Page 53 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
51
tettavia prosesseja kohden: 111, 135, 136
ja 141. Tämä tarkoittaa sitä, että jo oppilai-
tos antaa IW-koulutusta kaikilla neljällä em.
prosessilla, niin opettajakunnalla on oltava
yhteensä 16 voimassa olevaa pätevyyttä.
Jos oppilaitos ei anna koulututusta jollekin
prosessille, niin sille voidaan myöntää osit-
tainen IW - koulutusoikeus, esim. 111, 135
ja 136, mutta ei 141.
Lopuksi Ari esitteli auditoinnin tärkeimpiä
tavoitteita:
Auditoinnin päätavoitteena on kehittää ja
tukea oppilaitoksen toimintaa ja mikä tär-
keintä varmistaa se, teollisuuden tarpeisiin
saadaan osaavia, motivoituneita hitsaajia.
IWT Jari Suominen, INNOVA, piti myös esityk-
sen hitsaajan pätevyyskokeen valvonnasta
ja korosti sen valvonnan merkitystä. Kokeen
hitsaaminen on oppilaille (toisen asteen
opiskelijat tai uuteen ammattiin hakeutu-
vat) haastavampaa kuin yritysten hitsaajille,
sillä heiltä puuttuu ammattikokemusta ja
sen tuomaa varmuutta. Silti kokeiden arvi-
ointikriteerit täytyy olla kaikille samat, jotta
yritysten luottamus oppilaitoksissa hitsat-
taviin pätevyyskokeisiin säilyy. Jari korosti,
että pätevyystodistus kirjoitetaan aina ko-
keen valvojan tai tarkastusorganisaation yk-
sinomaisella vastuulla. Jari esitteli valvonnan
kriittisiä kohteita: mm. korjataanko pintaa
vähän hiomalla? Voidaanko koekappaleen
korkeutta muuttaa kokeen aikana, esim. put-
kikoe? Mikä on oikea kokeen suoritusaika?
Merkitäänkö koekappaleet ennen hitsausta?
Valitaanko useammasta kappaleesta paras?
Putkikokeen katkaisukohdat? Jääviys kysy-
mykset.
Lopuksi Jari esitteli kokeen valvontaa hel-
pottavia tekijöitä: selkeiden hitsausohjeiden
(WPS) tekeminen ja niiden käyttö, digitaali-
näyttöiset hitsauskoneet, joiden mittarit ovat
validoitut huolto-ohjelman mukaisesti, hitsien
mallikappaleet, joissa on useita palkokerrok-
sia näkyvissä.
Seminaaripäivä päätettiin lyhyeen loppukes-
kusteluun ja allekirjoittanut kysyi mielipidettä
siitä, kannattaako tilaisuus uusia myös tu-
levina vuosina. Yksimielinen kannanotto oli
kuultavissa ja ”aistittavissa”, että kannattaa,
joten tapaamme siis jatkossakin samoissa
merkeissä.
Kiitokset kaikille aktiivisesta osallistumises-
ta ja erityiset kiitokset luennoijille: Seppo
Valiolle, Pertti Lepolalle, Janne Haulalle, Juan
Vicente Rosellille, Per ttu Aallolle, Jukka Nii-
nimäelle, Ari Nummiselle ja Jari Suomiselle.
Haluan kiittää myös kaikkia näytteilleasetta-
jia ja heidän edustajiaan: Cebotec, CESOL/
Simfor, Migatronic, Retco, SFS, Wallius Hitsa-
uskoneet ja WSOY Oppimateriaalit Oy.
Lopuksi kiitos vielä Koulutuskeskus Sedulle
hienosti toimineista järjestelyistä.
Teksti ja kuvat
Esa Tikka
ISO 9001
ISO 14001
ISO 3834-2
PED
OHSAS 18001
KOULUTUS
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lloyd’s Register EMEA, Helsinki
Puh: 0207 918 350
Email: helsinki@lrqa.fi
LIIKETOIMINTAA TUKEVAT
SERTIFIOINTIPALVELUT
Pöydän halkaisija Ø 200 mm
• Suurin kuormitettavuus -vaaka 100 kg –pysty 50 kg
• Pyöritysnopeus säädettävissä: 0,6 – 6,0 RPM
• Kallistus käsin
--------------------------------------------------------------------------------------
Kappaleen halkaisija 20 - 800 mm
• Suurin kuormitettavuus 1200 kg
• Pyöritysnopeus 80 – 1600 mm/min
• Pyöritys suunnan vaihto
EDULLISET APUVÄLINEET HITSAUKSEN
LAADUN PARANTAMISEEN
CEBOTEC Oy • Koskelantie 60 • 64700 TEUVA
• Puh 06-266 9426 • Fax. 06-266 9113
www.cebora.fi • Sähköposti: cebotec@mail.tawi.fi