Page 45 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
43
Johdanto
Levator Oy on Hangossa sijaitseva raskaiden
teräsrakenteiden valmistukseen erikoistunut
konepaja. Yrityksen päätuotteita ovat nostu-
rit, joita on valmistettu laaja kirjo etupäässä
satamiin ja telakoille. Viiden viime vuoden
aikana Levator on panostanut myös tuulivoi-
maloiden tornien valmistukseen.
Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan säh-
köntuotannon taloudellinen tukeminen on
lisännyt tuulivoiman hyödyntämistä, ja luonut
näin uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös
kotimaiselle teollisuudelle. Suomen tuulivoi-
makapasiteetti oli vuoden 2008 lopussa 143
MW, mikä on vain 0,3 % sähkönkulutuksesta.
Haasteita tulee riittämään, sillä hallituksen
uuden ilmasto- ja energiastrategian tavoittee-
na on nostaa tuulivoiman kokonaisteho 2000
MW:iin vuoteen 2020 mennessä.
Yleistä
tuulivoimalaitoksista
Kaupalliset tuulivoimalat ovat lähes poik-
keuksetta kolmelapaisia vaaka-akselisia
laitoksia, joiden roottori on torniin nähden
tuulen yläpuolella, kuva 1. Voimalat voidaan
jakaa eri tyyppeihin sen mukaan, miten nii-
den tuottamaa tehoa rajoitetaan suurilla tuu-
lennopeuksilla. Päätyypit ovat sakkaukseen
perustuva ja lapakulman säätöön perustuva
tehonrajoitus. Roottorin pyörimisnopeuden
mukaan voimalat voidaan puolestaan jakaa
kiinteä- ja muuttuvanopeuksisiin. Voiman-
siir tomekanismin mukaan voimalat voidaan
edelleen jakaa vaihteellisiin ja vaihteetto-
miin. /1/
Hankolainen Levator
satsaa tuulivoimaloiden
tornien valmistukseen
Petteri Jernström, Peter Selenius ja Petri Metsola
Torni on eurooppalaisissa tuulimyllyissä
useimmiten putkirakenteinen terästorni, ja
se on kiinnitetty betoniseen perustukseen.
Viime aikoina ovat yleistyneet myös ns. hy-
briditornit, joiden rungon alaosa on tehty
betonista paikallaan valaen. Yläosa rungos-
ta on teräsrakenteinen. Tuulivoimalan torni
koostuu tornin korkeudesta ja mm. torni-
tyypistä riippuen eri määrästä tornilohkoja.
Hybriditornissa lohkoja on tyypillisesti kaksi,
kun taas terästornissa niitä on useimmiten
kolme tai neljä. Tornilohko rakentuu edelleen
tornirenkaista.
Konehuoneessa eli nasellissa sijaitsevat
vaihteisto, generaattori sekä säätö- ja oh-
jausjärjestelmät, kuva 2. Erilliset moottorit
kääntävät nasellia tuulen suuntaan suunta-
anturin ja säätölaitteen avulla. Roottorin la-
vat valmistetaan tällä hetkellä yleisimmin
Suomessa on tuulivoiman rakentaminen on ollut kansainvälisesti ottaen hidasta.
Tilanne on muuttumassa, sillä hallituksen uuden ilmasto- ja energiastrategian
tavoitteena on nostaa tuulivoiman kokonaisteho nykyisestä 140 MW:n tasosta
noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä.
Kuva 1. Kotimaisen WinWinD Oy:n tuuli-
voimalan rakenne. Torni on Levator Oy:n
valmistama (lähde: Levator Oy).
Kuva 2. WinwinD Oy:n
1 MW voimalaitoksen
konehuone /2/.