Page 52 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
50
jo useiden vuosien kokemus IW -tutkintojen
(aiemmin EW-tutkintojen) toteuttamisesta
toisen asteen oppilaitoksessa. Seinäjoella
on suoritettu 65 kappaletta EW/IW-tutkintoja
vuosien 2000 - 2008 ja nyt määrä nousee
78:aan uusien 13 myönnetyn todistusetn
ansiosta. Per tin esitys antoi hyvät ohjeet ja
mallin IW-koulutuksen sisällyttämisestä op-
pilaitoksen lukusuunnitelmiin.
Retco OY:n IWT Janne Haula esitteli kevytme-
kanisoinnin eri laitteita ja niiden käyttömah-
dollisuuksia. Kevytmekanisointiin on lukuisia
eri mahdollisuuksia ja niiden käyttö olisi hyvä
tulla tutuksi vaikka jo toisen asteen koulutuk-
sessa. Kevytmekanisointi tulee sisältymään
myös uudistettavan perustutkinnon valinnai-
siin opintoihin.
Myös muut näytteilleasettajat käyttivät omat
puheenvuoronsa. Cebotecin Pentti Kaleva
ker toi mm. Ceboran hitsauskoneista, Oiva
Mesikämmen esitteli Migatronicin laitekan-
taa, WSOY Oppimateriaalit Oy:n Jussi-Mikko
Kesti esitteli hitsauskirjoja ja Wallius Hitsa-
uskoneiden Mikko Rannikko esitteli heidän
konekantaansa.
Ruokailun jälkeen IWE, IWI-C Per ttu Aalto
Suupohjan ammatti-instituutista piti erittäin
havainnollisen esityksen pätevyyskokeen
suorituksesta ja sen valvonnasta. Esitystä
oli havainnollistettu kussakin kokeen suori-
tus- ja valvontavaiheessa hyvillä valokuvilla.
Pätevyyskokeen oikeaoppiminen valvonta
on oleellinen osa IW-koulutuksen järjestä-
jille asetettuja vaatimuksia ja siksi aihetta
on käsitelty jo aiemmissa seminaareissa ja
se tullaan pitämään aihevalikoimassa myös
tulevissa seminaareissa.
Tekninen johtaja Juan Vicente Rosell
CESOL:sta esitteli RV-SOLD hitsaussimulaat-
toria ja sen käyttömahdollisuuksia hitsauk-
sen perusopetuksessa. CESOL on Espanjan
hitsausteknillinen yhdistys ja se on ollut ak-
tiivisesti mukana simulaattorin kehittämises-
sä. Esityksen perusteella simulaattori pystyy
nykytekniikalla antamaan jo erittäin ”aidon
tuntuisen” kuvan hitsauksesta. Simulaattoria
voi varmaankin hyödyntää parhaiten esim.
peruskädentaitojen harjoittelemisessa. On
todennäköistä ja myös toivottavaa, että näi-
tä laitteita tullaan näkemään tulevina vuosi-
na myös Suomen oppilaitoksissa. Varmaa
on myös, että kyseinen tekniikka kehittyy
edelleen ja antaa entistä paremman kuvan
”oikeasta” hitsauksesta.
Jukka Niinimäki HAMK:sta ker toi käyttöön
otettavasta IIW/EWF-kouluttajien verkkoym-
päristöstä. Verkkoympäristö toteutetaan
Moodle-työkalulla ja sillä hallinnoidaan jat-
kossa mm. oppilaitosten auditeja ja niiden
korjaavia toimenpiteitä. Alustalla on lisäksi
eri keskustelufoorumeja, opetusmateriaa-
leja, IIW/EWF-koulutuksen toimintaohjeet
ja mm. tämän seminaarin luentoaineisto.
Työalusta pyritään saamaan aktiiviseen käyt-
töön kevään aikana. Kullekin oppilaitokselle
ja vastuuopettajalle tullaan jakamaan omat
käyttäjätunnukset ja salasanat.
Auditointir yhmän puheenvuoron piti tällä
ker taa ryhmän puheenjohtaja IWE, IWI-C Ari
Numminen, Q-Test Oy. Ari ker toi esityksensä
aluksi, että nyt käydään läpi jotain muuta
kuin vanhaa ja tuttua poikkeamien TOP TEN
- listaa. Tosin lista on tarpeellinen vielä nytkin
kaikille kouluille ja kannattaa käydä säännöl-
lisesti läpi ja tarkistaa, että asiat ovat niiden
osalta kunnossa.
Arin esitys käsitteli seuraavia asioita: mi-
kä on auditoinnin tarkoitus, auditoinnin pe-
riaatteet, auditoinnin havainnot, korjaavat
toimenpiteet, muuttuneet vaatimukset sekä
muuttuneet vaatimukset. Arin esitys, kuten
muutkin esitykset löytyvät lähiaikoina Moodle
-alustalta, mutta tässä muutamia tärkeitä
poimintoja.
Muuttuneet vaatimukset ja painotukset ovat
seuraavia:
Sisäinen auditointi on päätetty lisätä vaati-
muksiin. Sisäinen audit tulee suorittaa sään-
nöllisesti (esim. vuosittain) ja sen suoritus
tulee dokumentoida.
Pätevyyskoekappaleiden säilytyksestä on
päätetty luopua. Tämä edellyttää koekappa-
leisiin liittyvän dokumentaation hyvää hallin-
taa (mm. materiaalien jäljitettävyys, WPS,
tarkastuspöytäkirjat, myös VT). Pätevyyskoe
suoritetaan aina auditoinnin yhteydessä, jos
oppilaitoksella on IW - koulutusoikeudet.
Oppilaitoksen on nimettävä myös varavas-
tuuhenkilö. Oppilaitoksella tulee olla aina
vähintään kaksi henkilöä, jotka tuntevat IIW/
EWF-vaatimukset ja niiden edellyttämät toi-
menpiteet.
IW-opettajilla on oltava voimassa vähintään
4 kpl IW-ohjelman mukaista pätevyyttä ope-
Per ttu Aalto, Suupohjan ammatti-instituutti.
Juan Vicente Rosell, CESOL (Espanja).
Jukka Niinimäki, HAMK.
Ari Numminen, Q-Test Oy, auditryhmän pu-
heenjohtaja.
Jari Suominen, INNOVA.