Page 7 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
5
perustettu v.2006. Kaksi pienintä eli Kanta-
Hämeen ja Lounais-Hämeen paikallisosastot
lopettivat toimintansa v.2003.
Paikallisosastojen puheenjohtajien ja sihtee-
reiden yhteistä tapaamispäivää on pidetty
vuodesta 2000 lähtien. Tilaisuudessa osas-
tot ovat ker toneet toiminnastaan ja r yhmä-
töissä on ideoitu ratkaisuja ajankohtaisiin
aiheisiin.
Osastojen toiminta, aktiivisuus ja taloudel-
linen tilanne vaihtelevat, mutta onpa joilla-
kin osastoilla keskinäistäkin yhteistyötä.
Esimerkkinä mainittakoon Tampereen ja Jy-
väskylän paikallisosastojen jopa vuosittaiset
vuorovierailut.
Pätevöityskoulutuskomitea
(PKK):
Laajempi katsaus komitean (1988) toimin-
taan tulee esiin tämän lehden SHY:n päte-
vöityskoulutuksen ar tikkelissa (Esa Tikka
ja Reijo Pettinen), joten tässä yhteydessä
mainittakoon siitä lyhyesti.
Koko SHY:n pätevöityskoulutuksen aikana on
PKK koostunut erittäin pätevistä hitsausalan
asiantuntijoista, jotka työtunteja säästämät-
tä ovat saaneet Suomen alansa ykköseksi
maailmassa. Useiden vuosien ajan on maam-
me IIW/EWF-koulutettujen määrä ollut maail-
man kärkeä niin käytettyjen terästonnien kuin
väkilukuunkin suhteutettuna.
Tässä yhteydessä lausun suuret kiitokset
kaikille PKK:n työskentelyyn osallistuneille
sekä eri tutkintolautakuntien ja auditointi-
ryhmän jäsenille.
T&K-komitea
Tutkimus- ja kehityskomitean (1992) pääta-
voitteena on ollut edistää hitsaustekniikan
ja yleisesti muun liittämistekniikan alueella
tapahtuvaa tutkimusta ja kehitystyötä Suo-
messa. Komitean alaisuudessa on toiminut
neljä työr yhmää, jotka ovat kokoontuneet
tarpeen mukaan. Hitsausprosessit-, materi-
aali-, rakenne- sekä leikkaustyöryhmät ovat
mm. laatineet TOP TWENTY -listan parhaista
hitsauskirjoista omilta alueiltaan. Komitean
työskentely on ollut IIW:n toimintaa hyödyn-
tävänä ja Hitsausinstituuttia tukevana.
T&K-komitea valmisteli v. 2006 osaltaan
myös ahkerasti ns. hitsauksen RoadMap
2020-hanketta, joka ei kuitenkaan saanut
rahoitusta käynnistyäkseen. Komitean par-
haaksi katsomat vuoden 2007 diplomityöt
palkittiin v. 2008 hitsausmessujen yhtey-
dessä Tampereella. Hitsausinstituutin ja eri
foorumien perustamisen myötä v. 2001 on
T&K-komitean toiminta vähentynyt merkittä-
västi, ja sen nykyistä roolia ja jatkuvuutta
joudumme harkitsemaan vakavasti.
NDT-komitea
SHY:n NDT-komitea hyväksyttiin v. 1999
jäseneksi eurooppalaisten NDT-yhdistysten
yhteenliittymän EFNDT:hen (European Fede-
ration for Non Destructive Testing). EFNDT
pyrkii ajamaan NDT alan näkemyksiä euroop-
palaisella tasolla ja sen organisoituminen ko-
miteoineen on käynnissä. Komitean jäsenet
ovat osallistuneet sekä alan standardisointi-
työhön että kansainvälisiin konferensseihin.
Komitean perinteeksi muodostuneille NDT-
päiville on kulloinkin osallistunut n. 50 alan
asiantuntijaa. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana on NDT-päivät järjestetty kerran jopa
Tallinnassa muutaman laivaseminaarin lisäk-
si. Muut koulutustilaisuudet ovat keskittyneet
uusiin eurooppalaisiin NDT-standardeihin ja
niiden hyväksymisrajoihin, NDT-menetelmien
sovellutuksiin, uusiin menetelmiin sekä pin-
noitteiden tarkastamiseen. Komitean koor-
dinoimana on julkaistu 2000-luvulla useita
alan kirjoja ja kirjasarjoja.
Sädemenetelmät-klubi
Sädemenetelmät-Klubi on perustettu v. 1988
edistämään laser- ja elektronisuihkuhitsauk-
sen ja -prosessien tietämystä. Klubin jäsenet
Paikallisosastojen
jäsenmäärät 31.12.2008
14 paikallisosastoa ja yhteensä 3486 jäsentä
0
100
200
300
400
500
600
Helsinki
Jyväskylä
Kuopio
Kymenlaakso
Lahti
Oulu
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Raahenseutu
Saimaa
Satakunta
Savonlinna
Tampere
Turku
ovat toimineet mm. HITSI 2000- ja KENNO
-teknologia-ohjelmien tilaisuuksissa luen-
noitsijoina ja iltatilaisuuksien järjestäjinä.
Useana vuotena on klubi järjestänyt myös
seminaareja laserhitsauksen ja -työstön alu-
eelta useilla eri paikkakunnilla.
EWQ-klubi
EWQ-klubiin kuuluvat kaikki ne SHY:n jä-
senet, jotka ovat suorittaneet EWE/IWE
(hitsausinsinöörin), EWT/IWT (hitsaustekni-
kon) tai EWS/IWS (hitsausneuvojan) päte-
vyyden. Klubi on toiminut aktiivisesti joka
vuosi jäsentensä taito-tietoa edistäen niin
koulutustilaisuuksin, seminaarein kuin yri-
tysvierailujenkin avulla. Klubi on perustettu
v. 1993 ja sen toimintaan on osallistunut
aktiivisesti parisen sataa pätevöitettyä hit-
sauksen asiantuntijaa.
Plasma-klubi
Klubi perustettiin kesällä 1999 lisäämään
plasmateknologioiden (hitsaus, leikkaus,
pinnoitus) tietämystä Suomen hitsaavassa
teollisuudessa. Toimintaa klubilla oli muuta-
man vuoden ja lakkautettiin v. 2004.
Senioriklubit
SHY:n Senioriklubin alueellisia toimijoita ovat
Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen ja Tu-