Page 60 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
58
UUTISIA
Oy Woikoski Ab vastaa entistä pa-
remmin kaasun lisääntyviin käyttö-
tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaalla ja
Pohjois-Suomessa. Yritys on avannut
uudet toimitilat Ruskon teollisuus-
alueella Oulussa. Uusissa tiloissa
on täysin uudistettu kaasupullojen
täyttölaitos, hitsaustarvikemyymä-
lä, hitsaus-studio, katettu ulkoalue
kaasupullojen käsittelyä ja varas-
tointia varten sekä toimisto- ja
varastotiloja.
Uusi täyttölaitos toimii entistä joustavam-
min. Kaikki kaasut täytetään uudella mene-
telmällä, joka on toimivampi ratkaisu niin
työntekijöiden kuin logistiikankin kannalta.
Täyttölaitoksessa täytetään lääkkeellistä
ja teollista happea, argonia, hiilidioksidia
sekä niiden seoksia.
Woikoski haluaa palvella hitsaavia asiak-
kaita kokonaisvaltaisesti avaamalla eri
puolella maata hitsaustar vikemyymälöitä,
jotka kaasujen lisäksi tarjoavat laaduk-
kaita hitsaustar vikkeita, hitsauskoneita
ja niiden varaosia. Woikoski tuo maahan
mm. itävaltalaisia Fronius-hitsauskonei-
ta, Kayser-paineensäätimiä, Hyundai- ja
Chem-Weld- hitsauspuikkoja ja Pittarc-
hitsauslankoja.
Woikoski on ainoa suomalainen kaasun-
tuottaja, jonka tuotevalikoimiin kuuluvat
teolliset, lääkkeelliset, elintar vike-, erikois-
kaasut, sekä kaasulaitteistot ja kaasunja-
kelujärjestelmät. Woikoski on perheyritys,
perustettu v.1882, ja työllistää reilut 100
henkilöä. Yrityksen tavoitteena on, että asi-
akas saa palvelut aina nopeasti ja läheltä.
Siksi palveluverkosto onkin Suomessa toi-
mivista kaasuyrityksistä laajin. Omia toi-
mipaikkoja on 11 ja jälleenmyyjiä yli 160.
Woikoski käyttää toiminnassaan uusinta
teknologiaa niin tuotannossa, tuotekehit-
telyssä kuin hallinnossakin. Viime vuosina
yritys on investoinut tuotantolaitoksiinsa
erittäin paljon.
Hitsaustar vikemyymälöiden lisäksi kohtei-
na ovat olleet ilmakaasutehdas (1998),
heliumin käsittelylaitos (2003), typen
nesteytyslaitos (2005) ja hiilidioksiditehdas
(2006). Kuluvana keväänä avataan Jär ven-
päässä uusi täyttölaitos.
Woikoskelle uudet toimitilat Oulussa