Page 61 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
59
Kansainvälisillä markkinoilla toimiva lahte-
lainen hitsauslaitevalmistaja Kemppi Oy on
tuonut markkinoille MIG/MAG-hitsaukseen
tarkoitetun FitWeld 300 -hitsauslaitteen, joka
tarjoaa silloitushitsauksessa jopa 57 prosen-
tin kustannussäästöt tavanomaiseen puikko-
hitsaukseen verrattuna.
FitWeld 300 toimii 400 voltin kolmivaihever-
kossa. Se on kompakti, kevyt ja helppokäyt-
töinen laite, joka on tarkoitettu korvaamaan
puikkohitsausta silloitus- ja muissa hitsaus-
kohteissa. FitWeldin avulla on mahdollista jopa
tuplata hitsausnopeus esimerkiksi telakoilla ja
raskaassa teollisuudessa.
Laitteen kuormitettavuus on 300 ampeeria
20 %:n käyttösuhteella, ja sen tyhjäkäyntijän-
nite on 43 volttia. Sillä voi hitsata umpi- ja
täytelankoja sekä ruostumatonta teräslankaa
ja alumiinilankaa halkaisijaltaan 0,8‑1,2 mm.
Laitteen ominaisuuksia:
QuickArc™
-toiminto takaa valokaaren helpon
syttymisen, vähäiset roiskeet ja nopean kaa-
ren vakiintumisen.
GT WireDrive™
-langansyöttömekanismi rea-
goi erittäin nopeasti hitsauspistoolin signaalei-
hin ja mahdollistaa nopeatahtisen hitsauksen.
GasGuard™
-ominaisuus keskeyttää hitsauk-
sen automaattisesti, jos suojakaasunvirtaus
on jostain syystä estynyt.
Brights™
on Kempin hitsauslaitteiden uusi
valaistusominaisuus. Sen avulla lankakelan
vaihtaminen ja laitteen asetusten säätö on
helppoa myös huonoissa valaistusolosuhteis-
sa.
Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi jännit-
teen ja langansyöttönopeuden helppo sää-
tömahdollisuus, hitsauspistoolin kaksi- ja
nelitoiminen käyttömahdollisuus, vahvat kan-
tokahvat, luotettava lankakelan pidike, suoja-
kaasun virtauksen säädin ja helppo napaisuu-
den vaihto, jonka avulla hitsaus onnistuu sekä
positiivisessa että negatiivisessa navassa.
FitWeld 300:n runsaat ominaisuudet tekevät
siitä nopean, helppokäyttöisen ja turvallisen
hitsauslaitteen.
Puikkohitsausta käytetään yleisesti silloi-
tushitsaukseen raskaassa teollisuudessa.
Sen ongelmana ovat kuitenkin hitaus ja siitä
johtuvat korkeat työkustannukset verrattuna
MIG/MAG-hitsaukseen. Myös puikkohitsauk-
sen sähköenergian kulutus on huomattavasti
suurempi verrattuna nykyaikaisiin MIG/MAG-
hitsauslaitteisiin.
Työturvallisuuden näkökulmasta puikkohitsa-
uksessa käytettävät hitsauspuikot ovat aina
riskialttiita, koska ne ovat jännitteellisiä pui-
konpitimeen kiinnitettyinä.
FitWeld 300:n ulkomitat ovat 457 x 226 x 339
mm ja paino on 14,5 kg.
Julkaisija:
Kemppi-konsernin tuotemarkkinointi
Kemppi Oy,
Hennalankatu 39,
PL 13,
FIN-15801 LAHTI
www.kemppi.com
Uusi Fitweld™ 300 -hitsauslaite korvaa
puikkohitsauksen käytön silloitushitsauksessa
telakoilla ja raskaassa teollisuudessa
TUOTEUUTUUKSIA
Sigman toinen sukupolvi
Migatronic on keskittänyt uudessa invertteri-
pohjaisten MMA-MIG/MAG -hitsauslaitteiden
sarjassa kaikki koneen älykkäät elementit
yhteen paikkaan: helppokäyttöiseen ohjaus-
paneeliin. Tämän ansiosta sisäinen muisti on
entistä suurempi ja siinä on entistä enemmän
tilaa muille hitsausohjelmille. Uusi, tulevaisuu-
den mahdollisuus on päivittää hitsausohjelmia
SD-muistikortin avulla.
Migatronic Sigma2 edustaa suositun Sigma-
virtalähdesarjan toista sukupolvea. Suurimmat
hitsausvirrat ovat 300, 400 tai 500 ampee-
ria ja laitetta on saatavilla C (kompakti)- tai
S (erillinen langansyöttöyksikkö)-versiona ja
se voidaan yhdistää neljän eri ohjauspanee-
lin kanssa. Sigma2-koneita voidaan käyttää
pulssin kanssa tai ilman ja niiden parametreja
voidaan säätää portaattomasti. Ne on suun-
niteltu kaikentyyppisten materiaalien kehitty-
neeseen MIG/MAG -hitsaukseen ammatti- ja
kokoonpanokäytössä, raskaassa teollisuudes-
sa, offshore -käytössä sekä automaatiossa.
Sigma2 500 -laitteessa on lisäksi talttaustoi-
minto ja PowerArcTM -ohjelmia, joiden avulla
varmistetaan syvä tunkeuma piena- ja pusku-
hitsauksessa pehmeän ja ruostumattoman
teräksen kanssa.
Migatronicin oma ohjelmistokehitys mahdol-
listaa älykkäiden toimintojen keskittämisen
Sigma2 -koneeseen. Ohjelmistopaneelin si-
sällä olevan SD-lukijan ansiosta kone voidaan
päivittää uusilla ohjelmapaketeilla, jotka on
vastaanotettu sähköpostitse ja siirretty taval-
liselle SD-kortille.
Kaksi kehittyneintä ohjauspaneelia, Synergic
ja Pulse, voidaan lukita tahattoman käytön
estämiseksi ja vastaavasti antaa pääsyn 100
tai 160 ohjelmaan. Advanced–ohjauspaneelin
ominaisuutena on automaattinen siirtyminen
kahden sekvenssin välillä – parannus perintei-
seen MIG/MAG-hitsaukseen.
Älykäs kaasunsäätö
Älykäs IGC -kaasunsäätö on suunniteltu eri-
tyisesti Sigma2 -laitteiden ohjelmoitavaksi
lisätoiminnoksi. Tehokas kaasunsäästösarja
ja dynaaminen kaasunsäätö valvovat kulutus-
ta ja optimoivat kaasunsuojauksen valitulle
synergiselle hitsausohjelmalle. Suotuisissa
olosuhteissa IGC saattaa tuottaa jopa 50 pro-
sentin kaasunsäästön.
Helposti päivitettävä hitsauskone – Migatronic SIGMA
Hitsausprosessin alkaessa Migatronic IGC eh-
käisee ylikulutusta ja kaasunhukkaa. Lisäksi
sen aloitustehokkuus on parempi ja epäonnis-
tumisia on vähemmän. Huomattavasti alen-
tunut ja tarkasti kontrolloitu kaasunkulutus
yhdistettyinä diffuusiovapaisiin kaasuletkuihin
ja harvempi kaasupullojen vaihtoväli on hyväk-
si taloudelle, ympäristölle ja tehokkuudelle.
Korkealuokkaisesta, sisäänrakennetusta älyk-
kyydestä huolimatta, IGC toimii perinteisten
alennusventtiilien kanssa. Sigma voidaan oh-
jelmoida helposti uudelleen, jos esim. uudet
kaasuseokset muuttavat ohjelmaparametrejä.
Lisätietoja: www.migatronic.fi