Page 49 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
47
yrityksiltä todella paljon kiittävää palautetta”,
Kouvalainen ker too ja jatkaa: ”Näin toimien
yritykset saavat sijoittamilleen koulutus- ja
kehityspanoksille parhaimman katteen.”
Palveluiden korkean laadun takaa asian-
tuntija- ja osaajaverkosto, jolla on pitkä ja
monipuolinen IWS-, IWT- ja IWE-koulutus- ja
kokemustausta. Kaikki hitsausasiantuntijat
hallitsevat yleisimpien hitsausprosessien
suoritustekniikat.
IW-Training Ky järjestää myös alan semi-
naareja ja koulutuspäiviä. Keväällä 2008
Raahessa toteutettu ”Paranna hitsauksen
tuottavuutta ja laatua” -seminaari oli me-
nestys. ”Parhaillaan valmistellaan touko-
kuun alussa toteutettavia hitsaustekniikan
ker taus- ja täydennyspäiviä. Ensimmäinen
päivä on ”valmistustekniikan päivä” ja toinen
”laatupäivä”. Päivät on suunnattu työnjoh-
tajille, hitsauskoordinaattoreille, suunnitte-
lijoille ja alan kouluttajille. Päivien sisällöt
ym. tiedot löytyvät kotisivuiltamme”, ker too
Kouvalainen.
Koulutuksiin on osallistunut vuodesta 2007
alkaen noin 220 henkilöä ja yhteensä koulu-
tuspäiviä on ker tynyt noin 880 eli keskimää-
rin 4 päivää/henkilö.
Koulutukset ovat vaihdelleet hitsauksen
suoritustekniikoiden koulutuksesta ja päte-
vyyskokeiden valvonnasta IW-hitsaajien sekä
levytekniikan ammattitutkinnon koulutuksien
järjestämiseen. Asiantuntijapalvelut ovat ol-
leet yrityksien koko hitsaavalle henkilöstölle
räätälöityjä tuottavuus - ja laatukoulutuksia
ja kehitysprojekteja sekä eri kohderyhmille,
esimerkiksi kone- ja teräsrakennesuunnit-
telijoille, suunnattuja asiantuntijaluentoja.
Asiakkaina on ollut joukko pieniä ja keskisuu-
ria alihankintaa ja omaa tuotantoa tekeviä
konepajoja sekä eri asteilla koulutusta jär-
jestäviä oppilaitoksia.
”Parhaillaan meillä on meneillään muun mu-
assa syksyllä 2008 aloitettu Tuottavuus ja
Laatu- projekti suihkupuhdistusautomaatteja
valmistavan Finnblast Oy:n kanssa. Projektin
aikana olemme kouluttaneet ja pätevöittä-
neet yrityksen hitsaajat uusien lisäaineiden
käyttöön sekä hakeneet yhdessä suunnit-
telu- ja valmistushenkilöstön kanssa uusia
rakenne- ja valmistustekniikan ratkaisuja
tuotantoon tuleville uusille suihkupuhdistus-
automaateille”, ker too Kouvalainen
”Kun aloitamme yhteistyön, esimerkiksi
asiakasyrityksen tuotteen valmistukseen
liittyvän kehitysprojektin, jonka tavoitteena
on parantaa tuotteen laatua ja valmistuksen
kannattavuutta, vaatii se yritykseltä 100%
luottamusta toimintaamme. Toimimme aina
niin, että asiakas voi olla täysin vakuuttunut
siitä, että yrityksen sisäiset asiat kaikkine
yksityiskohtineen pysyvät vain meidän tie-
dossamme”, vakuuttaa Risto Kouvalainen.
Yhteystiedot
Risto Kouvalainen
044-5560540
iw-training@kotinet.com
HITSAUSNEUVONTA-
PALVELUITA YRITYKSILLE
- hitsauskokeiden valvonta
- hitsausohjeiden tekeminen
- ainetta rikkomattomalla (ultra) menetelmällä
hitsaussaumojen ennakkotarkastus
- teräsrakentamisen hitsausohjeiden laadinta
Tarkemmat lisätiedot:
Mäntän seudun koulutuskeskus
Jouko Sahi 044 728 8476
Kai Mäkinen 044 728 9184