Page 6 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
4
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
ry (SHY) on toimissaan tällä hetkellä
maailman kärjessä. Yhdistyksemme
EWF/IWF-koulutettujen lukumäärä
suhteessa maassamme käytettyyn
teräksen kulutukseen tai asukas-
lukuun on maailmassa 1. sijalla. Ja
on ollut jo pari vuotta. Kiitos tästä
kuuluu ensisijaisesti aktiivisille kou-
lutetuille, jotka ovat kaukaa viisaasti
ymmärtäneet hitsauksen, ja vieläpä
kansainvälisesti tunnustetun pätevyy-
den merkityksen tällä vaativalla alalla.
Yhtä lailla kiitokset kuuluvat myös
auditoiduille koulutusyksiköille, jotka
omaavat IIW/IAB- ja EWF-vaatimusten
mukaisen henkilöstön ja taidot.
SHY 60
v
tapahtumia vuosina 1999-2009
Yhdistyksen viimeisimmät 10 vuotta ovat
monella toimialalla olleet voimakasta kasvun
aikaa. Ympäristö niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin on muuttunut, mutta SHY:n toiminta
on vastannut näihin haasteisiin vastaavalla
voimalla. Hitsaus- ja liittämistekniikan inves-
toinneissa emme ajoituksellisesti ole kansal-
lisesti ehkä olleet aivan kärjessä mutta niiden
aikaviive on kompensoitu korkealla tiedollisen
tason hankinnalla ja varsinkin sen soveltami-
sella. Tästä mainittakoon monet kansainvä-
liset alan tunnustuspalkinnot ja -maininnat.
SHY:n toimintakaavio on vuosien ajan täyt-
tynyt entisestään. Vuonna 1989 alkanut
pätevöityskoulutus ja sen myötä tiiviimpi
kansainvälinen yhteistyö on vaatinut SHY:ltä
tarmokasta otetta uusiin asioihin. Ja tässä
toiminnanjohtaja Esa Tikka on ollut mies
paikallaan. 2000-luvulla järjestetyt JOIN- ja
Nordic Welding Expo -messut ovat lähentä-
neet käyttäjiä ja laitetoimittajia entisestään,
vaikkakin internet on mahdollistanut tiedon-
hankinnan uudelle tasolle.
Suomen Hitsaus- ja Liittämisinstituutin pe-
rustamisen, v. 2001 aikoihin esitettiin ky-
symys, onko SHY:llä enää mitään roolia.
Vastaus oli ja on, että kyllä. Instituutti ja
sen foorumit koostuvat vuosimaksun suorit-
tavista yrityksistä, jotka määrittelevät alansa
kehitysprojekteja. SHY toimii vaatimattomalla
jäsenmaksulla laajan jäsenkuntansa tiedon-
jakajana ja -koordinoijana.
SHY:n historiallinen rooli on alusta lähtien
ollut ja on edelleen sekä kotimaisen että
ulkomaisen ajankohtaisen hitsausteknisen
tiedon välittäminen yhdistyksen jäsenille.
HITSAUSTEKNIIKKA-lehti
on toiminut tie-
donvälittäjänä koko yhdistyksen elinkaaren
ajan, ja on ollut sisällöllisesti todella kattava
ja laadukas. Lehden historiasta ker too tosi
pitkäaikainen päätoimittajamme Juha Lukkari
tässä samassa numerossa.
Jäsenistön määrä on kestänyt varsin vakaa-
na – iäkkäämpiä on poistunut mutta uusia
jäseniä on saatu houkuteltua. Yritysjäsenten
osuus on myös ollut varsin vakio. Henkilöjä-
seniä oli nyt juhlavuoden alkaessa 3486 ja
yritys- ja yhteisöjäseniä 134. Väkilukuun suh-
teutettuna on tulos eurooppalaisittain todel-
la hyvä. Nuorille järjestetyt hitsauskilpailut,
niiden tasokkaat palkinnot ja julkisuus ovat
houkutelleet ammattilaisten alkuja myös yh-
distyksen jäseniksi.
Yhdistyksen 50-vuotishistoriikki on kattavuu-
dessaan varsin perusteellinen, ja sen vuoksi
ohessa onkin muutamia poimintoja eri ryhmi-
en toiminnasta ´vain´ viimeisen kymmenen
vuoden ajalta.
SHY:n toimisto
Hitsausteknillisen yhdistyksen toimisto arkis-
toineen on sijainnut Helsingissä Mäkelänka-
tu 36A:ssa vuodesta 1977 lähtien. Nykyinen
yhdistyksen monitaitoinen sihteeri, Ter ttu-
Lindewald aloitti SHY:n tehtävissä syksyllä
1988. SHY:n toiminnanjohtajana on ollut
1.10.1999 lähtien tarmokas DI Esa Tikka.
Paikallisosastot
Paikallisosastoja on tällä hetkellä 14, jois-
ta viimeisin eli Pohjois- Karjalan osasto on
Ismo Meuronen