SHI:n johtokunta koostuu eri
yritysten ja tutkimusyksiköiden edustajista
ja koordinoi vuosittaista yhteisfoorumi-semi-
naaria. Instituutin foorumeissa on jäseninä
yhteensä lähes 60 yritystä ja tutkimusyk-
sikköä.
Metalliteollisuuden
standardisointiyhdistys r.Y
SHY liittyi jäseneksi vuoden 2007 alussa
perustettuun Metalliteollisuuden Standar-
disointiyhdistykseen. Jäsenyyden kautta on
mahdollisuus vaikuttaa hitsausalan standar-
dien laadintaan, luonnosten kommentointiin
ja käännöksiin.
Kansainvälinen yhteistyö
SHY:n toimiala on varsin kansainvälistä.
Joka vuosi järjestettävään ja eri maiden hit-
sausorganisaatioiden (International Institute
of Welding, IIW, perustettiin 1948) yhteiseen
tapaamiseen ja konferenssiin osallistuu
meiltäkin vuosittain toistakymmentä eri ko-
miteiden delegaattia. IIW:n kansainvälises-
sä yhteistyössä mukana olleista voi mainita
mm. prof. Erkki Niemen, prof. Risto Karpin,
järjestömme vahvan standardisointimiehen
Carl-Gustaf Lindewaldin, TkT Liisa Heikin-
heimon, Prof. Veli Kujanpään ja Prof. Gar y
Marquis’n. Mukana on ollut myös lukuisia
muita delegaatteja ja eksper ttejä, sillä Suo-
mella (SHY) on edustus lähes kaikissa IIW:n
komiteoissa ja muissa toimielimissä. IWE
Carl Gustaf Lindewald palkittiin vuoden 2008
kokouksessa Thomas-mitalilla, joka on en-
simmäinen laatuaan Suomessa.
IIW valitsee myös vuosittain hitsausalan par-
haimmat väitöskirjat eri kategorioissa (Henry
Granjon Prize), ja näitäkin on 2000-luvulla
´saatu´ Suomeen jo neljä ker taa.
Eurooppalaisen hitsausjärjestön ´European
Welding Federation´in (EWF) toiminta on tullut
tutuksi pätevöintikoulutusten myötä 80-luvun
lopulta lähtien. Kehuttakoon tässä vaihees-
sa, että SHY oli yhteistyössä Lappeenrannan
teknillisen yliopiston kanssa alkuun paneva-
na voimana uusimman IIW-koulutusohjelman
IWSD (hitsatun rakenteen suunnittelija) syn-
nyttämisessä ja kehittämisessä. Suomi sai
ensimmäisenä maana ohjelman koulutus-
oikeudet ja jakoi myös ensimmäiset IWSD-
todistukset syksyllä 2008. Suomi (SHY) ja
LUT on myös aktiivisesti mukana laser työs-
töprosessien ja mekanisoitu, orbitaali- ja ro-
bottihitsausohjelmien uudistamisessa.
Pohjoismaiset hitsausorganisaatiot ovat pitä-
neet yhteisiä tilaisuuksia ns. Nordiska Svets-
mötet (NSM) -tapahtumassa joka kolmas vuo-
si. Pohjoismaisten hitsausyhdistysten puheen-
johtajat tosin tapaavat toisiaan joka vuosi, ja
ker tovat toiminnastaan hyvässä hengessä.
Yhteistoiminta on alkanut jo vuonna 1948.
EBW-forum
Pohjoismaisten elektronisuihkuhitsauksen
(EBW) asiantuntijoiden yhteenliittymässä
EBW-FORUM´issa on mukana muutamia
edustajiamme. Jokakeväiset yritysvierailut
Pohjoismaissa tai jopa Keski-Euroopassa se-
kä syksyiset vaalikokoukset Tukholmassa ke-
räävät n. 20 eksper ttiä yhteen. EBW-FORUM
on perustettu v. 1992.
SHY:n hallitus
Yhdistyksen hallitus on vuosien varrella
koostunut kattavasti niin jäsenyritysten,
tutkimusyksiköiden kuin paikallisosasto-
jenkin edustuksesta. Kaikkien näkemyksiä
on kuunneltu ja asiat on yhteisesti sovittu
hyvässä hengessä. 2000-luvulla hallituksen
kokouksia on pidetty myös ´maakunnissa´
eri paikallisosastojen edustajien kanssa. Kai-
kille SHY:n hallituksen jäsenille lämpimät
kiitokset vuosien talkootyöstä ja kehittävistä
kommenteista yhdistyksen hyväksi.
Erityiskiitokset ansaitsevat myös viime vuosi-
en puheenjohtajat eli professori Risto Karppi
(puheenjohtaja v.2002-2007) ja edesmennyt
johtaja Lauri Kärävä (puheenjohtaja v.1996-
2001).
Yhdistys on erinomaisessa kurssissa ja tästä
on hyvä jatkaa.
Ismo Meuronen
Puheenjohtaja