Page 51 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
49
Onnittelut tuoreille IW-hitsaajille ja uusille
IW-koulutuksen järjestäjille.
Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallituksesta
esitteli Kone- ja metallialan perustutkinto-
jen uudistamista. Uudet perusteet otetaan
käyttöön 1.8.2010. Uusia kone- ja metal-
lialan perustutkinnot tullaan uudistamaan
kokonaisuutena niin, että ne muodostavat
työelämän kannalta selkeän ammattialakoh-
taisen kokonaisuuden. Tutkinnon tavoitteet
ja keskeiset sisällöt saatetaan ajan tasalle
ja varmistetaan niiden työelämävastaavuus.
Tutkinnon perusteisiin integroidaan ammat-
tiosaamisen näytöt. Tutkinnon sisäisellä
rakenteella varmistetaan laaja-alainen pe-
rusosaaminen ja työllistymiseen riittävä eri-
koistuneempi osaaminen tutkinnon jollain
osa-alueella. Tutkinnon osat muodostetaan
entistä selkeämmin työelämän työtehtäväko-
konaisuuksien mukaan niin, että ne tuottavat
valmiuden johonkin työtehtävään.
Tutkinnon osien suorittamismahdollisuus
sekä koulutuksen ja työelämän vuorottelu
mahdollistetaan, kuitenkin niin, että tutkin-
non suorittaminen on ammatillisessa pe-
ruskoulutuksessa keskeinen tavoite. Seppo
Valio ker toi tarkemmin uudistettavan valmis-
tustekniikan perustutkinnon rakenteesta ja
sisällöstä, johon sisältyy levy- ja hitsaustyöt
ja tutkintonimike levyseppähitsaaja.
Valinnaisiin opintoihin on suunniteltu otet-
tavan seuraavat aiheet: IW-hitsaus, levy- ja
teräsrakennetyöt, ohutlevytyöt, mekanisoitu
hitsaus, robottihitsaus, teräsrakennusosien
valmistus, laivalohkojen valmistus sekä pai-
kallisesti määriteltävät tutkinnon osat. Kukin
edellä mainittu osio olisi laajuudeltaan 10
opintoviikkoa. IW - hitsauksen ammattitaito-
vaatimukset (kokeita hitsauskokeita koske-
vat vaatimukset) on suunniteltu seuraavas-
ti: oppilas hitsaa valitsemallaan prosessilla
standardin SFS 287-1 mukaiset levy/levy
pienahitsit (FW) asennoissa PA, PB, PG, PF
ja PD ja putki/levy asennoissa PB, PF, PD ja
PD
60° sekä päittäishitsi (BW) asennoissa
PA ja PF siten, että hitsien laatutaso täyttää
silmämääräisessä tarkastuksessa standar-
din SFS-EN 5817 hitsausluokan C vaatimuk-
set. Oppilas hitsaa valitsemallaan proses-
silla standardin SFS-EN 287-1 vaatimusten
mukaisesti IIW/IAB:n määrittelemän levy/
levy pienahitsauskokeen (FW) hitsausasen-
noissa, PB ml ja PF sekä putki/levy pienahit-
sauskokeen (FW) hitsausasennoissa, PF ja
PD siten, että hitsit täyttävät hitsausluok-
kavaatimuksen B, standardin SFS-EN 5817
mukaisesti.
Arvioimiskriteerit ovat kolmipor taiset ja nii-
den on suunniteltu olevan seuraavat:
Tyydyttävä:
Osaa hitsata levy/levy (FW) asen-
noissa PA ja PB luokkaan C.
Hyvä:
Osaa hitsata levy/levy (FW) asennois-
sa PA, PB, PF ja PD luokkaan C.
Kiitettävä:
Osaa hitsata levy/levy (FW) asen-
noissa PA, PB, PF ja PD ja putki/levy (FW)
asennoissa PB, PF, PD ja PD
60° sekä BW
asennoissa PA ja PF.
Tyydyttävä:
 suorittaa hitsauskokeen levy/
levy (FW) asennossa PB ml (luokka B)
Hyvä:
suorittaa hitsauskokeen levy/levy (FW)
asennoissa PB ml ja PF (luokka B)
Kiitettävä:
suorittaa hitsauskokeen levy/levy
FW asennoissa PB ml ja PF sekä putki/levy
(FW) asennoissa PF ja PD sekä suorittaa IIW/
IAB:n (SHY r.y.)tutkinnon teoriakokeen.
Seppo Valio pyysi esityksensä lopuksi opet-
tajilta kommentteja uudistettaviin perustut-
kintoihin.
Aiheesta käytiin runsaasti keskustelua ja
yleiseksi mielipiteeksi voitiin tulkita, että
tutkinnoissa ollaan menossa parempaan
suuntaan. Tulevaisuudessa kaikilla IW -
osuuden valinneilla ja suorittaneilla nuorilla
on vähintään yksi 287-1 mukainen pätevyys
valmistuttuaan toisen asteen oppilaitoksesta
(eli vähintään PB ml).
Koulutuskeskus Sedun IWE Per tti Lepola
esitteli IW-koulutuksen sisällyttämistä lu-
kusuunnitelmiin. Seinäjoella ja Per tillä on
Opettajat WSOY Oppimateriaalit osastolla.
Jari Suominen ja Kari Lehtilä tutustumassa
Walliuksen hitsauskoneisiin Mikko Ranni-
kon opastamana.
Retco Oy:n Kari Tuominen esittelemässä
mekanisointilaitteita.
Cebotec Oy:n Pentti Kaleva ja Jouni Lahdes-
mäki.
Yleisnäkymää näyttelystä.
SFS:n Risto Rautanen ja LUT:in Reijo Petti-
nen.